دستگاه جوجه كشي دستگاه جوجه كشي .

دستگاه جوجه كشي

تهويه و سرعت جريان هوا در سالنهاي رشد بوقلمون

 مقدمه مرغها در ساختمانهايي با محيطي كنترل شده پرورش مي يابندتا در اين محفظه پرورش و توليدشان را دوچندان كنند .يك سيستم تهويه نقش مهمي را در در دست گرفتن اين محيط بازي مي كند .درك و پي بردن بكار گيري اصول سيستم تهويه ياري مي‌كند كه بتوانيد سيستم تهويه خود را خوب تر و كارامدت واقتصاديتر رئيس نمائيد .

گروه طيوران صنعت فاخته

ساخت ارتقاء يافته و هزينه كاهش يافته معمولا فيض اوري را مضاعف ميكنند . انگيزه اين مقاله اينست كه بعضا از مفاهيم سيستم تهويه وفاكتورهاي حساس كه بر ميزان جابجايي هواي مسئله نياز در در دست گرفتن حرارت – رطوبت – و غلظت گازهادر درون تالار بوقلمون را بيان نمايد . 
هدف ها سيستم تهويه يك سيستم تهويه بايد هوا را در بين باطن و بيرون ساختمان به جريان بياندازد . همينطور انتظار ميرود كه يكنواختي قابل قبولي در محيط ساخت نمايد و در تمام طول سال ساختمان به شكل اقتصادي تهويه گردد .سيستم تهويه هواي تازه خارج را بداخل سالن اورده در حاليكه هواي داغترومرطوب باطن را نيزخارج مي كند .جابجايي هوااز گرما –رطوبت و دي اكسيد كربن توليد گرديده به وسيله پرنده را از ساختمان حذف مي كند .اين هوايي كه ميان درون و بيرون تالار جريان داراست بخش مهمي از سيستم تهويه هست .مقدار يا سرعت جابجايي هواي مورد نياز مي بايست در اختيار گرفتن شودتا اين كه محفظه در وضعيت اقتصادي مطلوبي در تمام ارتفاع سال باقي بماند . محيط مطلوب و مطلوب داخل سالن: توليد يك محفظه مناسب در باطن تالار بوقلمونها مشكلترو پيچيده تر از در دست گرفتن بي آلايش حرارت – رطوبت نسبي – غلظت آمونياك و موقعيت بستر مي باشد . محيطي كه بوقلمونها احساس مينمايند دربرگيرنده شاخصهاي محيطي دوچندان بيشتري مي باشد . شاخصهاي محيطي بيش تر اي كه مهمند شامل: شدت جريان هواvelocity – تراكم دفعيات- مساحت براي هر پرنده – نور و روشنايي و نور و روشنايي – كيفيت و كميت اب اشاميدني وغذا – ووضع سالم و بيماريها مي باشد . سيستم تهويه اثر مستقيمي بر حرارت –رطوبت – شدت جريان هواvelocity – و تراكم گاز و دفعيات داراست .اين شاخصها به خواسته تصويب اينموضوع كه آيا محفظه عالي در اختيار گرفتن مي گردد اندازه گيري و به عمل گرفته مي گردند . شاخصهاي محيطي كه در اين مطلب توضيح داده مي‌شوند حرارت –رطوبت و غلظت گازها خواهند بود . مراقبت يك محفظه مناسب يك تصميم درست مديريتي ميباشد كه به سن پرنده- موقعيت دفعيات و بستر و شرايط هوايي بستگي داراست . رطوبت نسبي داخل سالن بايستي رنجي در ميان ??تا?? درصد داشته باشد . .غلظت امونياك مي بايست كمتر از ?? ppm نگه داشته شود .غلظت دي اكسيد كربن مي بايست كمتر از ????ppmنگهداشته شود . 
انواع سيستمهاي تهويه واجزاي آنها سيستم تهويه مكانيكي از ? جزئ بيشتر تشكيل گرديده است: فنها – پنجره ها – هيتر ها و در دست گرفتن وتنظيم . فنها و پنجره هامقدار جابجايي هوا را در سيستم تهويه مكانيكي در اختيار گرفتن مي نمايند .در اين سيستم پنجره ها بر توزيع و مخلوط شدن هواهم اثر دارند .هيترها گرماي تكميلي رادرزمان سردي هواو يا اين كه در مواردي كه پرنده مضاعف كوچك و جوان ميباشد و نمي تواند حرارت كافي براي گرم كردن فضاي توليد نمايد ايجاد مي‌كنند . كنترلها تهي دست تهيه سرعت تهويه(كنترل فنها) و شدت جريان هوا از نحوه پنجره ها طبق تغيير تحول وضعيت هوا و مقدار پرنده و تغيير‌و تحول سايز بدني پرنده مي‌باشد . 
پباده سازي سيتم تهويه در پيش‌رو مديريت طراحي سيتم تهويه در مسئله تعيين ميزان و تعيين اجزاي سيستم(هيترها – پنجرها وفنها) از دربين گونه هاي و مقدار هاي موجود و در دسترس دعوا مي كند .امر طراحي دقت به حالت نا مناسب(extreme) دارااست تا از اين‌كه ((اجزايي كه در سيستم انتخاب شده اند مي‌توانند تهويه كافي ساخت نمايند و محفظه را حتي در طول اب وهواي ناملايم در دست گرفتن نمايند)) مطمئن شود . در پباده سازي سيستم از مباني و اصول تهويه به كارگيري مي‌گردد . در فرمان تهويه تمركز بر تلاش و در اختيار گرفتن موءثر محيط ميباشد كه به تغيير موقعيت پاسخگو باشد .اين نكته حساس ميباشد كه اصول و مباني تهويه رابدانيم تا بتوانيم سيستم تهويه را بهتر مديريت كرده و قابليت و امكان توليد محيطي مطلوبتر و اقتصادي خيس را توليد كنيم . 
توازنهاي (رعايت شونده در) سيستم تهويه ( Ventilation System Balances) يك اصل استوار براي ادراك اينكه چه‌گونه سيستم هاي تهويه طراحي و اجرا ميشوند_ اصل بالانس و توازن است .سيستمهاي تهويه اي بر اين حقيقت پايدار گرديده اند كه تجمع هوايي كه وارد مي‌گردد بايد در توازن و تعادل با اندازه هوايي باشد كه بخاطر جابجايي هوا از تالار بيرون مي شود . - ميزان انرژي كه وارد سيستم ميشود يا در ساختمان ايجاد مي‌گردد بايد مساوي با انرژي باشد كه از شيوه تهويه يا اتلاف حرارتي تالار از سالن بيرون ميگردد . - ميزان رطوبتي كه وارد مي شود يا اين كه در درون تالار نشط مي‌نمايد و پاشيده مي شود بايدبا اندازه رطوبتي كه از سالن با تهويه خارج مي‌شود متوازن و متعادل باشد . ? پاياني توازن در زمينه دي اكسيد كربن درست گو هست . بالانسهاي مشابهي براي توضيح توازن رطوبت و گاز در مقام بكار گرفته مي‌شود .توازنات سيستم تهويه معمولا با اين فرض انجامميشود كه تجمع حرارت ملموس( (Sensible Heat – رطوبت يا دي اكسيد كربن در درون تالار وجود ندارد . هنگامي كه اين تجمع صفر مي باشد بالانس و توازن به تيتر شرايط پايدار و ثابت(Steady State) مشهور مي‌باشد . در موقعيت استوار انتظار ميرود كه حرارت داخل – رطوبت نسبي و غلظت دي اكسيد كربن اثبات باقي بماند . اگر سيتم تهويه در شرايط پايدار نباشد حرارت – رطوبت نسبي – و غلظتCO? در باطن سالن بالا و ذيل ميرودو نوسانات بزرگ در اين پارامترها ممكن مي‌باشد موقعيت نامطلوبي را توليد نمايد . توازن هواي خشك: Dry Air Balance تهويه محتاج به جابجايي هوا مي باشد . ميزان هواي خشكي كه وارد مي‌گردد و از رده بيرون مي شود بايستي در ارتفاع اين جابجايي بالانس و متوازن باشد . هيچگونه تجمع يا اين كه توليدي در هوا در سيتم تهويه پرنده ها وجود ندارد . جابجايي هوا بجاي فوت مكعب هوا با مقدار پوند هواي كم آب توضيح داده مي گردد كه حساب و كتاب اثرات حرارت و رطوبت را بر چگالي هوا و شدت جريان هوا در ساختمان آسانتر مي كند . در جايگاههايي كه بصورت مكانيكي تهويه مي گردند هوايي كه از نحوه فنهاي بيرون كننده هوا خارج ميگردد بايد با هوايي كه از طريق روزنه ها وارد ميگردد جايگذين شود . به ندرت گاهي مواقع روزنه ها درست نصب نميشوند يا بگونه اي تنظيم مي شوند كه هنگامي فنهاي تهويه به كار مي نصيحت مي كرد فتند فقط شكافها ي دور و بر درها و پنجره ها هست كه هواي بيرون از آن‌ها وارد مي‌گردد . تهويه درست وجابجايي هوا در اين وضعيت نميتواند انجام بگيرد . در جايگاههاي با تهويه طبيعي مي بايست پنجره هايي وجود داشته باشند تا هواي تازه بيرون وارد شود و بماند – گرم شود – مرطوب شود و خارج شود . هوا از شيوه اين پنجره ها ميتواند وارد و خارج شود اما عموما اين صورت مناسبي از يك تهويه عالي نيست . توازن در حرارت ملموس و قابل لمس: Sensible Heat Balance حرارت ملموس انرژي اي هست كه مرتبه حرارت شي ها را تغيير مي دهد . اضافه شدن حرارت ملموس به هوا – هوا را داغ كرده و سكو حرارت هوا را بالا مي‌برد . حذف حرارت ملموس از هوا – هوا راخنك كرده و جايگاه حرارت هوا را تحت مي اورد .پرنده ها حرارت ملموسي ايجاد مينمايند كه اين حرارت ايجاد گرديده مقدارش در سكو نخستين به مقدار بدن و در جايگاه دوم به سلامت – ميزان خوراك – و مرحله عمل پرنده بستگي داراست . ولي حرارت ملموس از طرز ديوار هاي ساختمان – سقف يا اين كه كف نيز از روش كنداكسيون جابجا ميشود . جابجايي حرارت سالن ميتواند قليل يا اين كه بسيار باشد .اتلاف حرارتي از تالار در شرايطي صورت مي‌دهد كه كه حرارت سطح فرنگي ساختمان كمتر از حرارت مرحله داخلي ساختمان باشد .اين شرايط در اكثر زمان ها مواقع سال معمولي است . بيش تر حرارت سالن در قوانيني رخ مي دهد كه حرارت مرحله فرنگي ساختمان بخش اعظم از حرارت مرحله داخلي ساختمان باشد . اين شرايط در روزهاي گرم فصل تابستان چهره مي‌دهد كه كف و سقف با تابش خورشيد گرم و داغ مي شود . عايق سازي از گرم و سرد شدن تالار خودداري مينمايد زيرا ميزان جابجايي حرارتي تالار را اندك مي‌كند . فروغ شمسي كه از روش پنجره هاي ساختمان وارد ساختمان مي‌گردد حرارت ملموس را ارتقا ميدهد . تبادل هوا و جابجايي آن – هواي بيرون را بداخل مي اورد كه اين هوا گذشته از خروج از سالن گرم مي شود . اين جابجايي روش حلي براي حذف حرارت ملموس از سالن هست . توازن حرارت ملموس به حرارت ملموس توليد گرديده به وسيله پرنده ها و هيتر ها بستگي داراست .در حالتي كه هيتر ها شفاف شوند حرارت اضافي ان با تبادل هوا و اتلاف حرارتي ساختمان حذف مي شود . فاكتورهاي متعددي بر توازن حرارت ملموس اثر ميگذارند( يعني ميزان تن پرنده – تعداد پرنده ها – سطوح عايقكاري – حرارت بيروني سالن – حرارت داخلي تالار و سرعت و اندازه جابجايي هوا ) . حرارت ملموس البته براي تبخير اب هم استعمال ميگردد . آبي كه در تالار پاشيبده ميشود- نشط از ظروف آب و جاري شد و پاش ان به وسيله پرنده – و رطوبتي كه از مدفوع در سالن دفع مي شود مي بايست بخار شود يا اين كه بصورت دستي از تالار حذف شود _ براي مثال ردوبدل آن بخش از بستر كه خيس گرديده ميباشد - تا از اين‌كه بسترخيلي تر و مرطوب شود دوري كند . حرارتي كه براي تبخير اب مصرف ميگردد ديگربراي گرم كردن و بالا بردن رتبه حرارت تالار نميتواند بكار گرفته شود . اين موقعيت در موقعيت سردي هوا مطلوب نمي‌باشد زيرا به حرارت ملموس براي محافظت سكو مطلوب حرارت هواي محل ورود اضطراري مي باشد . در شرايط گرمي هوا خنك كردن با روش تبخير اب قادر است به حذف يه خرده از حرارت ملموس دوري كند . به كارگيري از آب پاشها و صفحات تبخير دهنده آب اين عمل را انجام ميدهند . 
توازن در رطوبت Moisture Balance اندازه رطوبت مقام پرنده بروضعيت رطوبت بسترو بر رطوبت نسبي هوا و پتانسيل غليظ گرديده آن(تشكيل شبنم) بر ديواره ها اثر مي‌گذارد . تهويه يكي از روشهاي نسبتا برنده براي حذف رطوبت ساخت گرديده در ساختمان هست . . پرنده ها از نحوه تنفس و دفعيات خود رطوبت ساخت مي نمايد .نشت آب و آب ريخته گرديده هم در ميزان آبي كه بايد از سالن حذف شود بايد به اكانت بيايد . جتوجه فرمائيد كه در ايجاد رطوبت - رطوبت دفعيات برمقدار رطوبت تنفسي در سن ? تا ?? هفتگي پيشي مي گيرد . با اين مطلب ميتوان توضيح بخشيد كه چرا اكثر وقت ها در اختيار گرفتن رطوبت بستر وقتي بوقلمونها در سن ?? تا ?? هفته مي باشند نقص‌ مي باشد . هواي تهويه اي ،رطوبت را تا جايي كه ممكن ميباشد جذب مي نمايد .ميزان جذب گفته شده به ميزان رطوبت جان دار در بيرون سالنكه وارد سالن مي گردد – رتبه حرارت هواي بيرون سالني–و اندازه رطوبتي كه داخل منزلت ايجاد مي‌شود بستگي دارااست . يك عدد از نكات با اهميت اينست كه هواي گرم گنجايش نگاهداري رطوبت بالاتري را نسبت به هواي سرد ساخت مي‌نمايد . يك قاعده انگشتي اينست كه براي هر?? سكو فارنهايت افزايش در سكو حرارت هواي خشك مقدار گنجايش حفظ رطوبت? برابر مي گردد . به اين ترتيب زماني تفاوت جايگاه حرارت در ميان هواي خارج تالار و درون سالن دوچندان مي باشد نسبت به هنگامي كه اين اختلاف سكو حرارت اندك و ناچيز مي باشد حذف رطوبت از تالار آسانتر است . در شرايط خيلي سرد هنگامي اختلاف رتبه حرارت دربين داخل و بيرون سالن زياد زياد مي‌باشد تبادل هواي چنداني جهت در اختيار گرفتن رطوبت انجام نميگيرد . هنگامي درجه حرارت هاي بيرون متعادل ميباشد و رطوبت نسبي بالايي داراست در اختيار گرفتن مرحله رطوبت در ساختمان خيلي نقص‌ مي‌باشد چون بضاعت و توان هواي خارج در جذب رطوبت زياد محدود ميباشد . 
توازن گاز Gas Balance توازن گازها يك ترقي تماما جديدي در مباحث تهويه هست و انتظار مي‌رود كه در آينده مهمتر هم شوند .دو توازن كلي كه مي‌تواند انجام گيرد مشتمل بر بالانس دي اكسيد كربن و اكسيژن ميباشد . گاز آمونياك گاز مهمي در ساختمان پرنده مي باشد ولي رنجي از آمونياك توليدي در دست نميباشد .مهمترين مبداء دي اكسيد كربن در ساختمان بوقلمونهاخود بوقلمونها ميباشند و سوخت هيترها . بوقلمونها به ازاي هر??? BTUاز كل حرارت توليدي ? فوت مكعب CO?توليد ميكنند . غلظت CO? در هواي بيرون سالن حدود ???ppm (?/??? %) ميباشدمقدار تهويه براي در اختيار گرفتن CO? كمتر از مقادير واجب براي در اختيار گرفتن حرارت ملموس و رطوبت هست . هيترهاي پروپاني CO? راهمپاي خود هواي گرم گرديده در فضاي گرم شده جمع مي نمايند . يك هير پروپاني? .? فوت مكعب به ازاي هر ????BTU حرارت توليدي CO? ساخت مي‌نمايد . جابجايي هوا با تهويه ،O? نو را هم براي پرنده ها مهيا مي نمايد .پرنده ها در طول تنفس خويش O? مصرف مي‌كنند و CO? توليد مينمايند . به ازيا هر???BTU كل حرارت ايجاد شده ? .? فوت مكعب اكسيژن مصرف مي‌شود . هواي خارج در حدود??????ppm(??%) اكسيژن دارد . سرعت تهويه بر مبناي اكسيژن در مقايسه باكنترل CO? يا اين كه حرارت يا اين كه رطوبت دوچندان پايين مي‌باشد كه به اين مضمون‌ است كه وقتي كه غلظت CO? يا اين كه مقدارحرارت يا اين كه رطوبت كنترل مي‌گردد –O? براحتي در اختيار گرفتن ميگردد . 
جابجايي هوا Air Exchange جابجايي و تبادل هوا براي در دست گرفتن و توليد بالانس و توازن در حرارت ملموس – رطوبت و غلظت گازها لازم مي‌باشد و قادر است كنترل گرديده يا اين كه در اختيار گرفتن نشده باشد .هواي جابجا شده تحت در دست گرفتن فنها صرفا اذن خروج در حرارت ملموس – رطوبت وco?توليدي پرنده ها را ميدهد . جابجايي بيش از اندازه هوا ممكن مي‌باشد حرارت ورطوبت را بيش از حد حذف كند .و حالت محيطي درون تالار را نامناسب كند . در اختيار گرفتن وضعيت جابجايي هوا مي‌تواند از روش تهويه مكانيكي يا اين كه طبيعي چهره پذيرد .كه اين نوع تهويه ها در جملا‌ت قطع گانه اي شرح داده گرديده اند . نفوذهوا به داخل يا بيرون انواعي از جابجايي كنترل نشده هوا هستند كه از روش شكافها و منافذاطراف درو پنجره ها ومنافذ كف و سقف انجام ميشودنفوذ بيش از حد هوا به سمت داخل يا اين كه خارج( از اين منافذ )ممكن ميباشد منجر به جابجايي و تبادل معنا داري در هوا گردد و حالت سرماي كششي(cold drafty conditions) نامطلوبي را ايجاد نمايد يا اين كه هزينه انرژي متعددي راباعث شود( هيترها در صدد جبران اتلاف حرارت برايند) . محافظت عالي ساختمان به كاهش نفوذ به درون يا خارج هوا ياري كرده و كشش سرمايي را به حد اقل رسانده و به حذف هزينه هاي اضافي انرژي كمك مي نمايد . تهويه هوا با امداد فنها انجام مي گيرد . البته گهگاه در شرلايط ويژه اي ممكن مي‌باشد فنها فعاليت كنند ولي ميزان مطلوب جابجايي هوا را ساخت نكنند . بضاعت و توان فنها در ايجادسرعت در جابجايي هوا به مشخصات تلاش پنكه ها و فشار ثابت بستگي داراست كه پنكه ها اين ويژگي را در شرايط باد – موقعيت وروديها و موقعيت ديگر پنكه ها متحمل مي گردد . 


برچسب: دستگاه جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۰۱:۳۲ توسط:علي پور موضوع:

انباشتگي در شترمرغ

توصيف : انباشتگي عبارتست از تجمع مواد غذايي يا اين كه غير غذايي در پيش معده كه متعاقب آن حركات گوارشي متوقف شده و سرانجام پرنده در اثر گرسنگي مفرط و ضعف شديد تلف مي شود .

گروه طيوران صنعت فاخته

 اتيولوژي : انباشتگي پيش ازآنكه نماد يك بيماري باشد، ناهنجاري رفتاريست، استرسهاي متفاوت وارده به شتر مرغ مانند استرس طلاق از والدين ، استرس باخت در يافتن غذا، استرس ناتواني در جهت يابي و غيره مي توانند منجر پيدايش ناهنجاري هاي رفتاري مثل نوك زدنهاي غير طبيعي وتغيير خلق و خوي تغذيه اي گردند كه اكثر وقت ها سبب ساز به خوردن مواد مو جود در بستر مانند شدن ، سنگريزه ، سنگ، علوفه، خشك ، تيغه هاي بلند علوفه ها و غيره مي شوند . بطوركلي هر يك از استرسهاي تيتر شده بعنوان ابتدا اي براي آغاز بيماري محسوب مي شود . در زمينه هر يك از اين استرس ها توضيحات مختصري آورده شده است: استرس ناتواني در جهت يابي : ذهن شترمرغ نقشه اي از محيطي كه در آن زندگي مي كند را در اختيار دارااست و مدام نسبت به موقعيتش در محفظه باخبر ميباشد يا به عبارتي مي داند در چه بخشي از نقشه واقع گرديده مي‌باشد . در مزرعه وقتي كه شترمرغ به محفظه جديدي منتقل مي شود، به عنوان مثال از يك پن به پن ديگر يا از مزرعه اي به مزرعه ديگر، نقشه محفظه جديد براي پرنده ناشناخته ميباشد . اين امر سبب ناتواني پرنده در جهت يابي مي شود و مدتي طول مي كشد تا با محفظه سازش پيدا نمايد . اين ناتواني عمدتا" توليد استرس در پرنده مي كند . 
استرس جدايي از والدين : جلوگيري وجدايي از والدين باعث ايجاد استرس و بروز صداي لرزشي ( به رخ Kr Kr Kr) در جوجه ها مي گردد . در صورتي كه اين استرس تداوم يابد جوجه دپرس شده و در گير ناهنجاري رفتاري مي شود . استرس شكست در يافتن غذا : اين استرس عمدتا" به دنبال تغيير تحول جيره غذايي و به كار گيري از مواد غذايي تازه و ناشناخته در جيره رخ مي دهد در طيوران بالغ عدم بضاعت در دستيابي به يك شريك جنسي مي تواند دليل مسبب بروز اين استرس باشد . ضمنا" در مزارع با تراكم بالا ، بخصوص زماني كه در يك پن شترمرغهايي با جثه هاي متعدد مراقبت مي شوند، شترمرغهاي كوچكتر عمدتا" در رقابت براي دستيابي به خوراك ناموفق بوده و گرسنه مي نظير و اين دستور مي تواند برهان بروز استرس در چنين پرندگاني باشد . پاتوژنز: شن و سنگريزه مي توانند با عبور از سنگدان و ورود به روده سبب انسداد سكوم شوند . مواد فرنگي نوك تيز با نفوذ به ديواره ، پيش معده و سنگدان سبب ساز توليد يك عفونت موضعي با پريتونيت و سپتي سمي مي شوند؛ اما بطور كلي در كليه مورد ها سود پيدايش استاز گوارشي ثانويه ، لاغري مفرط و در غايت مرگ مي باشند . علايم باليني : چنين كيس هايي علايمي مبني بر لاغري مفرط و استاز گوارشي را نشان خواهند داد . بعضا از اين علايم عبارتند از : توقف رشد، كاهش وزن ، لاغري و در نهايت در اثر ضعف شديد بضاعت ايستادن را از دست داده و در رخ عدم رسيدگي تلف مي شوند . تشخيص : علاوه بر علايم باليني فوق از روشهاي ملامسه ، اندوسكوپي و راديوگرافي هم مي بضاعت و توان درتشخيص انباشتگي استعمال نمود . در رويه ملامسه با لمس كردن منطقه آناتوميكي پيش معده ( 15- 10 سانتي متر پشت جناغ ، سمت چپ خط مياني شكم ) مي توان به راحتي پي به اتساع پيش معده برد و در صورتي كه علت انباشتگي شن و سنگريزه باشد در ملامسه ، روده ها هم مي بضاعت اكثر وقت ها اين مواد را لمس نمود . در رويه راديو گرافي ، پس از بيهوش كردن پرنده از نماهاي جانبي (Lateral) و پشتي – شكمي (Dosoventral) حيطه شكم مي بضاعت مواد خارجي تجمع يافته ( نظير فلزات ، شن و سنگ ) را با دانسيته ء بيشتري مشاهده نمود . در شترمرغهاي بالغ ، سواي نياز به بيهوشي با استفاده از نماي جانبي مايل (Lateral Oblique) از بخش قدامي و خلفي ران مي بضاعت تصاوير مناسبي براي تشخيص تهيه نمود . تشخيص تفريقي : انباشتگي مي بايست با استعمال از روشهاي تيتر گرديده ء فوق از بيماريهايي مثل استاز معدي ، مگاباكتريوزيس ، التهاب قارچي پيش معده ، التهاب انگلي پيش معده ، بوتوليسم و بررسي عضلاني تغذيه اي تشخيص داده شود . علايم كالبد گشايي : آزمايشات پس از مرگ ، لاغري مفرط همراه با چك چربي هاي ناودان كرونر قلب و هيپرتروفي لايه كويلين سنگدان را نشان مي دهد( لايه كويلين در حالت طبيعي ظاهر صاف و هموار دارد، درصورت تداوم استاز معدي و توقف انقباضات سنگدان ، اين لايه از شرايط ارگانيك بيرون گرديده ، راحت و چين خورده مي گردد كه اصطلاحا" به اين وضعيت هيپروتروفي لايه كويلين مي گويند) . از علايم آشكار ديگر در كالبد گشايي، تجمع مواد خارجي در پيش معده مي‌باشد . درمواردي كه دليل انباشتگي مواد خشبي باشد، تجمع ساقه هاي بلند علوفه در پيش معده هم پا با سنگدان خالي مشاهده مي شود و درصورتي كه انباشتگي با شن و سنگريزه باشد، تجمع اين مواد را مي توانايي در روده كوچك و سكوم نيز مشاهده نمود . معالجه : معالجه دربرگيرنده خروج از انباشته گرديده از پيش معده مي باشد و بايستي پيشين از اين‌كه پرنده مبتلا ضعف شديد شود انجام گيرد . روشهاي درمان انباشتگي در شتر مرغ عبارتند از: 1 . شستشوي معدي 2 . روش جراحي پيشگيري : بطور كلي مهم‌ترين زمينه در پيشگيري از وقوع بيماري ، پرهيز از وقوع دست اندركاران استرس زاست . بعضا از اين راه ها عبارتند از: پيشگيري از استرس ناتواني در جهت يابي : براي پيشگيري از وقوع اين استرس بايد از جابجايي هاي بيهوده ممانعت به كار آورد و هرتغيير مكاني بايستي به تدريج چهره گيرد تا به پرنده اذن سازش با محيط تازه داده شود؛ بدين منظور مي بضاعت و توان جوجه ها را در روزهاي اوليه ء جابجايي بطور موقت روزانه به منزلت اوليه شان منتقل نمود تا از اين شيوه با ياد‌آوري مكان قبل ، رفتارهاي قالبي شان مانند خوردن و نوك زدن را به خاطره آورند . درصورتي كه پرنده در محفظه جديد حس ناامني كند ، يك فرد يا يك عدد از والدين را بايستي يكسري روز اوليه جابجايي كنار پرنده قرار اعطا كرد . به عبارتي هيچ گاه نبايد پرنده اي را كه به محفظه جديدي انتقال يافته تنها گذاشت . 
پيشگيري از استرس طلاق از پدر و مادر : براي پيشگيري از وقوع اين استرس روشهاي زير قابل ذكرند: الف ) در وضعيت فارم كه جوجه ها به طور تصنعي و مصنوعي پرورش مي يابند، آدم نقش والدين جوجه را بر عهده دارد؛ استعمال از لباسهاي يك رنگ و يك شكل براي كساني كه با جوجه ها در ارتباطند منجر مي شوند تا جوجه ها بضاعت و توان تفريق دربين افراد متفاوت را نداشته و در تمام طول شبانه روز وجود والدين را در كنارشان شم كنند . ب ) استفاده از آدمكهايي با لباس مشابه افراد مرتبط با جوجه ها در داخل و بيرون پن در كاهش اين استرس مؤثرند . پ ) پژوهش ها انجام شده نشان مي دهد كه حضور خرگوش در 3 هفته نخستين معاش در پن جوجه ها ، در كاهش بروز اين استرس نقش مهمي دارااست . 
پيشگيري از استرس ناكامي در يافتن خوراك : براي پيشگيري از وقوع اين استرس بايد جيره ها به تدريج تغيير‌و تحول يابند و از قرار دريافت كردن جوجه هايي با جثه هاي مختلف و تراكم بيش از حد دريك پن هم جلو گيري گردد . همه مواد مسبب انباشتگي مانند تيغه هاي بلند علوفه ها ، سنگ هاي درشت و مواد خارجي نوك تيز بايد از بستر جمع آوري گردند . 


برچسب: ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۵۲:۰۱ توسط:علي پور موضوع:

عايق مسئله نياز سالنهاي مرغداري در آب و هواي گرم

 بطور كلي قيمت عايق بندي براي آب و هواي معتدل و سرد تشخيص داده مي شود در درجه نخستين اكثر اوقات وقت ها گرم نگهداشتن پرندگان در پيش‌رو هواي سرد با دست‌كم سوخت انديشيده مي شود به هر هم اكنون با وجود اين كه شيوه قيمت عايق بندي در فصل تابستان گوناگون مي باشد محافظت پرنده در پيش‌روي استرس گرمايي توسط انتقال گرما از روش سقف تالار داراي اهميت مي باشد همينطور نگهداشتن دما در حد تعادل تا خنك در زمانيكه گرماي هوا اكثر بالا مي رود لازم مي باشد شعور اين زمينه عمده براي ايجاد كنندگان و كاركناني كه درچنين محيط هايي عمل مي كنند داراي اهميت مي باشد كه عايق بندي سقف سالنهاي مرغداري و سيستم تهويه هر دو واجب مي باشد .

گروه طيوران صنعت فاخته

چنانچه طيوران در جايگاههاي غير عايق بندي در آب و هواي گرم مراقبت شوند هر چند كه داراي سيستم تهويه خير و خوبي نيز باشند مي بايست توقع تلفات بين 10 تا 15 درصد و احتمال دارد فراتر را نيز داشته باشيم . طي يك پژوهش در جنوب غرب آمريكا مقدار مرگ و مير در سالنهاي فاقد عايق بندي و سالنهايي كه سقف آن‌ها از عايق بندي مناسبي برخوردار بوده مي‌باشد حتي در قوانيني كه دماي محفظه از حد متوسط فراتر بوده هست نتايج تحت حاصل شده هست . ماكزيمم دما شاخص تلفات % سالنهاي همپا با عايق بندي سقف : 3/33-92 5/0 سالنهاي بدون عايق بندي : 2/37-99 3/14 قرار دريافت كردن در عرض جغرافيايي نزديك به خط استوا جايي كه خورشيد مستقيما در بالاي عرض رمز مي باشد و گرماي هوابيشتر مي‌باشد باعث ضررو زيان اكثر مي شود و دراينجا به چنگ آوردن شايسته ترين تصميم براي داشتن عايق بندي لازم ميباشد . نداشتن عايق بندي در سقف ، موجب بالا رفتن مرگ و مير ميگردد . تاثير گرما و سوز‌و‌سرما بر روي پرنده ها : دماي نرمال بدن 41 درجه سانتي گراد مي باشد طيور از انرژي غذا براي نگهداري دماي داخلي و تنظيم كار داخلي و فعاليت عضلاني استفاده ميكنند انرژي جانور در طعام معمولا براي مراقبت اعمال طبيعي و براي رويش و ايجاد بكار مي رود براي جوجه هاي گوشتي و پولتها ، شايسته ترين مقدار تغييرات دما در محدوده 33 جايگاه سانتي گراد در زمان خروج از تخم تا 23 درجه سانتي گراد درهفته چهارم مي باشد واين تا پايان دوره اثبات مي‌باشد شايسته ترين مقدار درجه حرارت براي مرغهاي تخمگذار از 28-26 مرتبه سانتي گراد مي باشد زير شرايط معمولي طيوران گرماي زيادي را ايجاد مي نمايند كه بدن آنها اين گرما را از دست مي‌دهد در فيض اين فرمان موجب بالا رفتن گرماي محيط مي‌شود با ستثناي اوايل زمان كرچي در سالنهاي مرغداري در آب و هواي سرد هيترهاي تكميلي كوچك اضطراري مي شوند فقط در شرايطي كه از مادرهاي تصنعي و مصنوعي استفاده شود نياز به گرم كننده هاي ديگر نمي باشد .در صورتيكه سواي هيچ عاملي مقدار گرماي پرندگان بيش از حد طولاني تر شود و پرنده نتواند ازاين گرماي مازاد رها شود ميزان غذاي آن ها كاهش پيدا مي نمايد و در نتيجه ساخت گرماي آنان كاهش پيدا مي نمايد در اينصورت مقدار متابوليسم و ايجاد حرارتي پايه آنها قليل مي شود وقتي كه گرماي مجاور پرنده بسيار شود طيوران مي توانند با استفاده از شيوه تبخير از روش مجاري تنفسي و ريه و عبور هوا از بالاي راز خنك شوند همينطور هرگاه كه پرنده احساس گرما نمايد با نفس نفس زدن گرما را از تن خود بيرون مي نمايد همچنين در هنگام گرماي فراوان پرنده ها با بالا نگهداشتن بالهاي خود وافزايش اندازه گردش خون وعبور آن از سطح تن و پاها گرماي بدن خويش را كاهش ميدهند اين واكنشي هست كه مرغ هاي گوشتي و تخمگذار در هنگام مصرف غذا از خود نشان مي دهند چنانچه پرنده نتواند از اين گرماي دوچندان رها شود آخر و عاقبت مي ميرد سقفهاي فلزي تا 150 مرتبه فارنهايت و يا بخش اعظم به وسيله خورشيد گرم مي شوند و مقادير متعددي از اين گرما به پرندگاني كه در ذيل آنان قرار دارا‌هستند تابيدن مي نمايد به اين ترتيب عايق بندي ذيل بام براي مسدود كردن رويكرد انتقال گرما از شيوه تابش به پرندگان حتمي مي باشد . از چه چيزهايي براي عايق بندي به كارگيري ميكنيم : از هر ماده اي كه ميزان گرما را كاهش دهد براي عايق كاري يك مكان ميتوان استفاده نمود اجراي عايق بندي براي مكان هاي سرد هر تعدادي كه گرما بوسيله پرنده يا دستگاه گرم كننده ايجاد شود به شرط آنكه از دست دادن گرما را كاهش دهد به كار گيري مي شود به كار گيري از تكميل كننده هاي گرمايي به ميزان سوخت مصرفي آنها دارااست چنانچه اين فعاليت به درستي انجام شود به پرنده اذن مي دهد كه از طعام مصرفي در جهت سوخت و ساز اثرگذار تر استعمال كند . در هواي سرد گرما از روش رسانش از در ميان سقف و ديوارها به هدر مي رود براي نمونه : با فرض اين كه ديوارها از مصالح ساختماني غير عايق رايج ساخته شده باشد در حالتي كه دماي خارج 20 مرتبه سانتي گراد نسبت به دماي باطن تالار سردتر باشد و سالن عايق بندي نشده باشد در حدود 27 Btu در هر ساعت گرما از دست مي دهد طولاني تر نمودن متعادل عايق بندي هر دو طرف سقف و ديوارها به اندازه 5 سانتيمتر از فوم هاي پولي اورتان موجب كاهش گرما در حدود 3/3 sq /hr / Btu مي شود استفاده از عايق درسالنهاي مرغداري در آب و هواي گرم موجب كاهش نفوذ گرما از خارج به داخل سالن و تاثير آن بر روي پرنده مي شود براي نمونه در آب و هواي گرم ارتقا گرما از در ميان سقف در جايگاه اوليه به وسيله تابش گرما بخش اعظم از رسانش انتقال پيدا مي كند تابش گرما يكي از فرمهاي نشر به فيس موج مي باشد كه در آن گرما از يك جسم گرم به سوي جسم سرد فارغ از انكه هوا از دربين آنان عبور نمايد انتقال پيدا مي كند آفتاب آتش و هيترها و بخاري ها ي برقي جز گرم كننده هاي تابشي مي باشند توليد گرماي تابشي به فيس شعله و يا اين كه نظير المنت بخاري هاي برقي نمي باشد به لحاظ مي برسد هر شي گرم در مقايسه با شي ديگر بوسيله اشعه و يا اشعه مادون قرمز رنگ گرما را انتقال دهد تابش گرما ممكن مي‌باشد همانقدر كه يك جوجه را توسط تابيدن گرما به وسيله مامان تصنعي و مصنوعي گرم مي‌نمايد فيض بخش و يا اين كه اين كه براي پرنده ها بزرگتر در هنگاميكه سقف عايق بندي نشده باشد و يا اين كه اينكه از عايق قابل قبولي برخوردار نباشد فاجعه آميز باشد ورق هاي فلزي سقفها در سالنهاي مرغدراي ممكن مي باشد در فصل‌تابستان تا 66 رتبه سانتي گراد گرم شود و در نقاط نزديك به خط استوا اندازه ارتقا گرما بيشتر ميباشد طي يك پژوهش درجنوب غربي آمريكا نشان داده شد كه در سقفهاي گالوانيزه كه عايق بندي نشده بود در حدود 30 تا 35 درجه سانتي گراد گرما از خويش ساطع مي كردند معمولا حداكثر گرما در اوايل بعد از آن از ظهر بر روي عرض جغرافيايي نزديك خط استوا اندازه گرماي ساطع شده از خورشيد بيشتر است به همين استدلال عايق كاري سقف ها در اين نقاط الزامي است . از چه چيزهايي براي عايق بندي به كارگيري مي كنيم : ازهر ماده اي كه اندازه گرما را كاهش دهد براي عايق كاري يك مكان مي توانايي به كار گيري نمود اجراي عايق بندي براي مكان هاي سرد هر چندين گرما توسط پرنده يا اين كه دستگاه گرم كننده توليدشود به شرط آنكه از دست دادن گرمارا كاهش دهد به كارگيري مي شود استعمال از تكميل كننده هاي گرمايي به ميزان سوخت مصرفي آنان دارااست چنانچه اين كار به صحت انجام شود به پرنده اجازه ميدهد كه از خوراك مصرفي در جهت سوخت و ساز موثرتر استعمال نمايد . گرماي تابشي مادرهاي تصنعي جوجه ها را حفظ مي كند ولي گرماي تابشي ازخورشيد به پرنده زخم مي رساند . تاثير سقفهاي عايق بندي شده بر روي گرماي درون سالن ، طيوران و تهويه تالار : ميزان ارتقا تابيدن گرما طبق مثال پايين نشان داده مي شود . 1- براي 40 تا 50 فوت سالن ( متر 152* 12) اين مقدار sq /hr /Btu 35 و شاخص گرما در مجموع Btu 700000 مي باشد . 2- ضابطه شصت براي طيوران بالغ در حدود Ib /hr / Btu 5 . 3- سيستمهاي امروزي تهويه تالار هاي مرغداري براي خروج گرماي دوچندان پباده سازي ميگردند براي مثال نصب يك سيستم حرفه ممكن مي‌باشد با گنجايش 000/200 فوت مكعب در هر دقيقه باشد . 4- ارتقاء گرما از سقفهايي كه عايق بندي نشده مي‌باشد اكثر از گرما از روش طيوران مي باشد به همين خواسته سيستم تهويه بايستي در يك جاي مطلوب در سقف كه عايق بندي گرديده پباده سازي و نصب گردد تا بتواند بطور بدون نقص در هنگام افزايش گرما در سالن با آن تقابل كند . خطر گرماي تابشي بر روي پرندگان : گرماي تابشي از سقفهاي عايق بندي نشده مي برسد و پرهيز از آن مشكل است به خصوص براي تالار هايي كه انتقال گرما درآن مشكل مي باشد دماي هوا در اين موقع در تالار ممكن مي باشد بوسيله جذب گرما از نحوه تابش بالا رود در اينصورت تهويه و انتقال هواي بالاي راز پرنده فارغ از ترديد مي تواند كه پرنده را از اين گرما رها كند تاثير تهويه مطلوب براي پرنده ها فقط قبل از جذب اين گرما بوسيله پرنده مي باشد كاركناني كه براي بازه طولاني از نظر زماني در تالار حضور نداشته و اكثر اوقات از خرقه سپيد در تالار استفاه مي كردند براي ادراك منشاء گرما و تاثير گرما بر روي پرنده ها ممكن هست خلل داشته باشند و اين ايراد رابراي نداشتن سيستم تهويه به جاي عايق نبودن سقف در لحاظ گيرند خطر گرماي تابشي بوسيله اداره مدير امريكا در دو تالار با گرماي تابشي و سواي آن از سقف با گرماي 105 رتبه فارنهايت نشان داده شد كه در اتاقي كه گرماي تابشي بود 40 درصد پرندگان مردند ودراتاقي كه داراي گرماي تابشي فقدان شاخص تلفات 22 درصد بود اين تست نشان داد كه تاثير گرماي تابشي به مراتب بيشتر از گرماي انتقالي هست . به كارگيري از كاغذ هاي گشوده تابنده براي نگهداري به تنهايي كافي نمي باشند . قرار دادن عايق در تحت بام سبب جلوگيري از تابش رو به ذيل گرما مي گردد و رويه انتقال گرما را بيشتر از طرز تابشي به نحوه ساماندهي تبديل مي كند در شراي چه در تست بي آلايش به نظر مي رسد ولي حساب و كتاب تاثيرات ظريف گرما از شيوه مواد عايق بندي به استدلال تبديل منش انتقال گرما خلل مي باشد . توقع مي رود بيشتر نمودن 5 سانتي متر مربع از عايق پلي اورتان در سقف به ميزان 35 تا 5/3 از ارتقاء گرما بكاهد طولاني تر نمودن سيستم هاي خنك كننده نسبت به تهويه براي كاهش تاثير گرماي تابشي موثرتر باشد . كمترين عايق بندي براي سقفها 8 = R مي باشد . انتخاب ماده عايق بندي : براي آب و هواي گرم عايق بندي سقفها به شرط آنكه ازورقه هاي پلي اورتان به ضخامت 5/1 اينچ استفاده شود از كمترين اندازه يعني 8 = R سفارش مي گردد عايق بندي عمده از 12 = R براي خودداري ازتاثير گرماي تابشي در مقايسه با ارزش آن مطلوب نمي باشد براي راحتي كار يك رويه طولاني تر كردن مواد عايق تزريق آنان درسقف مي باشد . ساخت سقف كاذب در زير سقفهاي شيرواني مي تواند بر روي تهويه ارگانيك و كاهش گرما و رطوبت تاثيرداشته باشد . همينطور ايجاد سيستم تهويه به فيس تونل مي تواند دركاهش گرما تاثير داشته باشد استعمال از مواد بازتابنده در سقف سبب ساز كاهش جذب گرما مي گردد به هر درحال حاضر ناشن داده شده مي‌باشد كه اين مواد به مقدار خيلي بسيار فيض گرما را زماني كه به تنهايي استعمال مي شوند كاهش مي دهد همينطور به كار گيري از عايق هايي كه بصورت فويل تنظيم مي شود براي گشوده تابش گرما مناسب مي باشند اماممكن ميباشد به تنهايي تابش گرما حفظ مي نمايد عايق هاي بازتاب كننده به تنهايي توصيه نمي شود مگر اين كه ديگر مواد عايق بندي در دست نباشند گشوده تابيدن از لايه سقف با رنگ سفيد سقف مي تواند سود بخش باشد البته به مقدار عايق بندي سقف تاثير گذار نيست . 


برچسب: ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۳۸:۵۷ توسط:علي پور موضوع:

دست اندركاران موثر در بالا بردن باروري شتر مرغ

 زاد و ولد يكي از نصيب هاي كليدي در مزرعه داري تجاري است ٬چه در مرحله وسيع باشد و يا اين كه كوچك .جوجه شدن تخم ها بستگي به شرايط پرنده ها مولد داراست .درصد تخم هاي بي نطفه در شترمرغ مولد در مقايسه با طيوران اهلي ديگر بسيار مي باشد .

گروه طيوران صنعت فاخته

در حالا حاضر ميانگين تخم بي نطفه در آمريكا 42 درصد كه اين اندازه در اروپا اندكي كمتر مي‌باشد . همين مسايل تاثير فراواني روي بازار فروش دارااست . در اين فصل به دعوا در موضوع دست اندركاران موءثر در بالا بردن باروري شتر مرغ مي پردازيم كه از لحاظ اقتصادي- تجاري حائز اهميت مي‌باشد . اختلال ناباروري اكثر شرايط موردي دارااست . اين مشكل را ميتوان سواي شكستن تخم مرغ ها تشخيص داد كه روش آن را اصطلاحاً Canding مي گوييم يعني اين كه تخم را در مقابل نور و روشنايي قرار مي دهيم . در اين چهره تخم هاي فارغ از نطفه ٬شفاف ديده ميشوند البته در شراي در آن سلول تخم (germ cell) وجود نداشته باشد . شيوه تابيدن نوروروشنايي براي تشخيص نطفه دار بودن Canding در روز چهاردهم انكوباسيون چهره ميگيرد . البته تشخيص تخمهاي بي نطفه (كه هيچ در آن سلول تخمي وجود نداشته )از تخم هايي كه جنين در آن مرده است ٬مهم مي باشد . براي تشخيص اين مقاله تخم ها مي بايست پس از انكوباسيون به سرعت امتحان شوند . براي نتيجه گيري بهتر بايستي در روز ششم يا هفتم پس از انكوباسيون يك بار موضوع امتحان قر ار گيرد و بعد از آن در روز چهاردهم . در‌صورتي‌كه از روش Canding نتوانستيدبه خير تخم را زمينه امتحان قرار دهيد ٬ تمام تخم هايي كه در پايان انكو باسيون جوجه نشده اند مي بايست شكسته و مورد آزمون قرار گرفته و تقسيم بندي شوند . 1- نسبت نرو ماده در صورتيكه چه نسبت يك نر به ماده (1:1) در وهله ي اول براي بارور سازي مناسب است اما سازش و پذيرش مي تواند نقص‌ ساز باشد . نا سازگاري در بين زوج ها ممكن است وجود داشته باشد . اما اين وقتي ميباشد كه شتر مرغ ها در انتخاب زوج خويش آزاد نيستند البته اين تعيين كه به صورت ارگانيك فيس ميگيرد گهگاه در مزارع تجاري مقدور نمي باشد . اما فردي كه مسئوليت مزرعه را دارااست مي تواند رفتارهاي شتر مرغ را مشاهده كند و سازش آن ها را تشخيص دهد . اما فراموش نكنيم كه اين فعاليت وقت گير است . نسبت نر به ماده مي تواند 1:2تا 1:4 باشد . البته 1:4 چندان مطلوب نمي‌باشد زيرا ممكن مي باشد شتر مرغ نر نتواند با همگي ي آن ها جفتگيري نمايد و همين مساله سبب ارتقا تخم هاي بي نطفه مي شود . 2-روش جفت يابي و جفت گيري انقطاع از مساله نسبت نر و ماده ٬سيستم جفت بابي مي تواند از عوامل موثر باشد . اين سيستم را ميتوان با توجه به تعداد نر ها در محوطه جفت گيري به 2 نوع تقسيم كرد: الف ) سيستم تكي 10 :در اين سيستم صرفا يك شتر مرغ وجود دارااست .ب ) سيستم اجتماعي :در اين سيستم بيش از يك شتر مرغ نر وجود دارااست . سيستم تكي موقعي مطلوب است كه بخواهيم سوابق باروري و زاد و ولد را براي فروش بعدي در خصوص شتر مرغهاي نر يگانه و يا يك مجموعه ثبت كنيم . مشكلي كه در اين سيستم ممكن مي باشد به وجود آيد مسائل انتخاب زوج ميباشد يعني اين كه مثلاً شتر مرغ نر رغبت دارااست با تعداد خاصي از پرنده هاي ماده جفت گيري كند .در‌صورتي‌كه اين سيستم را اعمال كنيم و در آن مشاهده كرديد كه شتر مرغ نر با پرنده هاي خاص جفت گيري مي‌كند و يا اين كه برخي پرنده هاي ماده او را نمي پذيرند بايستي شتر مرغ را عوض نمائيد . در صورتيكه چه همين كار نيز خويش مي تواند سبب استرس و اضطراب شود و تخم گذاري را براي مدتي متوقف كند . در پيش‌روي سيستم تكي مي بضاعت و توان از سيستم اجتماعي به كار گيري كرد تا از مشكل ها مطرح شده در امان بود . در اين قضيه شتر مرغ هاي ماده در قلمروي شتر مرغ هاي نر جنبش مي نمايند و به اين ترتيب حق انتخاب خواهند داشت . به خاطر داشته باشيد كه شتر مرغ هاي نر پرخاشگر مي باشند و دوچندان متمايل به جنگجويي ميباشند . حد اقل تا هنگامي كه قلمرو خويش را مشخص و معلوم كنند (مرزهاي فيزيكي ميان اين قلمرو ها وجود ندارد بلكه شتر مرغهاي نر آنرا ميشناسند )٬ قرار دادن تعداد زيادي شتر مرغ نر ممكن مي‌باشد سبب ساز ارتقاء درگيري در ميان شترمرغها شود و باروري اندك شود . با دقت به مقدار محوطه ٬قرار دادن 3يا4 شتر مرغ نر در هرقسمت مناسب است . اين تعداد را ميتوان در محوطه هاي گران قدر ارتقاء اعطا كرد (براي اطلاعات اكثر به فصل بعدي مراجعه فرمائيد ) . 2- سن پرنده هاي مولد : سن در تخم گذاري و اندازه نطفه راجع‌به ار بودن و مساعد بودن براي مولد شدن يك پرنده فراوان اساسي مي باشد . گر چه طيوران نر برنا موقعيت ظاهري مولد بودن را از خويش نشان مي دهند ولي به خير و خوبي كار كشته به جفت گيري و ساخت نيستند . همان طور كه قبلاً نيز گفتيم فصل ايجاد حدوداً 6 تا 8 ماه ارتفاع مي كشد و بازه زماني بندي بستگي به پهنا جغرافيايي و نيمكره شمالي يا جنوبي دارااست .در اوايل زمان جفت گيري ٬بي نطفه بودن و نامساعد بودن تقريباً موردي عادي مي‌باشد . چون كالا ماده 7 تا 14 روز قبل از مال نر امكان ساخت پيدا مي كند . در هر فصل ايجاد نطفه دار بودن در ميانه تخم گذاري به اوج خود مي رسد و پس از آن كاهش مي يابد . تعداد تخم هاي فارغ از نطفه كه در آخرين دوره ي تخم گذاري ساخت شوند بيش خيس از تعداد ي مي باشد كه در اوايل فصل ساخت گرديده اند .براين اساس نطفه دار بودن با بزرگتر شدن طيوران در تمام فصل ارتقاء مي يابد . اين مطلب تا هنگامي كه به بازه زماني اثبات برسد ادامه داراست (يعني بازه ثباتي كه پس از رويش حاصل ميشود)سپس تا چند سال بعد از آن اين حالت كاهش مي يابد . ادله اين كاهش را مي بضاعت و توان قليل شدن قدرت كاهش اندازه جفتگيري و كاهش ساخت اسپرم دانست . در جاهايي كه در مزرعه داري مطلوب مي باشد ٬مساعد بودن و نطفه دار شدن در پرنده ها از پنجمين تا بيستمين فصل جفتگيري دوچندان بالاست . 4-عوامل ژنتيكي(وراثت): از اين نظر تفاوت قابل توجهي در بين دسته هاي متعدد شتر مرغ و يا جور هاي اصلاح شده وجود دارد .همانگونه كه در نوع طاووسيان اهلي اسپرم سازي ارثي مي‌باشد در موضوع شتر مرغ هم مطلب به همين شكل مي باشد . از برخي گزارشها و تحقيقات در اين خصوص در مي بابيم كه شتر مرغ گردن قرمز يه خرده اكثر داراي انرژي و رغبت جنسي مي باشد . نطفه دار بودن تخم در اين پرنده ها مقداري عمده است و پرنده بضاعت و توان جفت گيري با ماده هاي بيشتري را داراست . متاسفانه مقايسه اي در ميان كيفيت مايع حاوي اسپرم در ذيل جور هاي شتر مرغ فيس نگرفته است . 5- تغذيه اين موضوع براي پرنده ها در حال پرورش و بزرگسالان مضاعف مهم هست . تغذيه خوب پرنده را به حداكثر توان توليد مثل مي رساند . نبود هاي اساسي يا اين كه فرعي در كيفيت يا كميت غذايي مي‌تواند تاثير مثبت ومنفي روي توليد تخم وعوامل ديگر بگذارد . مثلاً گرسنگي براي 6 روز مي تواند باعث به كاهش قابل دقت در مايع دربردارنده اسپرم شود و ادله آن كاهش ترشح برخي هورمونهاي مربوطه در تن هست . زماني كه سوء تغذيه به صورت لبه اي باشد ٬شتر مرغ ماده تخم گذاري خويش را به وزن طبيعي تخم انجام مي دهد ولي شتر مرغ نر بضاعت ساخت اندازه مطلوب مايع دربردارنده اسپرم را ندارد تا بتواند تمام تخم ها را نطفه دار نمايد . كلسيم تاثير بسزايي روي ارگان هاي ساخت مانند خصوصاً در پرنده ماده داراست . پرنده نر مي بايست رژيمي داشته باشد كه مشتمل بر 3تا4 درصد كلسيم باشد . كمبود در اين مواد ممكن مي باشد باعث ناچيز كاري و ناتواني بيضه ها شود . وقتي كه فصل ايجاد تمام شد ٬پيشنهاد مي گردد كه پرنده نر انقطاع شود و رژيم غذايي با كلسيم ناچيز داشته باشد . اين جريان تا فصل بعدي ادامه خواهد داشت . شتر مرغ هاي نر جوان بايد به صورت غير وابسته تغذيه شوند تا زماني كه علامتها توليد مانند را از خويش نشان دهند و گذشته از اين كه با پرنده هاي ماده جفت گيري كنند . اين مسائل به ما اطمينان ميدهد كه رشد و شكل گيري بيضه ها به شكل طبيعي جريان خويش را داشته هست . فقدان ويتامين A,E و سلنيوم نيز مي تواند سبب به بي نطفه بودن و نامساعد شدن شود . 6- سالم واضح ميباشد كه پرنده هاي ضعيف و مريض اميدي براي توليد مثل ندارند . اين حالت نامناسب در تن درستي مي تواند ريشه در انگلهاي داخلي داشته باشد مانند نماتدها 11 كه يكي از عامل ها با اهميت در بي نطفه شدن و ناتوانايي طيوران در توليد هست . حضور كرم هاي انگلي نيز قادر است پرنده را ناتوان كند چرا كه اشتهاي پرنده ناچيز ميشود و در ادامه سبب ساز كمبود مواد مغذي و زمينه نياز تن ميشود . پرندگاني كه در ظاهر به حيث سلامت مي آيند ممكن است مبتلا بيماريهاي مزمني باشند كه قادر است كارايي آنان را در توليد مانند كاهش دهد . بيماري سل 12 ٬ اسپرژيلوس 13 (بيماري عفوني قارچي )٬كوكسيدوز14 بيماري انگلي واگير‌دار در دستگاه گوارش در تمام مدل هاي اين پرنده يافت ميشود . جراحت ديدگي هر يك از قسمت هاي تن نظير بالها و سرو پاها مي تواند به تيتر علتي مانع در ايجاد نظير باشد . همان طور كه قبلاً گفتيم رنگ سياه در بالهاي پرنده نر به عامل نبودن هورمون توليدي در نهاد جنسي مي باشد . يك پرنده نر بالغ با لبريز هاي كاملاًمشكي كه گهگاه دارنده كار هاي جنسي شبيه به ماده است و از شيوه كلوآك عمل ميكند٬ حاذق به ساخت نظير نمي‌باشد و يا اين كه ممكن مي باشد دچارعدم كارآيي دستگاه جنسي (شامل بيضه يا اين كه تخم راه)شود . كارداران آناتومي نيز ميتواند در بي نطفه بودن تاثير بگذارد مثلاً انحراف در دستگاه تناسلي نر كه در اين فيس جفت گيري ميسر نميباشد . زير افتادگي يا جابه جايي در دستگاه توليد مثل به ندرت در فصل جفت گيري چشم مي‌گردد و يا اين كه در وضعيت نامساعد هوايي ٬اما در شراي اين مسائل ادامه پيدا نمايد ٬ ممكن مي باشد منجر به جراحت ديدگي آلت تناسلي شود . 7- باردار كردن يا اين كه تلقيح مصنوعي 15 (Al) اين عمل يكي از مهم ترين تكنيك هاي مورداستفاده براي اصلاح ژنتيكي در حيوان ها مي باشد . روشهايي براي بارور كردن روي خوك٬ گاو ٬ كوسفند٬ بز٬اسب٬سگ٬ مرغ و خروس اتخاذ گرديده هست .اساساً (Al) شامل يك سري مرحله مي‌باشد : عده آوري مايع حاوي اسپرم ٬ارزيابي آن٬ محافظت و رقيق كردن و نهايتاً باروركردن پرنده هاي ماده ٬ تلاشهاي زيادي براي انجام برنده اين طرح روي شتر مرغ در آمريكا چهره گرفته مي باشد و محاسني هم براي اين صفت خواهد داشت . 8- دست اندركاران محيطي بيشتر طيوران با تغييرطول نوروروشنايي روز براي استارت جفت گيري تحريك ميگردند اين مقاله در موضوع شتر مرغ هم درستگو است . با افزايش طول روز٬ متابوليسم پرنده٬ (در فرآورده ماده ونر)تغيير ميكند و حالت مناسب براي توليد تخم و اسپرم توليد مي‌گردد . برنامه ريزي هاي مناسب و دماي فراوان بالا يا ذيل و بارش باران هم قادر است تاثير گذار باشد .اين تاثير ممكن است غير بي واسطه باشد ٬يعني مقدار اشتهاي پرنده را اندك كند و يا مستقيماً تعداد جفتگيري را قليل كند . كارداران ديگري مانند وجود خطوط فشار حاذق و يا پرندگان و حيوان‌ها شكار‌كننده و تجهيزات مزرعه ممكن است در اخلاق جفتگيري طيوران اختلال ساخت كند . ازدحام بيش از حد تاثير منفي خواهد گذاشت . زيرا فضاي كافي و مناسب براي جفت گيري وجود ندارد . 9- محوطه جفت گيري اساساًبايد اعلام كرد كه هر چه محوطه بزرگتر باشد ٬بهتر است . اما بهره دريافت كردن از محفظه بسيار والا هزينه هاي زيادي داراست . بنابر اين بايدتصميم عاقلانه اي براي مقدار محوطه گرفت . كميته رعايت دستمزد حيوانات در انگليس توصيه مي‌كند كه هر آكر (4/0 هكتار) نبايد بيش از12 شتر مرغ باشد . اين ميزان بيشترين حد را نشان مي دهد . شتر مرغ طبيعتاً از محيط هاي باز استقبال مي‌كند . آشكار ميباشد كه شتر مرغ هايي كه در مزارع نگهداري مي شوند از محيط هاي بلندمرتبه استفاده نمي نمايند (حتي در شراي بها زميني كم باشد )اما اين پرنده بايد فضاي كافي براي گام زدن ٬دويدن٬به دنبال علوفه رفتن و جنبش نر و ماده براي گزينش يكديگر را داشته باشند . براين اساس حد اقل محيط براي 2 يا 3 شتر مرغ بالغ (يا يك شترمرغ نر و 2 ماده )501 هكتار مي‌باشد . برابر با 25/0 آكر . در حالتي كه تعداد بيشتري در يك اطراف مراقبت شوند مسلماًمحوطه بايد بزرگتر شود . يعني حد اقل 3/0 هكتار برابر 75/0 آكر براي 4 تا6 شتر مرغ و 6/0 هكتار برابر با 5/1 آكر براي 8 تا 12 پرنده و اين پروسه به همين ترتيب به نسبت ادامه مي يابد . ولي اضطراري به ذكر مي‌باشد كه شتر مرغ در فضاي مناسب بهتر جفت گيري مي نمايد (يعني محطه اي بيش از دستكم اندازه ابلاغ شده) . فضاهاي مطلوب با جذب مناسب آب و كف ماسه اي را بايستي براي فضاي ايجاد نظير شتر مرغ تعيين كرد . دور و بر اين محوطه بايد با ارتفاعي دست‌كم برابر 5/1 متر محصور شود . اين حصارها مي بايست چوبي يا اين كه سيمي باشد . گوشه هاي محوطه مي بايست ترجيحاً گرد باشد كه خطرها بازخورد و ضربه ديدن را كاهش دهد . سفارش مي شود كه فضايي مثل خط مش رو در ميان حصارهاي محوطه ها وجود داشته باشد تا به اين ترتيب از نبرد و درگيري در ميان شتر مرغان نر خودداري شود . 10- توده آوري و محافظت تخم : تخم ها معمولاًجمع آوري مي شوند و براي جوجه كشي نگهداري مي گردند . اين مطلب امري عادي در كمپاني ها و در مزارع تجاري مي باشد . تخم ها عده آوري مي شوند تا به يك سري برسند كه يك دستگاه جوجه كشي را لبريز نمايند . محافظت درست تخم ها گذشته از قرار دريافت كردن در دستگاه به مقدار خويش عمليات جوجه كشي اهميت دارد . جابه جايي هاي شديد و بي دقتي در حمل و نقل سبب ساز آسيب ديدن ساختار داخلي تخم مي‌گردد وبه جنين صدمه مي زند . پس از حمل و نقل سفارش ميگردد كه تخم ها را براي دوران 24 ساعت قبلي از قرار دادن در دستگاه بي جنبش بگذاريد . توده آوري تخم آلودگي هاي باكتري ممكن مي‌باشد يك تخم كاملاًسالم را خراب كند و از في مابين چيره شود . باكتري مي‌تواند از طريق دريچه ها روي تراز پوسته تخم مرغ وارد شود . اين مسائل درصورتي كه تخم كثيف يا خيس باشد سرعت بيشتري پيدا ميكند . 


برچسب: ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۹ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۵۷:۵۹ توسط:علي پور موضوع:

آموزش گام به قدم دانستنيهاي مرغداري

 در زمينه رويش جوجه گوشتي،كتاب‌ها و رسالات متعددي نوشته شده مي باشد ولي هنوز جاي نوشته‌اي كه نيز جامع باشد و تمام مراحل پرورش را در برگيرد و نيز معمولي باشد تا بتواند رابطه مؤثري با جامعة مرغدار برقرار سازد و نيز متكي بر نكات عملي و موءثر باشد، خالي ميباشد .

گروه طيوران صنعت فاخته

اين نوشته كوششي مي‌باشد در جهت پر كردن اين فضاي خالي .هدف، يادگرفتن عملي نكات اثرگذار و پرهيز از تفصيل در نكات نظري و تئوريك و ارائه مطالب به شيوه‌اي قدم به گام از جوجه يك روزه تا مرغ قابل فروش ميباشد . ضمناً سعي شده مي باشد كه مطالب با لحن آمرانه و دستوري القا نشود بلكه به عوارض مؤيد آن هم پرداخته شود تا در ذهن مرغدار، اهميت و ضرورت هر دستورالعمل روشن گردد و در سود تمايل بيشتري براي اهتمام و جديت در عملي كردن آنان در وي ايجاد شود . جايگاه: 
از آن جا كه دعوا اساسي ما به پرورش مربوط مي‌شود، فرض بر اين مي‌باشد كه ساختمان مرغداري از حداقل استانداردهاي واجب برخوردار هست و چون اين استانداردها معمولاً دستورالعمل هاي مراجع مجوز دهنده، لحاظ گرديده مي باشد از يادآوري تفصيلي در اين باره صرف نظر ميكنيم . نكاتي از اين قبيل كه: - جهت ساختمان شرقي غربي باشد . 
- محل هواكش ها به گونه‌اي باشد كه جريان شديد باد سبب نقص‌ در عملكرد آنان نشود . 
- مسافت مناسب (حدود 5 / 1 كيلومتر) از بقيه واحدهاي پرورش طيور مد حيث باشد . 
- ترجيح بر اين مي باشد كه ظرفيت سالن‌ها به صورت واحدهاي 5000 قطعه‌اي در حيث گرفته شود . چرا كه يكنواختي جريان هوا در اين سالن‌ها اكثر قابليت و امكان پذير است و اختلاف جريان هوا و رطوبت و حرارت در نقاط گوناگون تالار را به دستكم مي‌رساند . در سالن‌هاي طولاني يكنواخت كردن اين عوامل مشكل‌تر و دور از دسترس‌تر است . 
حفاظت زيستي: حفاظت زيستي (يا Biosequrity ) در منابع نو بخش اعظم از هميشه مورد تأكيد قرار گرفته ميباشد . اين حفاظت دربرگيرنده مجموعه‌ اعمال مانع در پيش‌روي نفوذ آلودگي‌ها به محفظه مرغداري مي باشد كه مهم ترين اين استراتژي‌ها عبارتند از: - حصاركشي و محوطه سازي براي ممانعت از ورود افراد غير مسئول و جانوران اهلي و وحشي . 
- در اختيار گرفتن ترددها در ورودي مزرعه با برقراري پست نگهباني يا اين كه دست‌كم با سختي ها فيزيكي بازدارنده (نظير درب، زنجير و . . .) 
- فضاي سبز بايد دستكم 15 متر از ديوارهاي محل پرورش فاصله داشته باشد . توضيح آن كه اين فضاها با جذب فروغ و روشنايي و حرارت، ممكن ميباشد تعادل حرارتي تالار را مبتلا خلل سازند . 
- استفده از ضد عفوني‌هاي مطلوب در محل ورود مزرعه و ورودي‌هاي تالار . اين ضد عفوني‌ها بايد طبق برنامه معلوم هر از يكسري گاهي تعويض شوند تا راه بر مقاومت‌هاي ميكربي احتمالي بسته شود . 
- افرادي كه به هر دليلي مي‌خواهند وارد سالن‌ها شوند بايستي خرقه و كفش منحصربه‌فرد باطن محوطه را بپوشند و در رخ امكان دوش نيز بگيرند .
- براي در اختيار گرفتن بدون نقص بر بده بستان خرقه و كفش، سعي نماييد رنگ لباس‌ها و كفش‌ها در قسمت‌هاي متعدد مرغداري (از قبيل سالن‌ها- محوطه و ورودي‌ها) از يكديگر متمايز باشد تا قابليت غلط و غلط به دست‌كم برسد . 
- از محافظت طيور بومي در محوطه و فضا مرغداري جداً خودداري كنيد . اين طيور زيرا واكسن‌هاي حتمي را دريافت نكرده‌اند خطر مهمي در انتقال بيماري‌ها - به خصوص گونه هاي ويروسي و خطرناك مانند نيوكاسل و آنفلوانزا - به شمار مي‌روند . به علاوه چون سن اين طيور فراتر از گله ميباشد ، مدام ميتوانند ناقل برهان بيماري باشند، فارغ از آن كه خويش بدان مبتلا شوند . به عبارت ديگر اين جور طيور معمولاً به برهان سازش تدريجي با محيط، مي توانند حامل و ناقل عوامل بيماري‌هاي مختلفي باشند كه خود از راز گذرانده‌اند يا با آن تطبيق يافته‌اند . 
- طعمه گذاري براي جانوران موذي و بخصوص موش كه نقش به سزا در انتقال بيماري هايي چون سالمونلا دارد، بايد حتماً مد نظر قرار گيرد . استعمال از چسب‌هاي منحصر به فرد به دام انداختن موش در محل تردد آنها معمولاً با برد همراه ميباشد . 
فراهم سازي سالن‌‌ها: - همه تجهيزات سالن (دانخوري ها و آبخوري ها و لوله ها) از تالار بيرون گردند . 
- كودهاي دوره پيشين كاملاً تخليه شود . 
- با به كار گيري از حشره كش‌هاي مناسب، مبادرت به از في مابين بردن حشرات و بندپايان مختلف (مگس- سوسك و . . .) گردد . 
- تالار با آب فشار كاركشته و چه بسا الامكان گرم كه حاوي مواد شوينده (نه ضد عفوني كننده) باشد كاملاً شسته شود . توضيح آن كه مواد شوينده يا اصطلاحاً دترجنت detergentضدعفوني كننده نيستند ولي لكه‌بر و پاك كننده مي‌باشد مثل اشكال پودر خرقه شويي ولي ضدعفوني كننده‌ها هر تعدادي به خير شوينده‌ها لكه‌ها را تميز نميكنند ولي ميكرب‌كش هستند . به هر اكنون تالار اول مي بايست با مواد شوينده شستشو شود تا آن گاه نوبت ضد عفوني برسد . نكته حساس ديگر آن كه شستشوي سالن بايد از سقف به كف باشد تا در پايان فعاليت پساب هاي آلود‌ه از كل سالن تخليه گردند . لكه‌هاي مقاوم را با برس زدن برطرف نماييد . نوبت به ضدعفوني شيميايي تالار مي رسد . اسپري كردن "فرمالين" 40% (به نسبت 1 ليتر فرمالين به 9 ليتر آب) يا شستشو با "بنز الكو نيوم" به نسبت 1 به صد و يا ساير موادي كه دستورالعمل نحوة مصرفشان در پيوست شماره 1 آمده است، فعاليت ضد عفوني شيميايي سالن را بي نقص مي‌كند، عملكرد شود در هر فصل جوجه ريزي نوع ضد عفوني عوض شود تا مقاومت ميكربي ايجاد نشود . 
- دانخوري ها و آب خوري‌ها و شلنگ هاي آنها را آغاز در حوضچه هاي آب حاوي مواد شوينده غوطه‌ور سازيد و پس از شستشو و برس زدن، به زمان 2 ساعت نيز در حوضچه هاي دربردارنده مواد ضد عفوني كننده غوطه‌ور سازيد و پس از آن با آب عادي شستشو دهيد تا كم آب و مهيا استعمال گردند . 
- البته رسوب زدايي شلنگ هاي آب خوري كه دارنده رسوبات دارويي و مواد معدني هستند هم مهم هست . براي اين فعاليت از سركه يا اسيد استيك به ميزان دو در هزار استعمال كنيد . غوطه‌ور كردن شلنگ ها در سركه خالص و بعد از آن شستشوي آنان با آب حاوي سركه دو در هزار، مي‌تواند خيالمان را از برطرف شدن رسوب هاي موضوع لحاظ سهل و آسان نمايد . در مدت حضور گله نيز رسوب زدايي شلنگ ها با دز كمتر (1- 5 / . در هزار) انجام پذيراست . 
- براي ضد عفوني تانكر آب و لوله كشي‌ ها از كلر با دز سه در هزار به كار گيري نمائيد . 
- نوبت به شعله دادن سالن به خصوص در سوراخ ها و درزهايي ميرسد كه احياناً ضدعفوني شيميايي به آنها نفوذ نكرده مي باشد . 
- آن‌گاه اقدام به آهك پاشي محوطه نمائيد . 
- وسايل و بستر را در سالن‌ها بچينيد . تمام منافذ سالن را مسدود نماييد و به تيتر آخرين سطح به گاز دادن تالار بپردازيد . براي اين مراد از آجرهاي منحصر به فرد يا" فرمالكس" طبق فرمان كارخانه‌هاي خالق استعمال فرمائيد البته در حالتي كه مي‌خواهيد سنگ تمام بگذاريد از تركيب فرمالين روي پرمنگنات پتاسيم استفاده نماييد . براي هر متر مكعبcc 20 فرمالين 40% و 40 گرم پرمنگنات محاسبه نماييد . پرمنگنات را در ظروف فلزي (از قبيل بشكه و نيم بشكه و استانبولي و . . .) بريزيد و از انتهاي سالن آغاز به ريختن فرمالين روي آن به نسبت گفته شده، نمائيد و رفته رفته به سمت خروجي حركت فرماييد تا در دود و گاز ناشي از عكس العمل گرفتار نشويد . سعي كنيد حرارت محفظه نزديك 25 رتبه باشد . به طور كلي حرارت مناسب محيط در اندازه تأثير ضدعفوني كننده‌ها نقش مهمي دارااست . 
- پس از 24 ساعت پنجره‌ها و منافذ را گشوده و تهويه‌ها را روشن فرماييد تا بوي گاز كاملاً از دربين برود . 
- حرارت تالار را قبلي از ورود جوجه به 34 درجه برسانيد و مهيا تحويل جوجه شويد . 
تهيه و تنظيم جوجه: اهميت كيفيت جوجه يك روزه از آن جاست كه مرغدار براي برد بايد پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي لازم را در اختيار داشته باشد و به امداد حسن رئيس اين پتانسيل‌ها و قوه‌ها را به فعل و كار تبديل نمايد . چنان چه جوجه يك روزه كيفيت لازم را نداشته باشد، از دست رئيس خوب هم كاري ساخته نمي‌باشد . لذا در پيشنهاد و تنظيم جوجه فاكتورهاي تحت را مد لحاظ قرار دهيد: - كارايي فرماييد گله ي مادر تك سني باشد و جوجه‌ها را از يك گله نيز سن انتخاب نماييد در غير اين صورت مقدار عيار ايمني بدن جوجه‌هايي كهاز گله‌هاي مختلف، تنظيم شوند ، يكنواخت نخواهد بود و عيار مادري ناهمگون، باعث پراكندگي عيار حاصل از واكسيناسيون مي‌گردد . در فيض ، متعاقب واكسيناسيون تيتر مطمئني براي ايمني نخواهيد داشت و مدام قسمتي از گله حساس‌تر و در معرض خطر ابتلا به بيماري ميباشد . 
- سعي فرمائيد خودِ جوجه‌ها نيز اختلاف سني نداشته باشند و تمامي را در يك روز خريداري نماييد . چون داشتن گله‌هاي غير همسن خطر چرخش آلودگي از سن فراتر به پائين‌تر و حتي بالعكس را ارتقاء مي‌دهد . ضمن اين كه شما مجبوريد وقت و هزينه و كار بيشتري انجام دهيد چرا كه مديريت گله‌ها در سنين مختلف، متعدد هست و محتاج برنامه تغذيه و واكسيناسيون و مدير جداگانه‌اي مي باشد . 
- در صورتي‌كه گله مادر دارنده سن ناچيز باشد، احتمال ضايعات و تلفات اوليه‌اش بيشتر است . چرا كه كيسه زرده كوچك‌تر و حوصله جوجه براي تحمل گرسنگي و تشنگي كمتر است . در سود جوجه سريع‌تر و زودتر دچار افت و اندك آبي‌رنگ تن مي شود . وزن جوجه نبايد تحت 35 گرم باشد . اما حُسن گله مادر كم سن در اين ميباشد كه معمولاً عنوان ايمني مادري مناسب‌تر و يكنواخت‌تري دارا هستند . بتابراين همت نماييد جوجه حاصل از مادر كم سن را از مركز ها خيلي بدور از محل رشد گله تهيه و تنظيم نكنيد . 
- گله مامان پير هم جوجه درشت تري دارااست و تحمل جوجه نسبت به گرسنگي و تشنگي نيز بيشتر است چرا كه كيسه زرده بزرگ‌تر مي‌باشد . ولي يكنواختي در گله كهن سال كمتر از گله برنا ميباشد و عنوان مادري نيز معمولاً كمتر و ناهمگون‌تر مي‌باشد . هر گرم اختلاف وزن جوجه يك روزه در سن فروش ايجاد اختلاف و تفاضلي حدود 12 گرم مي نمايد . 
- حتماً جوجه بايد داراي MG و SPو STمنفي باشد . MGعامل حزن مزمن تنفسي است كه در فيس بروز و مخلوط با كلي باسيل سبب افت شديد كارايي و بالا رفتن هزينه دارويي مي گردد . SPو STهم دست اندركاران سالمونلا هستند كه قطعاً مي بايست منفي باشند وگرنه زمان موفقي نخواهيم داشت . ولي هرچند منفي بودن MSهم يك مزيت است البته حساسيت تأكيد ويژه و شديدي بر آن وجود ندارد . 
- در چهره قابليت جوجه را از نزديك ترين جوجه‌كشي تهيه و تنظيم فرماييد تا مسائل مربوط به وازدگي و افت ناشي از قليل آبي‌رنگ (هيدراتاسيون) دامن‌گير گله نشود . هر ساعت حمل 1 / . گرم از وزن جوجه مي‌كاهد . 
عمليات روز اول: - سالن مي بايست كاملاً گرم (34- 33 درجه) باشد . 
- انيميشن دربردارنده جوجه‌ها را به طور تر و تميز در سالن بچينيد . درب آنان را برداريد و واكسن برنشيت را طبق دستورالعمل در درون كارتن‌ها روي رمز جوجه‌ها اسپري نماييد . 
- رسيدن پر سرعت جوجه به آب دوچندان كليدي مي‌باشد . لذا عملكرد فرماييد برنامه كودكان دربردارنده جوجه‌ها را در آغاز در كنار آبخوري‌ها بچينيد و از ته تالار استارت به تخليه جوجه‌ها در كنار آبخوري‌ها نمائيد . رسيدن پر سرعت جوجه به آب ، مانع كم آبي‌رنگ و وازدگي جوجه مي‌گردد . بنابراين سفارش شده كه در دو ساعت اوليه به جوجه دان ندهيد تا فقط آب بخورد . 
- در سه ساعت نخستين آب شكر 5% (50 گرم شكر براي يك ليتر آب) داده شود . پس از آن به مقطع 24 تا 36 ساعت محلول "مولتي الكتروليت" داده شود كه آن نيز در جبران كم- آبي‌هاي احتمالي مدت حمل مؤثر خواهد بود . آب و شكر انرژي‌زاست و تحرك جوجه را بيشتر مي‌كند و نيز تشنگي را ارتقا مي دهد و باعث آب ميل كردن بيشتر آن ميشود . 
- به كار گيري از پيشدان را پس از دو ساعت مي توانيد استارت نمائيد . امروزه ديگر بر مصرف ذرت خالي، تاكيد نمي شود . 
- حركت دادن جوجه‌ها براي رفتن آن‌ها به سر دانخوري و آب خوري در روز نخستين دوچندان داراي اهميت مي‌باشد . 3 ساعت پس از تخليه ي جوجه، مي بايست چينه دان 90% جوجه‌ها مالامال باشد . 
- خاموشي دادن در روز اوليه ضرورت ندارد . 
- كفي كارتن‌هاي حمل جوجه را تماما بسوزانيد تا از تكثير آلودگي‌هاي احتمالي دوري شود . 
- تـعـدادي از جـوجـه‌ها را قـبل از تخليه در تالار انقطاع فرمائيد و براي كشت ميكربي و قارچي و آنتي‌ بيوگرام بفرستيد . اگر جوجه در سالن خالي شده باشد و بعد از آن به آزمايشگاه ارسال شود و آلودگي خاصي از آن قطع شود، معلوم نمي‌شود منشأ آلودگي سالن و بستر مي باشد يا اين كه خويش جوجه . لذا مي بايست جوجه‌هاي قضيه آزمايش قبل از تخليه از كارتن‌ها، از بقيه قطع شوند . نمونه‌‌برداري براي جوجه‌ها بايستي اتفاقي باشد . برداشت از نمونه‌هاي وازده و ضعيف، شما را در تشخيص و مصرف دارو براي كل گله در گير اشتباه خواهد كرد . 
- جوجه‌هاي وازده را در كمترين مقطع بازه زماني ممكن از گله توده آوري كنيد . براي آن‌ها بيمار‌ستان صحيح نكنيد چرا كه منشأ آلودگي اند و در‌صورتي‌كه هم آلوده و كثيف نباشند، مطلوب ترين شبكه ورود آلودگي مي باشند . 
- صحيح كردن بيمار ستان براي جوجه‌هاي مريض و داراي فقدان گونه هاي ندارد . به خصوص كه داروهاي مصرفي را مي‌توان آغاز روي آنان آزمايش كرد و در چهره شيوع مشكل در گله، از داروهاي تست شده و سود داده براي معالجه كل گله استعمال كرد . 
دانخوري و آبخوري: - فاصه در بين دو دانخوري با دو آبخوري نبايد بخش اعظم از 5 / 1 متر باشد . در شراي جوجه بدون چاره به طي مسافت متعددي براي رسيدن به دانخوري يا آبخوري باشد، گله مبتلا ناهمساني و دو دستي و چندين دستي مي شود . 
- حرارت آب حدود 25 سكو باشد . بخصوص در دو هفته اوليه جوجه به سردي و گرمي زياد آب مهم مي‌باشد و اذيت مي شود . 
- شلنگ‌هاي آب را از اشكال روشن تعيين كنيد كه رسوب مواد معدني يا اين كه دارويي در آن قابل رؤيت باشد و به موقع رسوب زدايي گردد . 
- در روزهاي اول تا حدود 7 روزگي از آبخوري‌هاي كله قندي- يك عدد براي 50 قطعه- استعمال فرمائيد . براي آن كه تراشه‌هاي بستر باطن آب خوري‌ها نريزد و هم براي اين كه بستر تر نشود، ميتوانيد يك قطعه موزائيك يا اين كه برنامه كودكان تحت آب خوري‌هاي كله قندي بگذاريد . 
- از هفته دوم مي‌توانيد آب خوري‌‌هاي زنگوله‌اي (:bell ) را آويزان فرمائيد . طول آب خوري بايستي در محاذات پشت جوجه باشد تا جوجه روي آن نپرد . براي عادت دادن جوجه‌ها به آبخوري‌هاي جديد، تا 2 روز پس از نصب آب خوري‌هاي آويز، آب خوري‌هاي كله قندي را عده نكنيد . 
- آب خوري‌ها روزي 3 بار شستشو و آب آن‌ها عوض شود . 
- شايسته ترين مدل آب خوري‌ها پستانك‌ها (يا ني پل‌ ها) مي‌باشند . حُسن آنها اين هست كه جوجه نمي‌تواند آب را كثيف كند اما اختلال آن اين مي‌باشد كه ممكن است هوا بگيرد .ني‌پل ها در روز اول و دوم بايستي افقي باشند البته اندك ناچيز زاويه 45 مرتبه پيدا كنند تا در روز دهم كاملاً عمودي باشند . در هنگام دادن واكسن خوراكي با ني‌پل ها بايد دقت كرد كه آب بدون واكسن كاملاً عبور كرده و آب حاوي واكسن در دسترس جوجه‌ها قرار گيرد . هر ني‌پل يا اين كه پستانك بسته به گرماي هوا براي 10 تا 15 قطعه جوجه كافي مي باشد . در هواي گرم هر پستانك را براي 8 قطعه در نظر بگيريد . 
- در 10 روز نخستين از دانخوري هاي گرد (بشقابي)- هر دانخوري براي 60 تا 70 قطعه جوجه- استفاده شود . در هفته نخستين به علاوه مي‌توانيد از كارتون حمل جوجه‌ها نيز به جاي دانخوري گرد به كارگيري فرماييد . ديواره‌هاي كارتن‌ها را به رخ دالبُر قيچي نمائيد و دان را باطن آن بريزيد . از روز دهم دانخوري هاي آويز را نصب نمائيد اما تا روز دوازدهم دانخوري هاي قبل را عده نكنيد تا جوجه به دانخوري هاي تازه عادت كند . طول دانخوري‌ها در محاذات چينه دان جوجه تهيه شود تا از ريخت و پاش دان پرهيز شود . 
- در دانخوري هاي زنجيري براي هر قطعه 5 تا 15 سانتي متر ارتفاع دانخوري مي بايست محاسبه شود . براي جيره پيشدان 5 سانتي متر، مياندان 10 سانتي متر و پسدان 15 سانتي متر . هر 2 ساعت يك بار زنجير را جنبش دهيد تا جوجه‌ها براي خوردن، تحريك شوند . سرعت تكان زنجير حدود 18 متر در دقيقه در حيث گرفته شود . سرعت هاي كمتر قادر است منجر عدم يكنواختي گله شود . 
- به طور كلي تعداد دانخوري و آبخوري مي بايست به اندازه‌اي باشد كه تراكم و تجمع بر رمز آنان مشاهده نشود و كليه جوجه‌ها به طور يكسان به آن ها دسترسي داشته باشند . دسترسي يكسان جوجه‌ها به آب و دان به يكنواختي گله كمك مي نمايد . 
- تا دان جان دار كاملاً مصرف نشده از ريختن دان جديد به دانخوري جداً جلوگيري فرمائيد . چرا كه معمولاً جوجه عشق و علاقه بيشتري به مصرف تكه هاي درشت دان داراست و درصورتي كه دان قبل كاملاً مصرف نشده باشد، در واقع خرده مواد و عنصرها كميابي كه حجم زيادي در مخلوط دان ندارند و به رخ آردي در دان وجود دارند، مصرف نميشوند و نبود اين مواد سبب ساز بروز مشكلات اسكلتي و نارسايي هاي گوناگون ديگر خواهد شد . لذا بهتر ميباشد پيشين از ريختن دان تازه، حدود يك ربع به جوجه گرسنگي داده شود . 
- كارايي بر اين باشد كه روزي 4 توشه دان در دان‌ خوري‌ها توزيع شود . 
برنامة نوري: - شبكه هاي مردمي اوليه خاموشي ندهيد تا جوجه اكثر به فضاي سالن و محل دانخوري و آبخوري آشنا شود . 
- تا 5 روزگي براي هر متر مربع w5 (معادل 60 لوكس) و پس از آن تا 20 روزگي w3 (معادل 36 لوكس) و بعد از آن از آن تا نقطه پايان عصر w1 (معادل 12 لوكس) فروغ و روشنايي حساب و كتاب شود . معمولاً مرغداران تاءمل مي كنند روشنايي عمده براي رشد جوجه مناسب‌تر مي‌باشد . در حالي كه فروغ و روشنايي زياد باعث تحرك جوجه و هدر دادن انرژي و ارتقاء ضريب تبديل غذايي ميگردد . 
- برنامه هاي خاموشي مختلفي براي نژادهاي متعدد جوجه گوشتي توصيه شده مي باشد . ولي در هرحال خاموشي فرمان لازمي است كه سبب ساز تخليه بدون نقص دستگاه گوارش و جذب خوب تر مواد غذايي و كاهش ضريب تبديل مي گردد . در حالي كه پرخوري منجر دفع سريع‌تر و جذب كمتر مواد غذايي مي شود . 
به لحاظ اينجانب شايسته ترين برنامه خاموشي را بايد ضمن تست و اشتباه و تجربه گزينش كرد . در سالن‌هاي بسته ابزار خاموشي مؤثرتر مي باشد زيرا در طول روز نيز مي‌توان خاموشي مسئله حيث را اعمال نمود و اين فرمان به خصوص در روزهاي گرم سال كه جوجه تمايل به مصرف دان ندارد، فرصتي براي خاموشي دادن مي‌باشد تا فروغ و روشنايي دادن در سا‌عتها خنك روز كه جوجه به غذا خوردن رغبت بيشتري دارد، رخ گيرد . 
در سالن‌هاي بسته حتي خاموشي و روشني متناوب در سيكل‌هاي 2 ساعته توصيه گرديده مي باشد . 
به علاوه خاموشي هاي طولاني 12- 8 ساعته براي كنترل رشد سرعت بالا جوجه در سه هفته اوليه به خواسته كاهش نارسايي هاي قلبي و عروقي در سنين بالاتر سفارش گرديده مي‌باشد . به عبارت ديگر با در اختيار گرفتن رويش جوجه از طرز ارتقاء خاموشي، به او مجال مي دهيم كه سيستم قلبي- عروقي و اسكلت بندي توانمند ‌تري داشته باشد و در سود قلب و اسكلت ، ارتقاء رشدهاي بعدي را به راحتي تحمل نمايد و مقدار آسيت، سكته و فلجي گله در ماه دوم رويش كاسته شود . 
- اگر از لامپ مهتابي به كار گيري مي‌گردد براي هر متر مربع 5 وات (معادل 60 لوكس) حساب و كتاب شود . 
- طول لامپ‌ها تا 2 متر باشد و در تالار هاي با پهنا 12 متر، بايستي 3 سطر لامپ بسته شود . مسافت لامپ‌ها از يكديگر هم 3 و حداكثر 4 متر باشد . 


برچسب: ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۴:۳۴:۴۴ توسط:علي پور موضوع:

سيستم خنك‌كننده تبخيري سالن‌هاي مرغداري

 سيستم خنك‌كننده پلاستيكي يا سلولزي؟ خنك‌كننده‌هاي تبخيري از جور پلاستيكي در مقايسه با گونه سلولزي (كاغذي) از قدرت خنك‌كنندگي كمتري ‏برخوردارند .

گروه طيوران صنعت فاخته

اين نتيجه، از مقايسه هر دو گونه سيستم خنك‌كننده در شرايط محيطي متفاوت، بدست آمده مي‌باشد . نتايج ‏تحقيقات كالج جورجياي ايالات متحده نشان داد با وجود قيمت بالاي خنك‌كننده‌هاي تبخيري سلولزي به تعداد نازل‌هاي ‏دروني بيشتري براي ارتقاء اثر خنك‌كنندگي نياز دارند . تقريباً از 30 سال پيش، پاي پدهاي خنك‌كننده تبخيري به ‏سالن‌هاي مرغداري باز شده هست . از آن بازه زماني تاكنون، تغييرات خيلي پاره اي در اين پدها رخ گرفته هست . اخيراً ‏مرغداران تمايل زيادي به به كار گيري از پدهاي پلاستيكي در اشكال گوناگون، پيدا كرده‌اند . چون تاءمل مي‌كنند كه پدهاي ‏پلاستيكي طول عمر بيشتري داشته، منزه و ضدعفوني كردن آن ها راحت‌تر ميباشد و دوام بيشتري در برابر آب‌هاي ‏حاوي املاح دارند . پدهاي پلاستيكي خوبتر مي باشند البته بايستي اين واقعيت را پذيرفت كه سازه به دلايل ديگري خوبي وجود ‏دارد كه پدهاي سلولزي همت بهتري دارا‌هستند كه از جمله آن مي‌توان به موردها زير اشاره كرد؛ طراحي و ساخت ممكن مي‌باشد مشخص نباشد ولي در پباده سازي و ايجاد پدهاي سلولزي مدرن، از علم مهندسي بالايي بهره گرفته شده ‏است . مقدار شيارهاي پدهاي سلولزي بايستي به گونه‌اي باشد كه خير صرفا موجب افزايش ورود هواي خنك به باطن ‏سالن شود بلكه از طرف ديگر، بايستي موجب به دست‌كم رساندن مقاومت در برابر جريان هوا و بنابراين، ارتقاء ‏بازده هواكش‌هاي تونلي گردد كه تعادل در بين اين دو عمل، ظريف و داراي اهميت ميباشد . هر قدر اندازه شيارها نازك‌تر ‏باشد اثر خنك‌كنندگي بخش اعظم خواهد داشت، البته در عين حال ارتقا مقاومت در برابر جريان هوا، ارتقاء احتمال ‏گرفتگي پد توسط گرد و خاك، جلبك و حتي آبي‌رنگ كه بر روي پد، ريخته مي‌شود، وجود دارد . زواياي شيارهاي ‏پدهاي سلولزي هم مي بايست به گونه‌اي پباده سازي گرديده باشد كه آب ريخته شده، بتواند بر روي پد سرازير شود و تا آنجا كه ‏ممكن مي‌باشد شيارها و سطح پد، منزه باشد تا سرعت باد توليد گرديده توسط هواكش‌ها به حداكثر برسد . پباده سازي پدهاي ‏سلولزي به مراتب پيچيده‌تر از فرآورده سلولزي آن است‎ . ‎ بر روي پدهاي سلولزي يك جور صمغ يا رزين ريخته مي‌شود كه خير صرفا موجب محكم و سفت و بادوام‌تر شدن آن ‏مي‌شود بلكه موجب نرم‌تر شدن و به اندازه كافي منفذ دارتر شدن پد مي شود به گونه‌اي كه آب قادر است به سرتاسر ‏پد نفوذ كرده و آن را خيس كند . كار نفوذ و جذب آب از جهتي حائز اهميت مي باشد كه موجب به حداكثر رساندن ‏قدرت خنك‌كنندگي پد مي شود . ابتدا اين‌كه احتمال خشك بودن برخي نقاط روي پد را به حداقل رسانده و دوم اينكه، ‏خاصيت جذب آب به پد، اين اذن را مي‌دهد كه مقدار متعددي آب را در باطن خود نگه دارد . در واقع يك فوت ‏‏(30 سانتي‌متر) از پد 5 فوتي (150 سانتي‌متري) كار كشته به محافظت 6/0 گالن (حدود 5/2 ليتر) آب است‎ .‎ اين بدان معناست كه پس از خاموش شدن پمپ آب سيستم خنك‌كننده، پدهاي سلولزي مي توانند به عبارتي ميزان ‏خنك‌كنندگي را تا 15-10 دقيقه و به مقدار كمتري تا 30 دقيقه تأمين كنند‏‎ .‎ طراحي شبيه اما توان خنك‌كنندگي متفاوت هر چند پدهاي پلاستيكي مشابه پدهاي سلولزي مي‌باشند اما تفاوت‌هايي هم با نيز دارا هستند . يك عدد از مهمترين تفاوت‌ها اين ‏است كه پدهاي سلولزي دارنده شيارها يا اين كه كانال‌هاي بي واسطه هستند، در حاليكه پدهاي پلاستيكي داراي شيارهاي ‏خميده يا‎ “U” ‎شكل ميباشند . همينطور پدهاي پلاستيكي دارنده حفره‌هاي كوچكي در شيارهاي خويش بوده كه به ارتقا ‏سطح برهه زماني پد و هم به سهولت جريان آب در پد كمك مي كنند . اين موضوع به عنوان يك چالش حساس در پدهاي ‏پلاستيكي مطرح است‎ .‎ البته در پدهاي سلولزي معمولي، عمل جذب آب مانع از اين مي‌گردد كه آب ريخته گرديده بر روي پد به طور مستقيم به ‏هر سانتي‌متر مربع از تراز پد منتقل شود . يك باريكه جريان آب كه بر روي پد پلاستيكي جريان مي يابد صرفا يك‌سري ‏سانتي‌متر مربع از تراز پد را تر مي نمايد . براي اطمينان از اينكه تمام مرحله پد پلاستيكي خيس شود لازم است كه ‏مقدار بيشتري آب بر روي پد پلاستيكي نسبت به پد سلولزي ريخته شود‎ .‎ اقتدار خنك‌كنندگي بيشتر در پدهاي سلولزي ‎ ‎براي درك عمده اختلافات دربين پدهاي پلاستيكي و پدهاي سلولزي، در يك سري از سالن‌هاي مرغداري تحقيقي ‏صورت گرفت . در ژوئن سال 2011، پدهاي پلاستيكي جايگزين پدهاي سلولزي به ابعاد 40‏‎’ X ‎‏500‏‎’ (‎‏1270‏‎ ‎‎× ‎‏101‏‎ ‎سانتي‌متري) گرديدند . پدهاي پلاستيكي به ارتفاع 152 سانتي‌متر (5 فوت) و ضخامت 15 سانتي‌متر (6 ‏اينچ) در برش‌هاي 61 سانتيمتري ساخته شده و همانند پدهاي سلولزي نصب گرديدند . از آنجايي كه پدهاي ‏پلاستيكي به گونه‌اي طراحي شدند كه شدت جريان هوا و فشار استاتيك مشابهي با پدهاي سلولزي ايجاد كنند، ‏بنابراين بعد ها پدهاي موضوع نياز در هر دو سيستم مشابه در لحاظ گرفته شد‎ .‎ براي امداد به پخش يكسان آب در امتداد قسمت بالاي پدها، يك پد توزيع‌كننده سلولزي به ضخامت 5 سانتي‌متر (2 ‏اينچ) در بالاي پدها نصب شويد . همان جور كه انتظار مي‌رفت پدهاي پلاستيكي اندازه خنكي كمتري در مقايسه با ‏پدهاي سلولزي ايجاد نمودند . اختلاف در قدرت خنك‌كنندگي تابعي از دماي بيرون سالن هست . به موازاتي كه دماي ‏بيرون تالار ارتقاء و رطوبت نسبي كاهش مي‌يابد اختلاف در ميان توان خنك‌كنندگي اين دو سيستم ارتقا مي‌يابد‎ .‎ 


برچسب: ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ اسفند ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۰۵:۰۵ توسط:علي پور موضوع:

تعيين مناسبترين مكان براي تاسيس مرغداري

 الف .قانون ها بهداشتي منزلت پرندگان گوشتي 1 .رعايت مقررات نظام دامداري در تاسيس مرغداري الزامي است؛ 2 .زمين محل ايجاد مرغداري بايد در جاهايي در لحاظ گرفته شود كه از نظر زيست جوندگان ( اشكال موش ) عاري يا اين كه مضاعف قليل و محدود باشد؛ 3 .وجود حصار در گوشه و كنار سالن ها و ديگر تاسيسات، به مراد پرهيز از ورود حيوانات و اشخاص متفرقه الزامي است؛ 4 .وجود حوضچه هاي ضدعفوني در محل ورود هاي گروه مرغداري و در رخ چندين سني بودن، در ورودي تاسيسات هر گله نيز الزامي ميباشد . 

گروه طيوران صنعت فاخته

در چهره وجود كارخانه تهيه و تنظيم غذا در مرغداري، وجود حوضچه ضدعفوني در ابتداي محل ورود آن نيز حتمي است؛ 5 .ايجاد دفتر كار اداري و سرويس هاي بهداشتي در اولِ محل ورود مرغداري الزامي است؛ 6 .اتاق مناسب براي ضدعفوني كالاهاي لازم واحد، در ابتداي ورودي در نظر گرفته شود؛ 7 .فاصله در ميان تالار ها بين 10 تا 15 متر و مسافت سالن ها از حصار اطراف دست‌كم به ميزان عرض تالار ها باشد و كمتر از 12 متر نباشد؛ 8 .توليد پاركينگ در خارج از محوطه مرغداري، به منظور پرهيز از ورود خودروهاي متفرقه حتمي است؛ 9 .سطح ها داخلي و خارجي كليه سالن ها و تاسيسات بايد شستشو پذير و قابل ضدعفوني بوده، همينطور تا طول مناسب قابل سوراندن باشد؛ 10 .به مراد دوري از ورود پرندگان، نصب توري بر روي تمامي پنجره ها و منافذ ورود و خروج هواي سالن هاي مرغداري و ديگر تاسيسات الزامي است؛ 11 .تالار ها و ديگر تاسيسات بايستي به نحوي ساخته شود كه از نفوذ جوندگان و ديگر حيوان ها خودداري كند؛ 12 .محوطه مرغداري ( بين سالن ها و فضا تالار هاي رشد ) تا شعاع 12 متري بايستي شستشو پذير و قابل ضدعفوني و شعله دادن باشد؛ 13 .محوطه مرغداري بايد نقاط روشن دل و كنترل ناپذير نداشته باشد و از هرگونه تاسيسات اضافي و ضايعات ( وسايل مستعمل و فرسوده ) عاري باشد؛ 14 .مي بايست در فاصله 3 تا 5 متري از حصار بدور تا به دور مرغداري يك‌سري سطر درختكاري شود، مشروط به اينكه فاصله 12 متر فضاي قابل شستشو از آخري تالار رعايت گرديده باشد؛ 15 .در مجتمع هاي گرانقدر مرغداري ( چند سني ) ميان مزرعه ها، درختكاري انبوه يا اين كه جنگل كاري شود؛ 16 .آب مصرفي: 16,1 .منابع آب بهداشتي بايستي كافي و قابل تامين باشد؛ 16,2 .منابع آب شبكه آبرساني درون مرغداري ( هوايي و زميني ) نفوذ ناپذير باشد؛ 16,3 .منابع آب كانال آبرساني كنترل پذير، شستشو پذير، قابل لايروبي و ضدعفوني باشد؛ 17 .چاه فاضلاب و چاه تلفات بايستي داراي شرايط مطلوب و فاصله واجب از منابع آب و كانال آبرساني باشد؛ 18 .مرغداري مي بايست دارنده كانال برق رساني كافي براي تالار ها و ديگر تاسيسات باشد؛ علاوه بر اين، وجود موتور برق اضطراري در واحدهايي كه از كانال هاي برق رساني استعمال مي كنند نيز ضروري است؛ 19 .كوره لاشه سوز و چاه تلفات غيرقابل دسترس حيوان ها باشد و با در لحاظ تصاحب كردن جهت وزش باد در دورترين نقطه از تالار ها احداث شود، به نحوي كه در بهداشت منطقه و واحد مرغداري تاثير منفي نداشته باشد؛ 20 .اتاق كالبد گشايي به تناسب ظرفيت هر مزرعه در محل مناسب و نزديك به محل دفع تلفات تاسيس شود و شستشوپذير و قابل ضدعفوني كردن باشد؛ 21 .واحد مرغداري بايستي دارنده منابع سوخت كافي با ظرفيت مطلوب باشد و منابع ذكر شده در جوار حصار مرغداري تعبيه شود، به نحوي كه براي تخليه سوخت، به ورود وسيله نقليه به مرغداري نياز نباشد؛ 22 .مسافت حتمي ميان منابع تامين سوخت و آب مصرفي مرغداري به مراد جلوگيري از نشت مواد سوختي به كانال آبرساني رعايت شود؛ 23 .ديوارها و سقف سالن هاي پرورش بايستي عايق بندي مناسب داشته باشد؛ 24 .كف سالن ها و تاسيسات از سطح زمين محوطه بيروني به منظور دوري از نفوذ آب و رطوبت و عارضه ها بعدي آن فراتر قرار گيرد؛ 25 .طول، پهنا و ارتفاع سالن ها بسته به آب و هواي متعدد و سيستم پرورشي، به خواسته تامين تهويه مناسب و خودداري از تغييرات شديد حرارت در حيث گرفته شود؛ 26 .براي هر سالن، اتاق خدمت براي خودداري از ورود مستقيم هواي بيروني؛ نصب مخزن براي آب دارويي و اقدامات كنترلي گله و ديگر تجهيزات در محل مطلوب در لحاظ گرفته شود؛ 27 .در سيستم تهويه تالار هاي رشد مواد زير به تيتر نكات حتمي براي پباده سازي سيستم تهويه توصيه مي شود: 27,1 .مقدار هواي واجب بر پايه وزن زنده نقطه پايان دوره، حداكثر گرماي محيط و موقعيت رطوبت در طول سال بايد در لحاظ گرفته شود تا هواي اضطراري تامين شود؛ 27,2 .سرعت جريان هوا در تالار حداكثر 2,0 متر در ثانيه باشد؛ 27,3 .شيوه ورود هوا به نحوي تهيه شود كه ضمن رعايت بند 1 و 2 از توليد كوران در تالار خودداري كند؛ 27,4 .كارشناسان ذيربط با اعتنا به موقعيت آب و هواي حيطه اي و نكات فوق سيستم هاي تهويه را به چهره مناسب طراحي كنند؛ 27,5 .وضعيت خروجي سيستم تهويه مي بايست داراي شرايط پايين باشد: الف .به منظور پرهيز از پخش هواي داخل بر روي هواكش ها، نصب شبكه فلزي ( داكت ) توصيه مي شود؛ ب .حفاظ كنترل پذير داشته باشد؛ ج .در زير محل خروجي هوا، حوضچه هاي مناسب دربردارنده آب و ماده ضدعفوني براي خودداري از پخش گرد و غبار تعبيه شود . 28 .رطوبت نسبي هوا براي سالن هاي پرورش با توجه به موقعيت آب و هواي حيطه به ميزان 55 تا 75 درصد تامين شود؛ 29 .سيستم خنك كننده و گرمازا: -منبع تامين حرارت اتاقك، خارج از سالن باشد؛ -هواي گرم و سالم به وسيله شبكه هاي مطلوب به تالار وارد شده و در تمام ارتفاع تالار هواي گرم به طور يكنواخت توزيع شود؛ -منبع تامين حرارت به حدي در لحاظ گرفته شود ( گنجايش ساخت گرما ) كه در مدت جوجه ريزي با توجه به سيستم تهويه مناسب، دماي 35 درجه سانتي گراد در تالار تامين شود؛ -سيستم خنك كننده بر حسب حالت جغرافيايي مي بايست به نوع اي باشد كه در گرم ترين فصل، دماي هواي درون تالار را كاهش بدهد، به نحوي كه از تنفس دهاني جوجه ها ( Panting ) پرهيز نمايد . ب .قوانين مديريت بهداشتي پرندگان گوشتي 1 .خروج تلفات و ضايعات از مرغداري ها ممنوع است؛ 2 .كليه مرغداران مكلف اند نسبت به دفع تلفات و ضايعات از طرز چاه يا اين كه لاشه سوز اقدام كنند؛ 3 .حمل كود بايستي طبق مقررات تعيين گرديده انجام شود؛ 4 .آماده سازي سالن و تجهيزات: نظافت كامل، شستشو، ضدعفوني سالن و تاسيسات و تجهيزات و محوطه بايستي پيش از جوجه ريزي برابر دستورالعمل انجام شود؛ 5 .محافظت هرگونه پرنده زينتي – ساكن و ديگر ماكيان و حيوان‌ها ديگر در محوطه مرغداري ممنوع و حفظ سگ هاي نگهبان زير حالت يگانه بهداشتي مجاز است؛ 6 .مرغداران ملزم به تهيه و تنظيم جامه كار مناسب، كلاه، چكمه و ماسك براي كاركنان و بازديدكنندگان و واكسيناتورها هستند؛ 7 .تمامي مرغداران مي بايست دارنده تجهيزات حمل و نقل مطلوب واكسن و همينطور يخچال فريزر براي محافظت واكسن در مرغداري و اسباب و اثاث و وسايل مناسب جهت استعمال واكسن باشند؛ 8 .همگي كارگران مرغداري بايستي از شبكه هاي بهداشت و درمان استان خود، كارت بهداشت اخذ كنند؛ 9 .شستشو و گاز دادن يا اين كه ضدعفوني همه لوازمو امكانات از قبيل: دان خوري، آبخوري، كيسه هاي حمل دان و لباس ها و . . . به ويژه وسايلي كه از دوره قبل به كار گيري شده، الزامي است؛ 10 .مواد متشكله خوراك طيور از داخل واحد بيرون نشده و به نحو مناسب ضدعفوني شود؛ 11 .دستكم مسافت جوجه ريزي بعدي از مقطع تخليه كود در شرايط عادي 15روز انتخاب گرديده است؛ 12 .حداقل مسافت بين جوجه ربزي در وضعيت غيرعادي، به ويژه در مناطق متراكم بسته به مدل بيماري، به وسيله سازمان دامپزشكي اعلام خواهد شد؛ 13 .استعمال از كارت داده ها پرورشي براي هر گله به طور منقطع براي هر تالار سفارش مي شود . اين كارت بايستي حاوي: عنا وين تعداد جوجه ريزي مورخ جوجه ريزي، تلفات روزانه، واكسيناسيون، اندازه دان مصرفي روزانه، داروي مصرفي و تمامي مسائل مديريتي باشد؛ 14 .وجود تجهيزات مهيا سازي و شستشوي سالن ها از قبيل: دستگاه سمپاش و شعله افكن، پمپ زير فشار و . . . در واحدهاي پرورشي به فيس منحصر به فرد لازم است؛ 15 .وجود تجزيه شيميايي و ميكروبي آب آشاميدني در مرغداري دست كم به طور ساليانه براي رفع كاستي هاي ممكن لازم است؛ 16 .براي جلوگيري از عارضه ها سوء رشد و ايجاد مورد هاي مساعد كننده بروز بيماري ها مي بايست از مواد نخستين طعام طيور هم خواني بر استانداردهاي ملي به كارگيري شود؛ 17 .پساب و فاضلاب مرغداري ها سوق‌دهي شود . مسير جهت دهي فاضلاب بايستي دارنده پوشش مطلوب و در دست گرفتن پذير باشد؛ 18 .نصب كنتور آب در مرجع ورودي آب به هر سالن به مراد ثبت ميزان مصرف آب روزمره ضروري است؛ 19 .نصب دماسنج و رطوبت سنج به خواسته در اختيار گرفتن دما و رطوبت در محل و طول مناسب، به تعداد كافي ضروري است؛ 20 .براي غوطه ور كردن وسايل مرغداري بايد در محوطه، حوضچه مطلوب احداث شود . 


برچسب: ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۲۶:۱۹ توسط:علي پور موضوع:

عامل هاي موثر در كانيباليسم در طيور و پيشگيري آن

اين مقاله علل بروز كانيباليسم در طيور را موضوع بحث و آناليز قرار داده و يكسري رويكرد مديريتي از جمله سه شيوه نوك چيني را براي پيشگيري از آن ابلاغ مي نمايد . برخي مواقع مرغ ها و خروس ها، بوقلمون ها، قرقاول ها و بلدرچين ها آن قدر به يكديگر نوك مي زنند كه موجب مرگ يكديگر مي شوند .

گروه طيوران صنعت فاخته

اين مساله مي تواند براي ايجاد كننده دوچندان مالامال هزينه بوده و ادامه حيات گله را با خلل روبرو سازد . وقتي كه كانيباليسم آغاز مي شود به سرعت به رخ يك عادت در خواهد آمد كه مي بايست به طبع متوقف شود . در اين جا غرض از كانيباليسم، كشيدن پر، نوك زدن به انگشت، سر، پر و بال ها و مقعد مي باشد . هميشه پيشگيري از كانيباليسم چه براي پرنده و چه براي يك مدير، مضاعف بي آلايش تر از معالجه آن است . كارداران موثر به رنج مي توان يك قضيه را استدلال ساخت اين ايراد رفتاري در پرندگان دانست . موقعيت و عارضه ها مديريتي زيادي كه سبب ساز شروع كانيباليسم مي شوند و يا اين كه با آن در رابطه هستند، شناخته شده اند . يكسري از اين عامل ها عبارتند از: تراكم بيش از حد گله . ناكافي بودن دانخوري، آبخوري يا آشيانه هاي تخمگذاري . عصبي بودن و يا تحريك پذيري فوق العاده گله (كه ممكن مي باشد مربوط به نژاد باشد) . طعام ناكافي يا كمبودهاي تغذيه اي . نوردهي غلط (معمولا نور و روشنايي فراوان زياد) . باقي ماندن پرنده ها دارنده لنگش در گله . استرس هاي ناشي از حمل و نقل و انتقال طيوران يا اين كه ساير اعمال مديريتي مسئله نياز گله . پرولاپس (بيرون زدگي مقعد) مرغ هاي تخمگذار . برتري تعداد مرغ هايي كه بر روي بستر تخمگذاري مي كنند نسبت به مرغ هايي كه در قفس يا اين كه لانه تخمگذاري مي نمايند . وجود پرنده ها ترسو وضعيف در گله كه غذا يا اين كه آب كافي بدست نمي آورند . محافظت توام طيوران با سنين يا رنگ مختلف در يك مكان (جداسازي گله هاي غير نيز سن يا اين كه داراي يك رنگ گوناگون اضطراري است) . دماي فراوان بالاي محفظه . هرگونه خراشيدگي يا تركيدگي كه ممكن مي باشد در سود جفت گيري يا هر اتفاق ديگري به وجود آمد ه باشد . بيماري ها، به خصوص درصورتي كه سيستم عصبي را تحت تأثير قرار بدهد . عدم يكنواختي در منتخب از پرندگان گله . معمولا تركيبي از اين دست اندركاران منجر شيوع ناگهاني كانيباليسم مي شوند . با وجود اين كه شما از وجود بعضا از اين عوامل مطلع هستيد، اما نمي توانيد آنان را تصحيح نمائيد . به عنوان مثال معمولا نياز ميباشد تا جوجه ها از كارخانه جوجه كشي به محل پرورش انتقال يابند و در برخي از مورد ها واجب مي باشد طيوران در يك انتقال و جابجايي ديگر به لانه هاي منحصر تخمگذاري انتقال يابند . در صورتيكه يك نژاد عصبي خريداري شده باشد، شما اجباراً تا موقع كشتار با مشكل ها متعدد روبرو خواهيد شد . در اختيار گرفتن دما هزينه بر مي باشد و گاهي غير ممكن . گاهي تشخيص يك نبود تغذيه اي يا اين كه يك بيماري مضاعف ايراد مي‌باشد و براي تشخيص اين موردها توجه قابل توجهي لازم ميباشد كه در اين برهه زماني ممكن مي باشد پرنده ها يكديگر را از في مابين ببرند . موضوع كانيباليسم زماني حادتر مي شود كه كليه گير گردد و با وجود يك يا يك سري قضيه تصحيح جهت معالجه آن ولي هنوز خلل حل نشده و كانيباليسم ادامه داشته باشد . در اكثر اوقات مورد ها زماني كه اين عادت آغاز شود، مدت براي انجام تغييرات مديريتي موثر كه گله را زير تأثير قرار دهد، زياد دير شده ميباشد . احتمال دارد بدترين موقعيت در مورد كانيباليسم اين باشد كه مديريت نسبتاً بي عيب و نقص باشد البته با اين وجود همگي گيري را از شيوه نگهداري از پرنده حقيقتا غير ممكن مي سازد . پيشگيري از شيوع سريع راه هاي متفاوتي كه براي عملي كردن اين مسئله قضيه بحث قرار گرفته اند به شرح پايين است: به كار گيري از تركيبات مانع نوك زدن نظير گريس، روغن يا صمغ درخت كاج در محل هاي زخم شده جداسازي پرندگاني كه به بقيه نوك مي زنند . كاهش شدت نوروفروغ براي به دست‌كم رساندن فعاليت . مشغول نمودن پرندگان با منش هاي زير: الف قرار دادن بلوك هاي نصفه جامد آب پنير يا شير در محيط لانه تا طيوران درگير تناول كردن آن‌ها شوند . ب توزيع روزانه علوفه برگدار يا معلق كردن آن در پن ها . ج در فيس امكان، گرداندن پرندگان در بيرون سالن . در خصوص تغذيه دانه هاي ريز و كوچك در عمق بستر . تغييرات غذايي و انقطاع كردن پرندگان افسرده و بي هم اكنون . بستن قسمت هايي كه فروغ و روشنايي خورشيد مستقيماً به كف آشيانه مي تابد . نوك چيني نشان داده شده هست كه تمام رويه هاي ذكر شده، به تنهايي يا با يكديگر بر روي يك سري از گله ها موثر بوده اند . با وجود اين صرفا روشي كه به طور قطعي در توقف شيوع و همگي گيري ناگهاني اثر گذار بوده است، نوك چيني است . منش ها و شغل هاي ديگر برخي تايم ها موءثر و بعضي وقت ها بي تأثير بوده اند و هيچ گاه نمي بضاعت و توان از قبلي نسبت به كارآيي يك روش مطمئن بود . وقتي هزينه، نيروي كارگري، زحمت و همينطور آسايش پرنده در حيث گرفته شود، معمولا نوك چيني بهترين راه و روش است . ولي به كارگيري از تركيبات بازدارنده از نوك زني براي طيوران صدمه ديده يا اين كه چه بسا كل گله اي كه نوك چيني شده مي باشد نيز رويه قابل قبولي هست . پيشگيري شيوع كانيباليسم چه بسا گهگاه در شايسته ترين وضعيت مديريتي نيز رخداد مي افتد، شواهد و مدارك جان دار نشان مي دهد با مدير بهتر، معضلات كمتري چهره مي دهد . به اين ترتيب اولين قدم برنامه هاي در دست گرفتن كانيباليسم، انجام بهترين مراقبت از پرنده ها مي باشد . مهيا كردن موقعيت مديريتي درست ممكن از شيوع كانيباليسم پيشگيري نمايد . رشد پرندگان در قوانيني كه نور به طور بسته و مداوم كاهش مي يابد، از كانيباليسم دوري خواهد كرد . براي توليد رفاه طيوران و هم كنترل كامل نوروروشنايي مي بايست آن‌ها را در سالن هاي سواي پنجره كه از سيستم تهويه كمكي استعمال كنند، رويش اعطا كرد . با اين حال، با وجود در اختيار گرفتن بي نقص موقعيت نوري، گشوده هم مواقعي از شيوع كانيباليسم گزارش گرديده ميباشد . گهگاه براي پيشگيري از كانيباليسم تركيبي از كاهش و نوك چيني به طور همزمان به كار گيري مي شود . تركيبي از مديريت خوب، نوك چيني و نوردهي مناسب و درست از ايراد كانيباليسم پرهيز خواهد نمود . نوك چيني چه بسا مي تواند در شرايطي كه مديتريت مناسب نيست، براي در دست گرفتن اين عارضه (كانيباليسم) به كار رود با اين وجود نوك چيني به تنهايي قدرتمند به تصحيح معضلات ناشي از ضعف مدير نمي باشد و صرفا مي تواند يك پوشش موقت براي سعي ضعيف گله (كه ناشي از مشكل‌ها مديريتي است) باشد . بدين ترتيب رئيس صحيح و خوب يك ضرورت مي باشد . برهه زماني نوك چيني براي تصميم گيري در مورد برنامه نوك چيني، بايستي سيستم پرورشي و انگيزه رويش موضوع توجه قرار گيرد . پرندگان برنا معمولا قبل از روستا روزگي نوك چيني مي شوند . به طور كلي پرندگاني كه براي ايجاد تخم مرغ رويش داده مي شوند و مجددا قبل از انتقال به تالار تخمگذاري هم ممكن است نوك چيني شوند . گاهي ممكن هست نياز به يك نوك چيني دوباره در وسط دوره تخمگذاري نيز باشد . اين مورد به ويژه موقعي درستگو مي‌باشد كه نوك چيني در زمان پرورش، خفيف و كم بوده باشد . راه و روش هاي متعدد نوك چيني رويكرد اول: در اين منش دو تراز وجود دارد، سطح نخستين نوك چيني در يك روزگي در جوجه كشي و يا اين كه در خلال ۱۰ روز پس از خارج داخل شدن از تخم است، كه در مرغداري و با به كارگيري از نوك چين الكتريكي داراي تيغه داغ انجام مي شود . اين نوك چيني نخستين معمولا براي خودداري از كانيباليسم تا سنين ۸ الي ۱۰ هفتگي كفايت مي كند . در پرندگاني كه به عنوان جوجه گوشتي رشد داده مي شوند، تنها يك نوك چيني كافي مي باشد . اما بوقلمون ها استثنا هستند و در آن ها نوك چيني شديدتر انجام مي شود يا اين كه اين كه نوك چيني را تا سن ۷ الي ۱۰ روزگي به تاخير مي اندازند و در اين سن قسمت بيشتري از نوك را بدون استرس جدي انقطاع مي نمايند . در مرحله دوم هنگامي كه پرنده ها در سالن ايجاد قرار دارند، ممكن است ضروري شود نوك چيني به شكل ملايم و خفيف رخ مي گيرد . اين برنامه براي پرندگاني در حيث گرفته مي شود كه در مقطع رويش فضاي كافي در اختيار داشته و ديگر اقدامات مديريتي كافي براي پيشگيري از كانيباليسم نيز براي آن ها در لحاظ گرفته خواهد شد . راه دوم: انجام يك نوك چيني شديد در يكروزگي يا در خلال هفته اول كه متعاقب آن ديگر نوك چيني انجام نخواهد شد، مگر در بعضي موردها كه نياز به كمي اصلاح باشد . اين منش سفارش نمي شود چون استرس شديدي را تحميل مي نمايد و ممكن مي باشد بضاعت مصرف دان پرندگان را در طول زندگي به شدت ذيل تأثير قرار دهد . رويكرد سوم: براي پرندگاني كه كاملا در محدوديت غذايي به رمز خواهند برد، مرحله اوليه نوك چيني در يكروزگي (روش ۱) انجام گرفته و بعد از آن نوك چيني مجدد در سن ۸ تا ۱۰ هفتگي و در رخ لزوم يك توشه ديگر در انتهاي زمان پرورش (قبل از آغاز توليد) انجام مي شود . برنامه هاي ذكر شده فقط به عنوان يك ايده براي كمك به تنظيم و طراحي برنامه نوك چيني توصيه شده اند و ممكن ميباشد برنامه هاي گوناگون و يا اين كه تركيبي از اين برنامه ها مسئله نياز باشد . نكته با اهميت اين مي‌باشد كه پيشگيري از كانيباليسم بايد چكيده از برنامه كلي از پيش طراحي شده رشد باشد . طرز نوك چيني يك مرغداري كوچك يا كسي كه يك گله كوچك و خانگي دارد، ممكن مي باشد تمايلي به صرف هزينه براي خريد يك نوك چين برقي نداشته باشد . پس يك ناخن گير حيوان ها خانگي يا اين كه يك چاقوي تيز نيز مي تواند براي نوك چيني جزئي (برداشتن نصيب كوچكي از جلوي نوك) به كار رود . نوك چيني شديد و ميانگين بايد توسط يك دستگاه نوك چين برقي كه قدرتمند به داغ كردن (سوزاندن) ما‌نده نوك چيده گرديده است، انجام گيرد . اين راه عمده براي پرندگاني كاربرد دارد كه قبلي از سن بلوغ كشتار مي شوند . در اين منش در‌صورتي‌كه طيوران تا سن بلوغ مراقبت شوند، نوك پائيني رشد كرده و بلند خواهد شد . در‌صورتي‌كه نوك پائيني پرورش كرده و بلند خواهد شد . در صورتي‌كه نوك پائيني بيش از ۵/۰ اينچ از نوك بالائي بزرگتر شود، بايستي نصيب انتهايي آن تصحيح شود . قسمت پرورش يافته نوك بالايي نيز ممكن ميباشد در همين هنگام نياز به نوك چيني مجدد داشته باشد . روش ديگر نوك چيني (نوك چيني متوسط) به اين رخ مي‌باشد كه يك سوم از نوك بالايي برداشته گرديده او انتهاي نوك پائيني سوزانده شود . در رويكرد انتها نوك چيني (Block trimming) يك سوم از نوك بالايي و پائيني به طور همزمان و با نيز انقطاع مي شوند . بهتر هست كه دو شيوه انتها (روش ۲ و ۳) به وسيله نوك چين برقي انجام گيرد . نكات مهم در عمليات نوك چيني در شراي از يك دستگاه قطع انگشت حيوان ها خانگي و يا چاقوي تيز استعمال مي كنيد، تنها آن گوشه اي از نوك بالايي را بچينيد كه فاقد عروق خوني است، قطع سريع نوك بدون سوزاندن آن توصيه نمي شود . تيغه نوك چين بايستي پيشين از آغاز فعاليت به طور كامل داغ شود، يا به عبارتي به رنگ سرخ درآيد . تيغه نوك جين نبايد خيلي داغ يا اين كه سرد يا اين كه كند باشد . يك تيغه مضاعف داغ سبب ساز ايجاد تاول هايي در دهن خواهد شد و يك تيغه سرد يا كند منجر گوشت دار شدن و رشد پيازي شكل انتهاي نوك چيده شده خواهد شد . اين جور رويش انتهاي نوك (پيازي شدن)، سبب حساس شدن و دردناك شدن آن و هم كاهش سعي پرنده خواهد شد . انگشت اشاره خويش را به داخل دهن پرنده فرو برده و با فشار دادن آن، نوك را گشوده نگاه داشته و زبان را به پائين و عقب برانيد . نوك بالايي را روي كناره پائيني نوك چين قرار دهيد و رمز جوجه را زير بياوريد تا سقف دهن يك شيب ۲۰ تا ۳۰ مرتبه نسبت به تيغه نوك چين داشته باشد، آن گاه نوك را قطع نمائيد . كار انقطاع كردن را به آهستگي انجام داده و آنگاه از آن اذن دهيد تا تيغه نوك چين محل بريده را به نيكي بسوزاند . نوك پائيني را روي كناره نوك چين قرار داده و به طور بي واسطه آنرا جدا كنيد . هر يك از نوك هاي (بالائي و پائيني) را روي تيغه تكان دهيد، تا لبه هاي نوك گرده گرديده و بيشتر سوزانده شوند . برخي از نوك چين هاي تازه داراي امكاناتي مي باشند كه اذن مي دهد تا هر دو نوك بالا و پائيني در طيوران برنا هم‌زمان انقطاع شوند . پيشين از جدا بدون نقص نوك آن را از در بين تيغه هاي دستگاه خارج نكشيد، اين كار مي تواند منجر به وجود آمدن آسيب هايي مثل پارگي در سقف دهان شود . هيچ گاه از يك تيغه تابدار يا كج و ناصاف استعمال نكنيد و مدام حاشيه پائيني نوك چين و تيغه آن را به طور كامل صاف نگه داشته و در يك امتداد قرار دهيد . به دقت هر يك از نوك ها را آناليز فرماييد و در‌صورتي‌كه جدا نوك به نيكي انجام نشده و داراي انواع است، آنرا اصلاح نمائيد . پرندگاني كه فراموش شده و نوك چيني نشده اند يا بدون توجه كافي نوك چيني شده اند، مي توانند بعداً نقص‌ ساز شوند . نكات مديريتي پيشين و سپس از نوك چيني انجام بعضي از اقدامات مديريتي كاربردي گذشته و بعد از آن از نوك چيني مي تواند استرس طيوران را به دست كم برساند . جلوگيري از مرگ و مير، كاهش مصرف طعام و كاهش وزن بعد از نوك چيني فراوان حساس است . در اين زمينه رعايت نكات پايين مي تواند موثر و مفيد باشد: درصورتي كه نوك چيني در شرايط آب و هوايي گرم انجام مي شود، محيط طيوران را تا حد قابليت خنك نگاه داريد . خوب تر است كه نوك چيني در صبح زود يا در عصر و پس از غروب خورشيد انجام شود . آب نو و خنك در تمام مدت در دسترس پرنده ها قرار دهيد . ۴ تا ۷ روز قبلي از نوك چيني ويتامين k اضافي به دان يا اين كه آب مصرفي طولاني تر كنيد . اين مورد سبب به دست كم وصال مشكل ها ناشي از خون ريزي خواهد شد . به دوران ۴ تا ۷ روز پس از نوك چيني، دان جديد و با دست‌كم عمق ۵ سانتي متر در اختيار پرنده ها قرار دهيد . پرنده ها در اين زمان توانمند به مصرف دان باقيمانده در كف دانخوري ها نيستند . مصرف دان را با توزيع آن در دو مرحله يا اين كه حركت دان دانخوري هاي خودكار به دفعات اكثر تحريك نمائيد . پرنده ها نبايد در خلال هفته گذشته يا اين كه سپس از نوك چيني در معرض استرس هايي مانند جابجايي، انگل كشي و واكسيناسيون قرار گيرند . 


برچسب: ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ساعت: ۱۲:۲۴:۰۵ توسط:علي پور موضوع:

نحوه بارگيري طيور و ارسال به كشتارگاه

بها گله هاي مرغ گوشتي تنها آنگاه از كشتار و سكو بندي مي تواند نظارت شود . دريافت كردن ، حمل و كشتار طيور، خصوصا" وقتي با مديريت ضعيف انجام شود منجر به كاهش كيفيت لاشه مي شود .

گروه طيوران صنعت فاخته

به چنگ آوردن و حمل پرنده مضاعف استرس زاست . بايستي تا حد قابليت در دست كم مقطع و شايسته ترين شرايط انجام پذيرد .دريافت كردن و انتقال طيور مي بايست در متانت بدون نقص چهره گرفته تا استرس كمتري به آنان وارد شود . نتيجه اين عمل كاهش درصد حذف و تلفات در كشتارگاه مي‌باشد . مسئوليت مي بايست در ميان مرغدار و كشتارگر تقسيم شود . مرغدار مي بايست وزن و تعداد مرغ ارسالي به كشتارگاه را به توجه بداند، زمان زمان گرسنه نگه داشتن طيور را پيشين از كشتار رعايت نمايد و همينطور در طريق جمع آوري مرغ محاسبه بي نقص داشته باشد . مسئولين كشتارگاه هم براي حمل مرغ موظف به محافظت رعايت بهداشت قفس ها و ماشين ارسالي به مرغداري مي‌باشند . ارزيابي بركيفيت حمل طيور به كشتارگاه بر شالوده تعداد مرغ داخل هر قفس، حمل مرغ متناسب با وزن آن ، دماي محفظه ، مسافت تا كشتارگاه ، زمانبندي دقيق براي رسيدن به موقع به كشتارگاه و به دستكم رساندن بازه زماني توقع تا كشتار مي باشد . مثال زير يك برنامه استاندارد ارسال مرغ به كشتارگاه را نشان مي دهد: ▪ دوران بازه فارغ از آب و دان ماندن طيور پيشين از ارسال به كشتارگاه ۴ تا ۵ ساعت . ▪ مدت واجب جهت انتقال طيور به كشتارگاه ۱ تا ۴ ساعت . ▪ زمان توقع در كشتارگاه ۱ تا ۲ ساعت . بطور متوسط مسافت وقتي انقطاع دان و كشتار ۸ تا ۱۲ ساعت مي باشد . دستكم برهه زماني اضطراري براي اين‌كه آلودگي ناشي از مدفوع و غذاي باقيمانده در چينه دان را در كشتارگاه به دست كم برسانيم ۸ ساعت مي باشد . انتظار طيور در كشتارگاه به ازاء هر ساعت ،۲/۰ درصد از وزن آن‌ها را كاهش داده ( در دماي نرمال ) و تأخير اكثر باعث دهيدراتاسيون و دفع آب بوسيله مدفوع مي گردد . ● بازه گرسنه ماندن طيور قبل از كشتار دان بايستي دست كم ۴ ساعت قبلي از ارسال طيور به كشتارگاه جدا شود و خوب تر مي‌باشد آب تا شروع دريافت كردن طيور در اختيار آنها باشد . در برخي مواقع طيور از باقيمانده مواد غذايي در بستر به كارگيري مي كنند، لذا خوبتر مي باشد در اين فاصله زماني چراغها خاموش باشند . ● گرفتن طيور بارگيري بايستي بر پايه ظرفيت ماشين حمل مرغ و سرعت خطوط كشتار تنظيم شود . در آب وهواي معتدل گنجايش بارگيري حداكثر ۵۰ كيلوگرم درمتر مربع و در آب و هواي گرم گنجايش بارگيري حداكثر ۴۰ كيلوگرم در متر مربع پيشنهاد مي شود . ▪ بارگيري مي بايست به نحوي انجام شود كه دست كم استرس و صدمه را به طيور وارد سازد . استفاده از روپوش و چكمه براي كارگران هنگام بارگيري الزامي ميباشد . هنگام به چنگ آوردن طيور مي بايست اعتنا ضروري به كار آيد تا از خفگي و صدمات وارده به بال و پر ، پا و پوست جلوگيري شود، براي مرغهاي سنگين وزن وزن و مواردي كه مسافت تا كشتارگاه مضاعف است بايد اعتنا بيشتري اعمال شود . ▪ هنگام به دست آوردن و بارگيري طيور تمام وسايلي را كه ممكن ميباشد موجب آسيب آن‌ها شود بايد از سالن خارج گردد . ▪ طيور بايد از حيطه پاها گرفته شوند و حداكثر سه مرغ را بايد در يك دست گرفت ( متناسب با وزنشان) و بازه حمل را كوتاه كرد . ▪ مرغهاي سنگين وزن با دو پا گرفته شوند و يك دست پايين سينه آنها قرار گيرد . مي بايست طيور به آرامي و به دقت درون قفس قرار داده شوند . ▪ بهتر ميباشد به چنگ آوردن آنها در تاريكي انجام گيرد زيرا مرغ آرامتر بوده و احتمال خفگي و ضايعات پوستي و بدني در آن‌ها كمتر مي شود . گله اي كه مريض باشد مقاومت كمتري نسبت به به چنگ آوردن نشان مي دهد . ▪ در ساعتها گرم روز كه گرما به بيشترين حد خود رسيده مي باشد از بارگيري مرغ اجتناب شود و در سالنهايي كه دارنده سيستم گشوده هستند خوبتر مي‌باشد در نصيب ورودي سالن پرده اي آبي رنگ آويزان نمود . ▪ براي دوري از خفگي طيور در اثر روي نيز ريختن مي توان از توري هاي قابل حمل براي تقسيم بندي تالار استفاده نمود . ▪ در هواي گرم از قراردادن اتومبيل دربردارنده طيور زير نور بدون واسطه خورشيد اجتناب شود و در صورت قابليت و امكان براي اندك كردن دماي باطن ماشين از سيستم تهويه استعمال كرد . ▪ در هواي سرد بهتر هست دو طرف خودرو حمل طيور در مدت حمل به كشتارگاه با برزنت پوشيده شود تا طيور در معرض هواي سرد قرار نگيرند . ▪ در كشتارگاه هم محل مناسبي براي توقف ماشين در حيث گرفته شود تا در معرض نوروفروغ بي واسطه آفتاب قرار نگرفته و رطوبت و تهويه كافي داشته باشند . ● كار آوري طيور در كشتارگاه ▪ بازده لاشه تعيين ظريف وزن جنازه ، نسبت سينه و ران دستور مشكلي است زيرا بازده كالا نهايي در كشتارگاه با عامل ها مختلفي مانند مدير مرغداري ، نحوه تغذيه در دوران پرورش ، نژاد و چگونگي حمل و نقل طيور به كشتارگاه و . . . ارتباط بدون واسطه دارد . علاوه بر اين عامل ها راندمان جنازه به طرز همت كشتارگاه هم بستگي دارد .بدين ترتيب براي تعيين عملكرد هر گله بهتر هست آن را با گله هاي ديگر در همان كشتارگاه مقايسه نمود . موردها تحت نشان دهنده ضايعات و آلايش طيور نسبت به وزن زنده آنان در كشتارگاه هست . ▪ خون %۴ ▪ لبريز % ۲/۶ ▪ پا %۵/۴ ▪ راز %۳ ▪ امعاء و احشاء %۵/۹ – ۵/۸ ▪ گردن %۲ ▪ پوست گردن %۵/۱ ▪ كبد %۱/۲ ▪ قلب % ۶/۰ ▪ سنگدان % ۲/۱


برچسب: ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۱۹:۴۱ توسط:علي پور موضوع:

مكانيسم همت سيستم ايمني طيور

 در صنعت طيور ناگزير ازمحافظت پرندگان برعليه طيف وسيعي از بيماريها مي باشيم پاسخگويي به اين سوال كه چرا پرنده ها قادر به محافظت از خويش نيستند؟ راحت نبوده وبايد مقدمه از پيچيدگي سيستم ايمني طيور درايت يابيم .

گروه طيوران صنعت فاخته

سيستم ايمني جوجه مشتمل بر بوريس فابريسيوس ، تيموس ، مغز استخوان ، طحال ،غده هاردين ، لوزه هاي سكومي ، گره هاي لنفاوي اوليه مي باشد اعمال اصلي سيستم ايمني به وسيله سلولهاي تخصص يافته يعني لنفوسيت ها كه به وسيله سيستم رتيكولواندوتليال حمايت مي شوند انجام مي شود سيستم ايمني با سلولهاي دودمان لنفوسيت ها كه در خلال او‌لين هفته انكوباسيون كيسه زرده جنين منشاء مي گيرند اغاز مي گردد سلولهاي دودمان به تيموس و بورس فابريسيون مسافرت مينمايند اين سلولها در تيموس به صورت سلولهاي T و در بورس فابريسيوس به فيس سلولهاي B بالغ مي‌گردند تيموس وبورس فابريسيوس به عنوان بافتهاي لنفاوي مركزي تلقي شده و آماده اوردنده سلولهاي B و T براي ساير ساختمانهاي لنفاوي مي باشند 2 يا 3 روز قبل از خروج جوجه ازتخم سلولهاي T استارت به كنار گذاشتن تيموس مي كنند ازاد شدن سلولهاي T از تيموس تا مرحله بلوغ جنسي ادامه مي يابد سلولهاي B نسبتاً از روز پانزدهم انكوباسيون مسافرت از بورس را مقدمه مي نمايند مسافرت با اهميت سلولهاي B پيشين از سن 9 هفتگي به وقوع مي پيوندد وفعاليت بورس گذشته از بلوغ جنسي از دربين مي رود متعاقب فرايند بلوغ سلولهاي T و B در تيموس وبورس ازهر يك از دونوع سلولهاي فوق الذكر در بقيه جوارح لنفاوي بذرافشاني مي گردد علاوه براين هر يك ازاين دونوع سلول در جريان خون به گردش در مي ايند مقدار لنفوسيت هاي T و B در جريان خون به ترتيب 70 و 30 درصد مي باشد . ايمني سلولي سلولهاي T بالغ يك سيستم شناسايي آنتي ژن رابوجود آورده و همچنين دارنده توانايي ژن رابوجود آورده و همچنين دارنده بضاعت توليدبرخي مواد مي باشند كه در ايمني سلولي نقش مهمي ايفا مي كنند درضمن ، لنفوسيت هاي T درفعال ساختن لنفوسيت هاي B دخيل مي باشند به دنبال عفونت سلولهاي T با ايجاد مواد زير به آن جواب مي دهند : 1- سلولهاي ياد اي 2- سلولهاي عمل كننده اختصاصي 3- سلولهاي مهار كننده سلولهاي B بالغ تا حدود سن 8 هفتگي به سفر خويش از بورس به سايراعضا لنفاوي ادامه مي دهند تراز سلول B در مدت خروج از بورس با آنتي باديهاي غير منحصر پوشيده شده ميباشد جواب اين سلولها در برابر عفونت ساخت دونوع سلول مي باشد : 1- سلولهاي خاطره اي 2- سلولهاي ايجاد كننده آنتي بادي آنتي بادي توليدشده در جواب نخستين در مقابل عفونت از دسته Igm مي باشد و به دنبال آن IgG ساخت مي شود در صورت تكرار عفونت توسط عامل عفوني شبيه اكثر ترين آنتي بادي ايجاد گرديده از دسته IgG مي باشد پلاسموسيت هاي واقع در بخش ها زيرين بافتهاي پوششي ايجاد گونه سومين از انتي بادي به نام IgA را به عهده دارند اين گونه آنتي بادي درپيشگيري ازتهاجم سطحي اثرگذار مي باشد . جواب ايمني مكانيسم پاسخهاي ايمني تنها وقتي فعال مي گردد كه بافتهاي ميزبان توسط يك انتي ژن فرنگي نظير عفونت ويروسي يا اين كه باكتريايي قضيه تهاجم واقع شود سرعت جواب ايمني به تعداد دفعات مواجه شدن با انتي ژن بستگي داشته درحالي كه شدت جواب ايمني به كفايت ايمني جوجه ارتباط دارد با اين درحال حاضر كفايت ايمني خويش به موردها پايين بستگي داراست : 1- تكامل سيستم ايمني 2- وجود كارداران تضعيف كننده ايمني 3- شدت عفونت 4- وضعيت تغذيه اي 5- عفونتهاي مختلط 6- عفونتهاي بيش تر شده 7- ساير موارد در حالت تجارتي درگله هايي كه در معرض عفونتهاي درمانگاهي يا زير درمانگاهي ناشي ازموارد ذيل مي باشند پاسخ ايمني كمتراز حد مناسب به دفعات مشاهده مي گردد 1- بيماري بورس عفوني 2- سندرم سوجذب 3- عفونتهاي ناشي از رئوويروس ها 4- عفونتهاي ناشي از آدنوويروس ها 5- عفونت ناشي از ويروس رتيكولواندوتليوز 6- مسموميت با سموم قارچي 7- كوكسيديوز ذيل حالت توليد كننده استرس از قبيل گرما، سرماي شديد ، تراكم دوچندان گله ، غلظت بسيار آمونياك و نوسانات شديد جوي هم پاسخ ايمني كمتراز ميزان مطلوب مي باشد عفونتهاي مختلط رايج زير حالت تجاري ، پيدايش عفونت هاي مختلط بيش از ان كه يك استثنا باشد معمولا به تيتر يك قاعده مطرح است در برخي از موارد عوامل استرس زا از نحوه ممانعت نمودن از پيدايش جواب ايمني ، قدرتمند به مستعد نمودن از بروز پاسخ ايمني كاركشته به مستعد كردن جوجه نسبت به عفونت ميباشند متداولترين دلائل پذيرفته شده براي پيدايش پاسخ ايمني كمتر از حد مطلوب عبارتند از : 1- تخريب نسبي ياكامل سيستم ايمني 2- هضم ضعيف مواد مغذي 3- جذب ضعيف مواد مغذي 4- اجراي بيش از حد برنامه هاي واكسيناسيون 5- عفونت هاي مختلط يا بيشتر شده 6- عدم كفايت ايمني 7- عفونتهاي مزمن 8- بعضي تركيبات داروئي برخي از بيماريهايي كه از حيث اقتصادي حائز اهميت زياد مي باشند در در ميان گله هاي طيور تجارتي وضعيت آندميك دارند دست اندركاران ساخت كننده اين بيماري ها به طور شايع در محفظه مزرعه يافت مي شوند و به اساني در بين گله ها انتقال مي يابند بعضي ويروسها و باكتريها از شيوه تخم مرغ به جوجه تازه بيرون گرديده از تخم انتقال مي يابند برخي از عامل ها عفوني ، قطع از توليد واگيري و مرگ و مير، به علت گرايش به سيستم ايمني ، تضعيف كننده اين سيستم مي باشند . برنامه هاي واكسيناسيون به منظور در اختيار گرفتن اثرگذار بيماريهاي عفوني ، انواع برنامه هاي واكسيناسيون اجرا مي گردند با بكار بردن واكسن دربردارنده ويروس زنده ، عفونتي خفيف ابتدا مي شود كه واكنش ايمني و ساخت آنتي بادي هاي مخصوص را به دنبال دارد تجويز واكسنهاي زنده به جوجه هايي كه در زمان كمون بيماري به راز مي مارك و يا اين كه در گير به بيماري ذيل درمانگاهي ميباشند با بروز يك برخورد شديد همپا مي باشد گله هايي كه به‌اين ترتيب زير تاثير قرار مي‌گيرند علامت هاي درمانگاهي منحصربه‌فرد براي مدل ويروس واكسن را بروز مي دهند علاوه براين عصر عفونت به طول خواهد انجاميد پيروزي يك برنامه واكسيناسيون به مرحله انتي بادي مادري ، كفايت ايمني ، عفونتهاي همپا و عامل ها استرس زا بستگي داراست . 


برچسب: دستگاه جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۲۹:۲۶ توسط:علي پور موضوع: