ققنوس چت   چت باران   منزل مبله شیراز   
 دستگاه جوجه كشي دستگاه جوجه كشي .

دستگاه جوجه كشي

مقايسه اثرات پروبيوتيك و آنزيم بعنوان جايگزين آنتي بيوتيك ها در جيره طيور

 ۱-تعريف و تاريخچه: واژه و كلمه پروبيوتيك يك واژه يوناني و به معناي براي معاش هست . در مقابل آنتي بيوتيكها (مواد پادزبيست) به اينها مواد زيست همپا گفته ميگردد . فولر (۱۹۸۹) پروبيوتيكها را مكملهاي غذايي ميكروبي دانست كه از شيوه بهبود تعادل ميكروبي روده، تأثيرات با فايده بر روي صاحب خانه دارا‌هستند . اين توصيف جامع و نو بر ماهيت زنده پروبيوتيكها تأكيد دارد . سوميريان در ۲۵۰۰ سال ق .مدعوين از شيرهاي تخمير گرديده كه يك گونه مكمل غذايي ميكروبي مي باشد، استفاده مي كردند . در ابتدا قرن ۲۰ (۱۹۰۷)، آقاي مچنيك با اين زمينه پايه واساس علمي بخشيد .

گروه طيوران صنعت فاخته

كه مي اظهار كرد بخش اعظمي از ميكروبها بخصوص باسيلهاي لاكتيكي (ماست) براي تن درستي موثر دانست . آن‌گاه پژوهش ها در دهه ۱۹۲۰ با آمريكا منتقل يافت . فهميدندكه اثر اينها درارتباط نزديك با دستگاه گوارش مي‌باشد (اسهال و . . .) امروز يك ديگري اينها در جيوه پذيرفته گرديده و صرفا ويژگي كه مي تواند ايراد تر را توليد كند ماهيت زنده پروبيوتيك‌ها مي باشد . در آينده به ياري مهندس ژنتيك مي توانايي باكتريها را به صورت تغيير تحول داد كه صفات ژني مطلوب مثل سنتز مواد ضد ميكروبي آنزيمهاي گوارش به يار داشته باشد . ۲-تركيب و اجزاي مال هاي پروبيوتيكي: تاكنون سويه هاي متعددي جهت استعمال در تغذيه دام و طور، به تيتر پروبيوتيك معرفي شده است . بطور كلي پروبيوتيكلها از نظر دسته ميكروبي مؤثرشان به سه گروه تقسيم مي شوند: باكتريايي، قارچي، مخمري . باكتريهاي ساخت كننده اسيدلاكتيك از قبيل لاكتوباسيلها، استرپتوكوك ها و بيفيدوباكترها، بيشترين ارگانيسم هاي مي باشند كه درتهيه پروبيوتيكها بكار مي پروسه . اين باكتريها در روده حيوان‌ها سلامت يافت شده و هيچ مدل ايراد را نيز براي حيوان به وجود نمي آورند . باكتريها گوناگون علامت پديوكوكوس، پرلاپيوني باكتركتريوم، لوكونوستوك و پاسيلوسن (سوتبيليس، ليشن فرميس، متويوثر . . .)، مخمرها (ساكاروميس سروزيزيه، ساكاروميس بولاردي و كانديداينتولايس) و قارچها (آسپرژيلوس اريزا و آسپرژيلوس نيگر) . پروبيوتيكها ممكن هست دربردارنده يك يا اين كه تعداد بيشتري (تا ۹) سوبا ميكرو ارگانيسمي باشند و مي توانند به شكل پودر، قرص، كپسول، گرانول و يا اين كه خمير به فعاليت روند، آن‌ها همينطور مي توانند به صورت مستقيم از طرز دهان با همراه با آب و غذا مصرف شوند . ويژگي ها يك پروبيوتيك ايده آل: ۱- زنده و پايدار باشد . ۲- بيماريزا قانوني نباشد . ۳- ميكروارگانيسم هاي تشكيل دهنده گرم + واز سويه معلوم باشند . ۴- حداقل مشتمل بر ۱۰۹×۳ واحد تشكيل دهنده كلونر (Cfa) . ۵- قدرت زنده ماندن بالا داشته باشد . ۶-قدرت تشكيل كلوني و زنده ماندن در وضعيت روده . ۷-قابليت نشر و ساخت در مقياس صنعتي . ۸- مقاوم بودن در پيش‌رو موادمترشحه و دفع شده از Coli . E ۹- هنگام ذخيره سازي و انبار در موقعيت مرز كه استوار باشد . ۱۰-توانايي تحريك سيستم ايمني تن . ۱۱- توان ايجاد آنزيمهاي مؤثر بر هضم مواد غذايي . ۱۲- بضاعت رقابت با ميكروبهاي بيماريزا در روده بر رمز تصاحب رده و مواد غذايي قضيه نياز . ۴- فوايد استعمال از مكملهاي پروبيوتيكي در دامهاي اهلي: تأثيرات سودمندي تيتر شده (هر يكسري شواهد مربوط به آزمايشات همواره قابل اعتماد نيستند) ۱- بهبود پرورش دامها: عمدتاً بخاطر عفونت پايين درمانگاهي ناشي ازميكروارگانيسمهاي كاهش دهنده پرورش حاصل مي گردد . مثلاً در طيور، انتروكوكوس هيدرا ميكروارگانيسم استدلال محدود كننده رشداست . ۲- بهبود بكارگيري غذا: مثلاً انتروكوكوسن فاسيوم در طيور، آن‌ها را قوي مي سازد تا سلولز را نيز هضم نمايند . ۳- ارتقاء ساخت شير درگ و هاي شيري . ۴- بهبود ايجاد تخم مرغ . ۵- بهبود وضعيت سلامتي: ناشي از افزايش مقاومت در برابر اين حالت نهايتاً موسين در سطح پرزهاي روده كوچك كاهش مي يابد و تعداد ميكروارگانيسم اثر گذار مانندي كتوباسيلها و نتيجتاً گونه هاي مضر مثل كل فرمها ارتقا مي يابد . اساس و اساس خاصيت موضوع داعيه براي پروبيوتيكها، تأثير ميكروفلور دستگاه گوارش است، چه روي ادغام آن و چه روي فعاليتهاي متابولسمي مربوطه، مي باشد . ۵-مكانيسم كار پروبيوتيكها: هنوز شيوه عمل پروبيوتيكها به درستي معلوم نشده ولي مورد ها زير در اين باره پيشنهاده شده است: ۱- حفظ جمعيت ميكروبي اثر گذار دردستگاه گوارش . ۲- افزايش ميز باز دريافت مواد غذايي و بهبود هضم خوراك . ۳- تغيير‌و تحول در متابوليسم باكتري . ۴- تويك سيستم ايمني . ۵- خنثي كردن توليفهاي باكتريايي روده: ۶- مقطع و مورد ها مصرف كامل كننده هاي پروبيوتيكي در طيور: با اعتنا به تأثير اينها، خوب تر هست كه در وقتي خروج از تخم، هنگام معالجه با آنتي بيوتيكها و پس از نقطه نهايي زمان معالجه و در مواردي كه گله ذيل حالت استرس زا قرار داراست . مدت مصرف از اين مكملها در جوجه هاي گوشتي و پولتها از ۴-۰ هفتگي، بطور مستمر و از طريق غذا يا اين كه آب آشاميدني مي باشد . علت استفاده اينها در جوجه هاي يك روزه، استقرار سريعتر ميكروارگانيسم هاي موءثر در روده و درنتيجه محدود نمودن پرورش سايرين مي باشد . در طيور، ارگانيسم هاي مو جود در پروبيوتيك را نمي بضاعت و توان ۷ روز پس از مصرف، در دستگاه گوارش يافت و سفارش مي شود كه در كل عصر استفاده شود . ۷- تأثير بر طيور گوشتي: تعداد گزارشات مربوط به تجويز خوراكي پروبيوتيكها درطيور گوشت كه تأثير قابل توجه و تكرار پذي بر ارتقاء وزن، بهبود ضريب تبديل غذايي و بقيه پارامترهاي تغذيه اي مي گذارد، نسبتاً قليل مي‌باشد . شعيب و همكاران در سال ۱۹۹۷ (تأثير پرونيفر يك پروبيوتيك تجاري حاوي باكتريها زنده مولد اسيولاكيك و آنزيمها) فريتس و همكاران از ۲۰۰۰ سيميلجانيك و همياران ۲۰۰۰۱ عبدالهي و همكاران ۱۳۸۰، امام وحديد صانعي در سال ۱۳۸۱، مسائلي و مياحي در سال ۱۳۸۲، . . . . گزارش اندكي يا فاقد اثر: (ارز و همكاران ۱۹۹۹ ) هيچ اختلاف مضمون‌ داري را در ارتقاء وزن تبديل و از مصرف مشاهده نگردند . ۸- تأثير بر طيور تخم گذار: ( گروگر و همكاران ۱۹۷۷ ) تأثير مثبت روي تخم مرغ، ضريب تبديل و ميز مقدار تلفات . (كوكس ۱۹۹۲ ) مثبت (جهت پيشگيري از سالمند) . ۹- پروبيوتيكها به تيتر جايگزيني براي آنتي بيوتيكها: از اواسط دهه ۱۹۵۰ يا اين كه بعد، به كار گيري از آنتي بيوتيكها در تغذيه طيور معمول گرديد . هنوز مكانسيم ظريف اثرات با فايده اينها ناشناخته باقي‌مانده است البته با اعتنا به تحقيقات، آنتي بيوتيكهاي محرك رويش تأثير خود را از راههاي پايين اعمال مي كنند: ۱-كاهش تعداد ميكروارگانسيم هاي روده كه الزاماً بيماريزا نيستند ولي مي توانند موجب در جا تي كاهش پرورش شوند و قابليت جذب مواد مغذي (به اين عامل اوايل صنعت شدن پرورش طيور در جيوه استعمال شد) . ۲-كاهش ضخامت ديواره روده: سهولت جذب مواد . ۳- از بين بردن ميكروارگانسيم ها مضر كه سبب تحريك ايمن مي شوند به اينها بجاي محرك رشد، اذن دهنده رويش اسم بردند . ۴-جلوگيري از پيدايش نماد هاي فقدان مفقر برخي مواد معندي مثل Pr اما امروزه بدليل مصرف زياد در تراز پايين (سطح درماني) بدنبال سبب ساز مقاومت ميكروبي ساخت باقي ما‌نده آن ها در مال هاي دامن گرديده ميباشد . كارشناسان براي جايگزين اينها، پروبيوتيكها را معرفي كردند (مهمترين دستاورد) به سه دليل هوز نمي توتان آنتي بيوتيك هاز از جيوه حذف كرد: ۱-وجود بيماري هاي روده اي : فراوانترين بيماري متعاقب حذف درمان پيشگيرانه آنتي بيوتيكي و انتريت لكتروتيك (NE) هست . ۲-كاهش با ميكروبي جنازه جهت ايجاد امنيت غذايي . ۳-صرفه اقتضاي زيرا در اكثري مواد: هزينه افت عمل اين جنازه اكثر از هزينه داره هست . در بخش سوم بامقايسه در ميان پروبيوتيك، آنتي بيوتيك و آنزيم مي پردازيم .بخش دوم: آنزيم: ۱-تعريف و تاريخچه: پروتئنهائي با ساختمان مولكولي سه بعدي دوچندان پيچيده اند كه واكنشهاي بيوشيميايي تن موجودات زنده به ويژه هضم مواد غذايي سرعت مي بخشد . اولين آنزيمي كه بشر آن را جداسازي و شناسايي كرد، دايستاز يا اين كه آميلاز بود كه در سال ۱۸۳۳ از عصارهٔ ماست بدست آمد . (استفاده از آنزيمها بخصوص در دامهاي جواز پيشنهاد مي شود زيرا سيستم گوارشي انها هنوز كامل شدن نشده است .) در صورتيكه چه يك مرغ گوشتي جوان از توانايي فوقالعاده اي در تبديل طعام باوزن برخوردار ميباشد ولي حدوداً ۲۵% از انرژي تام (كاملاً) و ۵% از نيتزوژن دريافتي را از نحوه مدفع دفع مي كند . ۲-دلايل به كار گيري از آنزيم ها: ۱- از دربين بردن مواد ضد تغذيه اي جانور در غذا مانند تباگلوكانها واسيد فيتيك . ۳-افزايش (فراهمي زيست) قابليت استرس با نشاسته و Pr جانور در ديواره سلول گياهي . ۳- امداد با سيستم آنزيمي پرنده . ۴-ارزان تر تمام شدن جيره (مسائل اقتصادي) . ۳-مكانيسم عمل آنزيمها: دستكم سه مكانيسم توصيه شده است: ۱-كاهش وزيسكوزيته محتويات روده: مهمترين مكانيسم آنزيمها به شمار مي رود كه علت آن تجزيه كه از NSP هاي محلول است ذخيره فراوان آب در روده و تعديل چشمگير في مابين مواد غذايي . ۲- تخريب ديواره سلولي گياهان و در سود افزايش امكان استرس به مواد مغذي جانور در محتويات دانه غلات: كم مي باشد . ۳- تغيير تحول ميكروفلور روده: وزسيكوززيته – نمايد نمودن سرعت عبور مواد غذايي – ارتقاء قابليت و امكان انتشار باكتريهاي جان دار در روده و علاوه بر اين ،NSP هاي مو جود در جيره سوسيتراي قابل تخميري را براي اين باكتريها مهيا مي كنند - - كار و تعداد باكتريهاي ميكروطور – رقابت با پرنده مواد غذايي آنزيمها با تأثير بر NSP ها و – وزيسكوزينا، بطور قابل توجهي بازدارنده ازدياد جمعيت و ميكروفلور روده مي شوند . -انتخاب آنزيم مطلوب براي جيره هاي غذايي طيور: بطور كلي بايستي حالت فيزيولوژيكي ، نواد مواد تشكيل دهنده جيره و مسائل اقتصادي در نظر گرفته شود . مثلاً در جوجه هاي جوان مي بضاعت از پروتئاز، آميلاز وليپاز استعمال كرد در حالي كه در انتخاب نياز نمي باشد در جيره هاي دربردارنده جو و با يولاف بتا گلوكانارها؛ گندم و چاودار دربردارنده زايلانازها + آرابينوزا يلاناز ۵-اثر عدمو وجود آنزيم بر جيره هاي غذايي: امروزه ثابت شده مي باشد كه هيچ ماده غذايي خامي، قيمت غذايي بدون نقص ندارد چه بسا جيره هاي دربردارنده ذرت و سويا كه با قابليت هضم بالاتر هستند . كز و همكاران در سال ۱۹۹۴، دانيك و همكاران ۱۹۹۹، داگ ها و همكاران محترم، كوچر و همياران ۲۰۰۲، متلوتي و همكاران ۲۰۰۳ ، مسائلي و مياحي ۱۳۸۲ (آويزاع ۱۵۰۲) بخش سوم: بحث و سود گيري و پيشنهادات: هيچ تفاوت معني‌داري دربين گردهها ديده نمي شود ۱۳۸۲ ، ۲۰۰ قطعه جوجه يكروزه از نژاد گوشتي را گرفتند و بطور تصادقي به ۵ تيم مساوي با چهار تكرار تقسيم كردند . A و E : جيره عادي + پروبيوتيك تجارتي بيوپلوس آب A و E: جيره عادي + پروبيوتيك تجارتي بيوپلوس آب (گروه E آنتي بيوتيك هم از طرز آب آشاميدني اخذ كردند) . B: جيره معمول + آنزيم آويزايم ۱۵۰۲ C: جيره عادي + آويزايم + بيوپلوس آب D: مجموعه در اختيار گرفتن با جيره عادي . كليه اين افزودنيهاي غذايي (پروبيوتيك، آنزيم و آنتي بيوتيك) با نوعي بر بازدهي غذايي جوجه هاي گوشتي مؤثر مي‌باشند اين تأثيرات بويژه در خصوص اندازه دان مصرفي و ضريب تبديل غذايي مي‌باشند و دو از حيث آماري معني دار مي باشد در بعضا هفتهاختلافات در ميان گروهها باشيم مي خورد، اما در نقطه پايان سه هفته نخستين و سه هفته دوم اين تأثير در زمينه گروههاي اخذ كننده پروبيوتيك (A، Cو E) نسبت به گروهي كه فقط آنزيم اخذ كرده بود (B) اكثر و عمدتاً در سه هفته اول مشاهده شد . همچنين معين شد كه استفاده توأم از بيوپلوس آب (حاوي سويه هاي باسيلوس سوبتيلس CH۲O و باسليوس ليشن فورميس CH۲۰ ) و آويزايم ۱۵۰۲ (حاوي آميلاز، پروتئاز و زايلاناز) در جيره جوجه هاي گوشتي ، نسبت به بكارگيري هر كدام از آن‌ها به طور مجزا، مزين چنداني ندارد . همچنين اين تحقيق نشان بخشيد كه در مقطع استفاده از بيوپلوس آب، تجويز آنتي بيوتيك لينكواسپكين هيچ تداخل اثر و يا تأثير سويي ساخت نمي نمايد . بزكورت در تركيه ۱۹۹۹ (مطالعه اثر افزودنيهاي آنزيمي، آنتي بيوتيكي و پروبيوتيكي ) به اين فيض رسيد كه اضافه كردن هر سه مدل از اين مكملها يا اين كه جيره غذايي به تنهايي و در مخلوط با نيز در طول دوره پرورش، بطور مضمون‌ داري سبب ارتقا وزن ندارد نقطه پايان ۶ هفتگي و ارتقاء وزن هفتگي جوجه هاي تيمار نسبت به تيم شاهد شويد . در نقطه نهايي هفته هاي ۳ و ۶ و همينطور نقطه پايان تست وزن گروهي كه پروبيوتيك بهمراه آنتي بيوتيك دريافت كرده بودند، بخش اعظم از بقيه گروهها بود همينطور مشاهده كرد ضريب تبديل غذايي و ميزان و از صرفي در هيچ يك از گروههاي تيمار اختلاف مفهوم داري با گروه شاهد نداشت . سود گيري و پيشنهادات : ۱-استفاده از پروبيوتيك (همچون تجارتي بيوپلوس آب) براي جوجه هاي گوشتي بويژه در سه هفته اول دوره پرورش جهت بهبود راندمان ايجاد سفارش مي شود . ۲-استفاده از آنزيم (همچون آويزايم) در جيرههاي بر اساس ذرت سويا جهت بالابردن اندازه هضم طعام كه نهايتاً كاهش مصرف طعام و صرحه اقتصادي بهمراه دارااست سفارش مي شود . ۳-استفاده توأم از دو اختر و افزودني خوراكي نظير بيوپلوس آب و آنزيم در جيزه ذرت سويا نسبت به بكارگيري هر يك از آنها با تنهايي مزيت چنداني ندارد . 


برچسب: دستگاه جوجه كشي، ماشين جوجه كشي، خريد دستگاه جوجه كشي، خريد ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ دى ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۴۵:۳۰ توسط:علي پور موضوع:

آسپرژيلوس در شتر مرغ

 آسپرژيلوس، شايع ترين بيماري قارچي در مدل هاي گوناگون طيوران مي باشد . اين بيماري ، از نظراقتصادي، داراي اهميت ترين بيماري قارچي مشاهده شده در شتر مرغها مي باشد . آسپرژيلوس فوميگاتوس (A .fumigatus) و آسپرژيلوس فلاووس (A .flavous) به همراه آسپرژيلوس نيجر (A .niger) به عنوان استدلال اين بيماري از شتر مرغهاي در گير انقطاع گرديده هست . همينطور اين عوامل از جوجه هايي كه به طورمصنوعي به جهان آمده اند، انقطاع سازي شده و خسارات سنگيني را به توشه آورده اند دستگاه هاي هچري آلوده و كثيف ، منشا كليدي آسپرژيلوس در جوجه هاي نو به دنيا آمدن يافته مي باشند .

گروه طيوران صنعت فاخته

دما و رطوبت همپا با مواد آلي موجود در تخم هاي هچ شده ، موقعيت مطلوبي را براي ايجاد مانند سريع قارچها و ايجاد مقادير زياد هاگ فراهم مي نمايد . دستگاه هاي ستروهچر مي بايست به طور كامل به وسيله مواد ضد قارچ مؤثر، پاك و ضد عفوني گردد؛ به‌اين منظور مي بضاعت و توان از فرمالين و يا اين كه محلول 1% كلينا فارم پس از هر هچ و قبلي از جايگزيني تخم ها در دستگاه جوجه كشي استفاده كرد . كاه يا اين كه علوفه كم آب آغشته به قارچ كه به عنوان بستر استعمال مي شود و يا يونجه هاي خشك شده دربردارنده قارچ كه شتر مرغ از آن تغذيه مي كند، منشا مهم آسپرژيلوس درجوجه هاي تازه ميلاد يافته و درشتر مرغهاي در هم اكنون رويش مي باشد . همينطور رطوبت بالا و تهويه ضعيف به علت افزايش مقدار آمونياك به پيدايش آسپرژيلوس كمك مي كند . جوجه هاي جواني كه مجال كافي جهت كسب ايمني ارگانيك عليه قارچهاي ساپروفيت را پيدا نكرده اند بيشترين زد خورد را دارند كه در اين موضوع عمده خسارات مربوط به جوجه هاي تحت يك ماه مي باشد . پرنده ها بلندمرتبه تا حدودي قوي به تحمل ادله بيماريزاي جانور در مواد غذايي انبارشده مي باشند . درآب و هواي سرد و در زمستان، گهگاه وقت ها اضطراري مي شود كه شتر مرغهاي برنا را براي مدتي در محيط بسته نگهداري كرد؛ در اين مورد ها بستر و تهويه مطلوب ساختمان اهميت متعددي مي يابد . بستر شتر مرغها مي بايست تقريبا" هر روز عوض شود و مواد ضد عفوني ضد قارچي مؤثر نيز مي بايست مورداستفاده قرارگيرد تا سبب كاهش توليد مثل قارچها و در فيض كاهش هاگهاي حاصل از آن ها دربستر و ساختمان گردد . پرنده ها به طور معمول درمعرض قارچها قرار دارا‌هستند و صرفا در وضعيت يگانه ، اين قارچها پاتوژن مي شوند . آسپرژيلوس معمولا" ذيل شرايطي همچون استرس ، نقصان ايمني بدن ، معالجه طولاني دوران با داروهاي آنتي بيوتيكي و يا اين كه اين كه درصورتي كه دام در معرض مقادير متعددي از ارگانيسم قرار گيرد، سبب ساخت بيماي مي شود . علامت ها باليني و يافته هاي پاتولوژي: همانند دسته هاي ديگر پرندگان، آسپرژيلوس در شترمرغها معمولا" يك بيماري تنفسي مي باشد . تمامي قسمتهاي دستگاه تنفسي مي تواند درگيرشود اما اكثر زمان ها در جوجه هاي برنا ريه ها و در جوجه هاي بزرگتر كيسه هاي هوايي سرگرم مي شوند . استرس يك عامل مستعد كننده براي ابتلا به اين بيماري مي باشد . نشانه ها باليني بستگي به محل وشدت ضايعات دارااست كه مي تواند سبب ساز ساخت صداهاي تنفسي تا كوتاه شدن تنفس در شترمرغها گردد . ضايعات جانور در كيسه هاي هوايي با شنيدن صداهاي دستگاه تنفسي تشخيص داده نمي شود . عفونت دستگاه تنفسي با آسپرژيلوس ممكن هست قسمت فوقاني دستگاه تنفسي را مشغول كند . در اين چهره سبب ساز آماس قارچي ناي مي شود كه ضايعات كوچك گرانولوماتوزي درطول مرحله داخلي ناي ديده مي شود . البته دربيشتر موارد آسپرژيلوس درشتر مرغها، ريه ها مشغول مي شوند كه سبب ايجاد ضايعات شديد گرانولوماتوزي مي شود . ولي در شتر مرغهايي كه ازطريق بستر و يا كاه كثيف ، سرگرم شده اند تورم و عفونت شديد قارچي كيسه هاي هوايي چهره مي دهد . در شتر مرغهايي كه ريه هايشان مشغول و مبتلا آماس گرانولوماتوز ريوي شده هست ، علامت ها باليني تنفسي به خوبي چشم نمي شود البته در شتر مرغهايي كه مبتلا آماس كيسه هاي هوايي شده اند، علامت ها باليني تنفسي به خير قابل مشاهده مي‌باشد . نشانه ها باليني در شتر مرغهاي مبتلاء شامل : بي حالي و افسردگي ، بي اشتهايي ، توقف پرورش ، عده شدن خلط در دهان ، يبوست شديد، نرمي استخوان و نهايتا" ارتقاء مرگ ومير مي باشد . جوجه هاي مبتلا معمولا" با سرهاي افتاده و نزديك به زمين تكان مي نمايند چنين جوجه هايي دارنده گرانولومها و آبسه هاي رنگ زرد و سبز دور از هم در سراسر بافت ريه خويش مي باشند . آسپرژيلوس تنفسي درشتر مرغ پنج ماهه اي درشهريور ماه 1383 بوسيله دكتر كميلي و مهام تشخيص داده شد . اين شتر مرغ چندين روزي علامتها افسردگي و بي حالي را از خود نشان مي اعطا كرد و با دهان باز نفس مي كشيد ودر هنگام غذا تناول كردن از گله جدا مي ماند . پس از كالبد گشايي ، التهاب و عفونت شديد كيسه هاي هوايي ، ياور با ضخيم شدن ديواره ها مشاهده شويد . تضارب ريه ها بصورت كانونهاي نكروتيك سبز رنگي قابل تشخيص بود . پس از آزمايشات پاتولوژي و ميكروبيولوژي اين تشخيص تآييد شويد . آسپرژيلوس در شترمرغها صرفا يك بيماري تنفسي نمي باشد . بلكه در وضعيت مختص ممكن مي‌باشد دستگاه گوارش را درگير نمايد و يا اين كه حتي باعث مشكلات پوستي گردد . آسپرژيلوس در دستگاه گوارش شترمرغها ، با انتشار زياد لايه هاي پيش معده و التهاب شديد آن نمايان مي گردد كه سبب ساز انباشتگي معده و در غايت مرگ مي شود . عفونتهاي قارچي دستگاه گوارش معمولا" ازطريق آلودگي هاي شديد بستر، غذا و استفاده درازمدت آنتي بيوتيك ها به وجود مي آيد . درصورتيكه شتر مرغها درمحيطي با رطوبت بالا و بهداشتي ضعيف محافظت شوند ممكن مي‌باشد به درماتيت قارچي دچار شوند . ضايعات پوستي آسپرژيلوس ممكن است موضعي باشد يا اين كه بخش وسيعي از پوست را فرا گيرد . آزمايشات بافت شناسي ريسه هاي انشعاب يافته اي را نشان مي دهد كه درلايه هاي پوست رسوخ كرده اند . دامپزشكان استراليايي ، آسپرژيلوس ريوي جان دار در شترمرغهاي 6 ماهه را توصيف كرده اند . اين شتر مرغها در محفظه نامرتب و بستر پر گرد وخاك و محيطي با دما و رطوبت بالا نگهداري مي شدند . پرنده هاي مبتلا ممكن ميباشد ادله بيماري را در اواخر مدت انكوباسيون و يا اين كه در اوايل به عالم آمدن كسب كرده باشند كه اين دليل عفوني پنهان توسط استرس فعال مي شود . پرنده هاي دچار به اين بيماري مبتلا تنگي نفس ، سيانوز و كاهش مقاومت فيزيكي بدن مي شود . بيماري قارچي آسپرژيلوس در شترمرغهاي بالغ ممكن مي‌باشد به گونه هاي گرانولوماتوزي بروز كند . 
روشهاي تشخيص : عائم باليني توسط كشت مثال هاي دستگاه تنفسي ، راديو گرافي ، اولتراسوند، اندوسكوپي و آزمايشات سرولوژيك تأييد مي شوند . براي رديابي و تشخيص وجود آنتي بادي هاي آسپرژيلوس در سرم ، مي بضاعت از عصاره آسپرژيلوس به عنوان يك آنتي ژن درآزمايش agar gel diffusicon test استفاده كرد . همچنين از تست ELIZA نيز مي بضاعت و توان در تشخيص اين بيماري استفاده كرد . يك شتر مرغ 4 ماهه با وزن 24 كيلوگرم دچار به اين بيماري در آمريكا مورد آزمايشات قرار گرفت و نتايج پايين مشاهده شويد . اين پرنده ضعيف بوده و با دهن باز تنفس مي كرد و دائما" بالهايش را به سمت ذيل و بالا تكان مي داد . اين شتر مرغ در گير لوكوسيتوزيس11/900 ? L : normal , 15/27 ? L) ( هيپوگليسمي ( 150 – 200 mg/dl : normal , 365 mg/dl ) و ارتقا كار آسپارتات ترانسيناز552ul ) ( 90 – 15 ul :, normal, راديو گرافي از حوزه‌ سينه در حاليكه شتر مرغ ايستاده بود انجام گرفت و اپسيفيكاسيون ( opacification) كيسه هاي هوايي و قطور شدن پرده جنب را نشان اعطا كرد . برونكوسكوپي با ويديو اسكوپ قابل انعطاف به ميزان 3m × 9/8mm انجام گرفت كه در نصيب انتهايي ناي پلاكهاي سبز رنگي مشاهده شد و برخي از برنش هاي ثانويه كاملا" بسته گرديده بود و با شيوه اندوسكوپي از نواحي متفاوت اين پرنده براي نظارت مثال هاي بافت شناسي هم جدا شد معالجه : هيچگونه درمان مؤثر و عملي در برابر درگيري هاي سيستميك آسپرژيلوس در مزارع رويش شتر مرغ وجود ندارد و پيشگيري تنها راه و روش مؤثر در برابر اين بيماري مي باشد . اصلي ترين اقدام در مواجه با شيوع آسپرژيلوس يافتن مرجع آلودگي و دوري از عفونت بيشتر بوسيله هاگها و ضدعفوني ضد قارچي مي باشد . در موردها تك گير، شتر مرغها را مي توان با تجويز داري ايتراكونازول (Itraconazol) با دز mg/kg 10 به مدت 5 تا 10 روز معالجه كرد ( در صورت مصرف اين دارو بايستي توجه شود كه در صورتي‌كه علامت ها عصبي فيس داد، دارو قليل يا اين كه متوقف شود) . همچنين مي بضاعت از محلول 1:50 انيلوكونازول ( enilkonazole) استفاده كرد، يا از دود ناشي از قرص هاي انيلوكونازول در معالجه پرنده ها كمك برد كه در اين شرايط بايستي همگي پرنده ها به محلي كوچك و بسته برده شوند تا مجبور به استنشاق اين دارو گردند . معالجه با كتوكونازول به مقدار 10 تا 20 ميلي گرم براي هر كيلوگرم وزن زنده بصورت يك تزريق روزانه به برهه زماني 7 روز ممكن مي باشد با موفقيت همراه باشد . به خواسته ضد عفوني كردن انكوباتورها، دستگاههاي هچري و بستر مي بضاعت از محلول 1% اينلكونازول( كلينا فارم ) به رخ اسپري استعمال كرد . همچنين اين محلول در معالجه عفونتهاي قارچي پوستي و تنفسي هم زمينه به كارگيري قرار مي گيرد . دردستگاههاي هچري كه بوسيله قارچها آلوده و كثيف گرديده اند دود ناشي از قرص هاي انيلوكونازول مي تواند در هچ زمينه استعمال قرار گيرد . تا شدت آلودگي در جوجه هاي نو متولد شده را كاهش دهد . 


برچسب: دستگاه جوجه كشي، ماشين جوجه كشي، خريد دستگاه جوجه كشي، خريد ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ دى ۱۳۹۷ساعت: ۰۲:۵۸:۳۴ توسط:علي پور موضوع:

كاهش هزينه انرژي در مرغداري

 افزايش سريع هزينه هاي سوخت مرغداران را مجبور نموده تا به مراقبت انرژي بپردازند . بيشترين انرژي موضوع به كارگيري در مرغداري صرف پرورش روزهاي نخستين مي شود . وضعيت آب و هوايي نا مساعد (زماني كه مصرف غذا بالا باشد) باعث كاهش ميزان رويش مي شوند . همينطور بيماريهاي تنفسي به ياد كاهش كيفيت هوا شايع مي باشند . لذا وقتي كه رويش دهندگان يك جايگاه راحت آماده كنند نتيجه هم ارتقاء پيدا مي نمايد .

گروه طيوران صنعت فاخته

 نكاتي تعدادي پيرامون كاهش مصرف انرژي و هزينه ها در مرغداري : ۱)عايق بندي تالار هاي مرغداري : سالن و وسايل مرغداري را به شايسته ترين شكل حفظ فرماييد و در شراي نيازي به تغيير و يا اين كه تعمير دارا‌هستند انجام دهيد جهت ممانعت از ، از دست دادن گرماي بيش از حد مرغداريتان را عايق بندي نمائيد ۱۲-R براي سقف و ۸-R براي ديوار . عايق هايي كه بوسيله پرندگان ، جوندگان و يا اين كه حشرات آسيب چشم اند را تعمير و يا جايگزين نمائيد . 
۲)نصب و ايجاد سد بخار : ارزش R بخش اعظم مواد عايق بندي وقتي كه مرطوب باشند شديدا كاهش مي يابد جهت خودداري از مرطوب شدن عايق مي بايست فضاي مرده اي ميان لايه هاي آن تعبيه شود . اين دور و بر را سد بخار مي نامند . درزگير جهت خودداري از عبور هوا استفاده فرمائيد : درزگير سراسري در تمامي سوراخهاي درها جهت پرهيز از عبور هوا (در زمان بسته بودن درها) به كارگيري فرماييد ۳)وسايل را در اختيار گرفتن فرمائيد : تايمرها و ترموستات ها را جهت صدق شان چك فرماييد . در صورتيكه قابل تعمير نمي باشد آنها را بده بستان فرمائيد . در ضمن منزه بودن اين وسايل ضرورت دارااست . 
۴) از اتلاف آب پرهيز نماييد : رطوبت بستر را با تهويه صحيح كاهش داده و در شراي نشتي در لوله هاي آب مي باشد تعمير فرمائيد . زيرا در فيس نشتي آب نياز به گرماي اضافي جهت تبخير داريم همچنين فيلترها را از نظر تميزي بررسي فرمائيد . 
۵) اختلاف دما را رفع فرمائيد : هواي گرمتر نزديك به سقف و هواي خنك خيس نزديك به كف مي باشد . در مكانهاي با سقف بلند دارنده تغيير و تحول دماي بخش اعظم در بين كف و سقف مي باشند . از تركيبي از حرفه ها براي گردش هوا و ساخت يك دماي يكنواخت در تمامي سطوح استعمال نماييد . اين عمل به كارگيري از انرژي را با حركت هواي گرم به سطحي كه پرنده در آن مي باشد بهبود مي بخشد . 
۶)تهويه درست انجام دهيد : افزايش سرعت تهويه اكثر زمان ها براي در اختيار گرفتن رطوبت بستر و رده واجب مي باشد (البته اينكار را تنها درگرمترين زمانهاي روز انجام دهيد) چون تبخير رطوبت دماي مقام را شديداافزايش مي دهد . 
۷) حفظ و مراقبت از وسايل : يك برنامه مطلوب حفظ از وسايل اتخاذ فرمائيد . فن ها و دريچه ها را تميز نموده و سپس موتور و اتصالات را روغن كاري نمائيد . دريچه هايي كه سبب خروج اجباري هوا مي شوند را بده بستان كنيد . تمامي رشته هاي بازي كه زمينه استفاده قرار نمي گيرند را با صفحه هاي پلاستيك و يا مواد ديگر بپوشانيد . اسباب و اثاث سياه رنگ (دوده اي) به‌اين مضمون‌ است كه سوخت به طور صحيح و مناسب نمي سوزد كه سود آن ساخت گازهاي مضر و موتوكسيدكربن متعددي مي باشد . 
۸) نگهداري و رشد درست : به توجه از پيشنهادات برنامه كمپاني تان (به خصوص در طي سه هفته اول) پيروي نمائيد . همواره رويش خوب بستگي به وسايل دارا هستند كه قضيه استعمال قرار مي گيرند . 
۹)دما را به تدريج كاهش دهيد : بعد از آن از بر قرار كردن دماي نخستين مطلوب دما را ۲ تا ۳ مرتبه هر ۳ تا ۴ روز كاهش دهيد بهتر هست تا اين‌كه ۵ سكو آنگاه از يك هفته ,كاهش تدريجي حالت آسوده سواي اتلاف انرژي را فراهم مي نمايد . 
۱۰) جهت جلوس كرد گاز دستگاهها را آزمايش نمائيد : پيشين از شروع رشد هر دستگاهي را جهت نشست گاز آناليز نماييد . از نشست گاز به واسطه به كار گيري منحصر به فرد از لوله گاز سفارش گرديده براي رويش پرهيز نمائيد . براي امتحان يك محلولي از صابون و آب استفاده فرماييد كه حبابهاي هوا نمايانگرنشست گاز مي باشند . هيچ گاه جلوس كرد گاز را با اشتغال تست نكنيد . 
۱۱) فشار گاز مناسب ايجاد فرمائيد : فشار گاز مطلوب گزينش شده بوسيله خالق وسايل يا اين كه كمپاني گازتان توليد نماييد . كاهش فشار گاز موجب كارايي نادرستي مي شود . بيش از يك سايز از خط گاز ممكن مي‌باشد براي ايجاد فشار موضوع نياز در كليه هيترها ضرورت داشته باشد . وقتي كه گاز قضيه استفاده قرار مي گيرد همه دريچه ها كاملا باز باشند . 
۱۲)ر گلاتورها در دست گرفتن شوند : پايين هيچ دسته قوانيني رگلاتورهاي مخزن گاز را خودتان تهيه نكنيد . از شركت گاز براي كنترل رگلاتور هايتان امداد بخواهيد . 
۱۳)مصرف زياد فروغ و روشنايي را كاهش دهيد : بيشتر مرغداريها بخش اعظم از نيازشان نور و روشنايي مصرف مي كنند جوجه هاي گوشتي وقتي كه فروغ و روشنايي كافي در دسترس باشد به خير و خوبي كارشان را انجام مي دهند براي پيدا كردن خوراك و آب ۱/۲ Foot Candle از نور كافي ميباشد . در عمده مواقع سوخت الكتريكي را با استعمال از چراغ چراغ برق با وات پايين كاهش دهيد . با به كار گيري منظم از سويچ برق و با تغيير و تحول به يك مرجع نور و روشنايي كار آمد براي كاهش شدت نوروفروغ به كار گيري فرمائيد . 
۱۴)كارايي چراغها را ارتقاء دهيد : غالبا لامپهاي نور و روشنايي را پاك كرده و لامپهاي اندك نور و روشنايي را با لامپهاي كار آمد تر جايگزين كنيد . همينطور منعكس كننده هاي نوروروشنايي مي توانند مقدار نوري كه به پرنده مي رسد دو برابر كرده و هزينه روشنايي را به نصف كاهش دهند . در نقطه نهايي مي بايست بدانيم اگر ركوردهاي صحيح از مصرف انرژي تان نداشته باشيد ذخيره انرژي چيره نمي باشد . در ضمن اگر شما اندازه سوخت مصرف موتور ، گاز ، بنزين ، و الكتريكي را نداريد از صورتحساب سوخت خريداريتان به كارگيري فرمائيد . ركوردهاي مصرف سوخت ماهيانه تان را براي انتخاب نتيجه برنامه بكار گرفته شده مقايسه فرماييد . 


برچسب: دستگاه جوجه كشي، ماشين جوجه كشي، خريد دستگاه جوجه كشي، خريد ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۶ دى ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۱۲:۵۵ توسط:علي پور موضوع:

دست اندركاران موثر بر مقدار تغذيه در جوجه هاى گوشتى

 ميزان مصرف خوراك در جوجه هاى گوشتى همبستگى بسيار نزديكى باشدت پرورش بدن دارد امروزه جوجه هاى گوشتى پتانسيل ژنتيكى خود را زمانى مشخص مى نمايند كه تمام مواد غذايى زمينه احتياج را به طور بدون نقص و مرتب اخذ نمايند علاوه بر فرمولاسيون درست مواد غذايى ميزان مصرف غذا فقط و مهم‌ترين عاملى ميباشد كه سرعت رشد و بازده مصرف مواد غذايى را انتخاب مى نمايد گله هايى كه ميانگين افزايش وزن بالايى را در روز نشان مى دهند معمولا بالاترين مصرف ماده غذايى و شايسته ترين ضريب تبديل وتوانائى زنده ماندن را هم دارا مى باشند براين اساس مزارع برنده رشد دهنده مي بايست از عامل ها تاثير گذار بر روى ميزان مصرف ماده غذايى آگاه باشند در دست گرفتن اندازه مصرف خوراك زير تاثير اثرات متقابل پيچيده دربين عواملى مي باشد كه با فيزيولوژى حيوان ، سيستمهاى حسى و احتياجات غذايى مورد نياز جهت پرورش و نگهدارى و مقاومت در برابر بيماريها در ارتباط مى باشد مقدار مصرف خوراك پايين تاثير برنامه غذايى و عامل ها مديريتى قرار مى گيرد ضروري به ذكر مي باشد كه برنامه غذايى پايين تاثير فاكتورهايى : از قبيل اجزا مواد خوراكى ، چگونگى تنظيم جيره ، تراز اجزا و جيره و كيفيت پلت قرار مى گيرد فاكتورهاى مديريتى كه مى توانند مقدار مصرف طعام را زير تاثير قرار دهند عبارتند از : دردسترس بودن آب و خوراك ، رئيس محفظه رويش ، تراكم گله و كنترل بيماريها . دراين مقاله به طور خلاصه چگونگى تاثير هر يك از اين دست اندركاران بر روى ميزان مصرف غذا بررسى مى گردد . 

گروه طيوران صنعت فاخته

در اختيار گرفتن مقدار مصرف غذا : تئوريهاى اساسى فيزيولوژيكى كنترل مصرف غذا و تهيه و تنظيم اشتها براى اولي توشه در پستانداران مطالعه گرديد و هنوز اطلاعات خيلى كمى در طيور مو جود مى باشد در دست گرفتن مصرف مواد غذايى در پستانداران پايين تاثير غذه هيپو تالاموس در مغز مى باشد كه به عامل ها متعدد تحريك كننده و مكانيسم هاى تهيه كننده پاسخ مى دهند برخلاف پستانداران شرايط ظاهرى و نسبتهاى بافتى طعام ، مقدار مصرف ماده غذايى را در طيور بيشتر از مزه و عطر ذيل تاثير قرار مى دهند چنانچه پرنده قارد به تشخيص شكل ظاهرى خوراك نباشد آن را مصرف نخواهد كرد در ذيل به طور خلاصه به عامل ها تنظيم كننده فيزيولوژيكى كه اشتها و اندازه مصرف طعام را ذيل تاثير قرار مى دهند مى پردازيم . 

عامل ها حسى كه اندازه مصرف ماده غذايى را ذيل تاثير قرار مى دهند . 

جنبه حسى ميزان مصرف غذا در سه تراز از خوردن غذا مى تواند طبقه بندى شود . 

1- شناسايى مواد غذايى 2- فرو بردن و بلعيدن مواد غذايى 3- فعاليت دستگاه گوارش . 

شناسايى مواد غذايى در طيور ابتدا از طريق ديدن مى باشد جوجه هاى جديد هچ گرديده به طور ذاتى ، از طريق رنگ غذا به طرف آن جذب مى شوند Hess در سال 1956 گزارش كرد كه رنگهاى نارنجى و آبى در دامنه نور مرئى به وسيله طوطى ترجيج داده مى شود رنگهاى سبز و قرمز‌رنگ نيز بوسيله جوجه ها و بوقلمونها ترجيح داده مى شود واين مى تواد استدلال استفاده oasis از رنگ سبز براى تحريك جوجه ها براى اولي بار جهت تغذيه باشد مرغهاى جوان به طور ذاتى غذاهاى به ميزان و شكل شنهاى كوچك را ترجيح مى دهند همچنين مرغها رغبت قوى به به كارگيري از شم بينايى جهت شناسايى شكل و رنگ مواد و خاطره گرفتن وضعيت آن دارند به طور نمونه : پرندگان ياد مى گيرند كه بر اساس خصوصيات ظاهرى طعام ، از موادى كه موجب بيمارى و يا اين كه اثرات نامطلوب سپس از بلعيدن مى شوند اجتناب كنند مواد غذايى كه ممكن هست در ايجاد بيمارى گله هاى گوشتى نقش داشته باشند حائز اهميت مي باشند به طوريكه در صورتي‌كه به گله هاى گوشتى غذايى با كيفيت پايين داده شود موجب بيمارى مى شود در پيش‌رو افزايش مصرف غذا بوسيله بهبود حال و روز ظاهرى و كيفيت خوراك ممكن مى باشد تاثير مثبت اين برهان در دراز بازه به صورت مصرف بيشتر غذا با كيفيت خوب بافتى و خصوصيات ظاهرى مطلوب ، همپا با اجزا عالي مواد غذايى و جيره نويسى دقيق معلوم مى شود بالاخره خلق و خوي اجتماعى ، يكى از جنبه هاى حياتي غذا ميل كردن در طيور مى باشد جوجه وقتى كه ببيند كه ساير اشخاص گله اقدام به نوك زدن مى نمايند اين فعاليت را انجام مى دهد خوراك خوردن درجمع پرنده ها اكثر زمان ها دوران بخصوصى در طول روز مقدمه مى شود حتى در شراي در تمام سا‌عتها روز خوراك در دسترس آن ها باشد .جوجه ها و بوقلمونها دانه خوارند بازده مصرف طعام به اندازه و صورت دانه كه خاصيت فيزيكى دهن حيوان نيز در آن دخالت داراست بستگى دارااست پرنده ها در مصرف غذا با ميزان ى خيلى تبارك و يا خيلى كوچك ايراد دارا‌هستند كه علت آن اندازه نوك آنها مى باشد جوجه ها و بوقلمونها دندان ندارند در نتيجه قطعات خيلى والا نمى تواند جويده شده و به قطعات كوچكتر تقسيم شود پرندگان غذاهاى نرم را نيز مصرف مى كنند ولى نمى توانند با كارائى مطلوبى طعام را فارغ از تلف كردن مسئله استعمال قرار دهند به علاوه پرندگان در هنگام تناول كردن غذاى آردى عمل بيشترى را نسبت به خوراك پلت انجام مى دهند به اين ترتيب بخشى از انرژى ايجاد طعام ، كاهش مى يابد بدليل كراتينه شدن نوك ، جابجا كردن خوراك در دهن پرنده ها به سختى رخ مى گيرد قطعات خوراك آغاز بايد توسط نوك برداشته گرديده آنگاه با جنبش رمز طعام به طرف عقب دهان رانده مى شود در اينجا غذا با بزاق ، گذشته از بلعيده شدن پوشانده مى شود در حالتي كه خوراك به چهره خيلى نرم آسياب شود و به چهره مناسبى پلت نشده باشد با بزاق به چهره يك جمع چسبناك در مى آيد كه در سود سفت گرديده و با بلع خوراك تداخل پيش مى آورد مخصوصا موقعى كه جيره محتوى گندم و يا اين كه ساير غلات كوچك باشد بلع طعام به وسيله هر دسته تغيير تحول در سالم نوك ، مانند نوك چينى شديد جهت جلوگيرى از كانيباليسم درگله و يا اين كه آسيب هاى كه به وسيله ساخت مى شود زير خواهد آمد . مصرف خوراك در پرنده توسط گيرنده هاى مكانيكى ، حرارتى و شيميايى كه در دهن جان دار هست كنترل مى شود گيرنده هاى مكانيكى به پرنده امداد مى نمايند كه كيفيت غذا را متناسب با بافت غذا تشخيص دهد گيرنده هاى حرارتى در جوجه ها به سرد بودن تراز نوك واپيتليوم دهان برخورد نشان مى دهند ولي به حرارت غذاى گرم جواب نمى دهند گيرنده هاى شيميايى نيز كه در پرنده در داخل پرزهاى چشائى تجمع يافته اند به طور ميانگين نسبتاً 360 عدد است كه از اين تعداد حدود 54% در سقف دهن ، 42% در كف دهان و فقط 4% در گويش قرار دارند پرزهاى چشائى پخش گرديده در قسمتهاى متفاوت دهان با غذا تماس پيدا كرده و پرنده را توانمند مى سازند كه تفاوت در ميان مواد غذايى را تشخيص دهد اگر چه پرنده ها تعداد پرز چشائى بسيار كمترى از پستانداران دارا هستند ولى قادرند مزه طعام و تغيير و تحول در طعم را حس نمايند Maller و Kave در سال 1967 اثبات كردند كه جوجه هاى تغذيه گرديده با جيره حاوى انرژى پايين رغبت مشخصى به ساكاروز محلول دارا هستند جوجه ها هنگامى كه فقدان كلسيم دارند به سرعت مكمل كربنات كلسيم را تعيين مى نمايند عكس العمل مشابهى به هنگام كمبود بقيه مواد مغذى هم مشاهده مى شود در شرايط نامساعد مطالعاتى ، طيوران به غذاهايى با طعم ضعيف خوب تر از غذاهايى با چاشنى بالا عكس العمل نشان مى دهند به اين ترتيب شم چشائى پرندگان ممكن ميباشد از در بين برود . 

تئوريهاى 

تهيه مصرف غذا مكانيسم هاى احتمالى زيادى جهت تهيه و تنظيم اندازه مصرف خوراك در پرندگان وجود دارااست كه برخى از آنها عبارتند از : 1 تئورى گلوكوستاتيك 2 تئورى ترموستاتيك 3 انبساط لوله گوارشى 4 گردش اسيدهاى آمينه و پروتئين خورده گرديده 5 مكانيسم ليپوستاتيك . تئورى گلو كوستاتيك ، بر مبنا ميزان قند خون وگلوكز باطن گرديده به كبد آن‌گاه از مصرف خوراك مي باشد . دومين استدلال كليدي در مصرف غذا تامين احتياجات اسيد آمينه اى آن‌ها مى باشد ذيل تعيين آزادانه خوراك جائى كه منابع غذايى متفاوتى در دسترس باشد پرنده ها مقدار غذاى مصرفيشان را جهت تامين احتياجات اسيد آمينه اى و انرژى تهيه و تنظيم خواهند كرد . در موقعيت تجارى جائى كه صرفا يك جور خوراك در دسترس باشد مقدار مصرف طعام پايين تاثير ميزان انرژى و نسبت اسيدهاى آمينه قرار خواهند گرفت تئورى ترموستاتيك به طور نزديكى با تهيه و تنظيم جايگاه حرارت بدن حيوان ارتباط داراست وقتى كه درجه حرارت به بالاتر از نقطه رفاه افزايش مى يابد مصرف خوراك كاهش مى يابد زيرا روند متابولسيم در كنار كار هضم ، حرارت بدن را ارتقا داده و در نتيجه ميزان مصرف خوراك براى نگهدارى حرارت تن موقعى كه پرنده با موقعيت استرس گرمايى مواجه مى باشد كاهش مى يابدحرارت ناشى ازهضم ، بستگى به تركيبات جيره داراست وقتى انرژى جيره اكثر از منابع كربوهيدارت تامين شود به طور معنى دارى حرارت بيشترى از غذاهاى حاوى چربى به ادله مكانيسم انتقال فعال آن‌ها به هنگام هضم ساخت مى گردد از طرف ديگر تهيه يك جيره با توازن اسيدهاى آمينه ايده آل گرماى متابوليكى كمترى از جيره اى با عدم توازن اسيدهاى آمينه توليد خواهد كرد چون در اين صورت اسيدهاى آمينه كمترى مي بايست كاتابوليزه شوند بدين ترتيب اندازه غذاى مصرفى طيوران ذيل تنش گرمائى مى تواند به وسيله ارتقاء چربى جيره و استعمال از مكملهاى اسيدهاى آمينه ارتقاء يابد كنترل حرارتى اندازه مصرف طعام در پرندگانى كه در اثر معضل هاى دستگاه ايمنى تن تب دارا هستند داراي اهميت مى باشد تحريك اوليه سيتو كينز منجر ارتقاء سرعت متابوليك پايه و حرارت تن مى شود كه اين امر بدليل جنبش مواد غذايى جهت حمايت كاستن هر مدل ارتقاء حرارت ، گرماى متابوليسمى در طول برخورد تب مشابه مقدار مصرف طعام كاهش مى يابد . انبساط لوله گوارش و تحريك لوله گوارش هم مي بايست ميزان مصرف خوراك را در طيوران ذيل تاثير قرار دهد ولي در باره چگونگى تاثير كار دستگاه گوارش روى مقدار مصرف خوراك در مقايسه با ديگر دست اندركاران داده ها كمترى وجود داراست .Hodgkiss در سال 1981 وجود دو مدل گيرنده ى با اهميت به انبساط را در چينه دان اثبات كرد . 

1- گيرنده هايى با انطباق پذيرى آهسته 2 گيرنده هايى با انطباق پذيرى سرعت بالا . گيرنده هايى با انطباق پذيرى آهسته به هنگام انبساط چينه دان براى مقطع طولانى فعال گرديده و به سرعت تكان غذا كمك مى نمايند ولى گيرنده هايى با تطابق پذيرى پرسرعت با اخلاق و رفتار تغذيه اى حيوان رابطه دارا هستند گيرنده هاى انبساطى در سنگدان نيز وجود داشته و آسياب خوراك و حركات دستگاه گوارش را در دست گرفتن مى كنند در حقيقت سنگدان محرك حركات نرمال دستگاه گوارش مى باشد بر خلاف پستانداران واكنشهاى قدرتمند روده در طيوران به علت جبران طول كوتاه روده مى باشد همينطور جهت ادغام كردن ماده هضمى با ترشحات دستگاه گوارش لوله گوارشى به صورت رفلكسى كار كرده و به طور قدرتمندى ماده هضمى راجهت ارتقاء هضم و جذب در روده كوتاه با آنزيم ادغام مى كند همچنين تعداد ميكروبها را كه شايد منجر بيمارى گرديده و يا در جذب مواد غذايى رقابت مى كنند كاهش مى دهد حركت ضعيف روده موجب ارتقاء شدت بيمارى آنتريت نكروتيك و در نتيجه به طور معنى دارى موجب كاهش ميزان غذاى مصرفى خواهد شد . تئورى ليپوستاتيك در اختيار گرفتن مصرف طعام در مرغهاى برنا گوشتى نقش مهمترى در مقايسه با مرغهاى پيرتر ايفا مى كند مثل بسيارى از گونه ها در پرندگان بزرگ و بالغ محتوى چربى بدن به وسيله تغيير‌و تحول انرژى گرفته گرديده از جيره و يا اين كه مصرف انرژى تغيير‌و تحول مى نمايد به عبارت ديگر پرندگان مقدار مشخصى چربى در بدن دارند و وقتى كه اين مقدار چربى به كمتر از آن نقطه برسد اندازه دريافت انرژى ارتقا خواهد يافت چون طيوران گوشتى جهت ارتقا وزن و بهبود ضريب تبديل تعيين گرديده اند در اختيار گرفتن كمى روى محتوى چربى بدن دارا‌هستند و اين نقطه تنظيم چربى بدن به عنوان شاخص افزايش چربى تن به طرف بالا جابجا مى شود طبق تئورى ليپوستاتيك جوجه هاى امروزى به عامل ارتقا تمايل ژنتيكى به چربى بالاى بدنى پرخور شده اند اين دليلى است كه نشان ميدهد چرا ميزان مصرف غذاى جوجه هاى پرورشى بايد جهت نگهدارى چربى بدن در تراز قابل قبول براى حمايت از حداكثر تلاش توليدى محدود شود . 

فاكتورهاى غذايى كه مقدار مصرف طعام را ذيل تاثير قرار وارد ميكنند . 

عامل ها تغذيه اى مختلفى ميزان مصرف غذا را پايين تاثير قرار مى دهند به خصوص در صورتيكه تركيبات غذايى جيره كمبود داشته ويا ميزان آن بيش از نياز مو جود باشد ولي مرغهاى گوشتى براى ارتقاء وزن تعيين شده اند و در آن ها تاثير جيره روى مقدار مصرف طعام كمتر از مرغهاى تخمگذار مى باشد . 

انرژى 

جيره : مهم‌ترين فاكتور قابل پيش بينى روى ميزان مصرف غذاى مرغهاى گوشتى ، محتوى انرژى جيره مي باشد همانگونه كه در مشاجره تئورى ليپوستاتيك ذكر شد پرندگان جهت تامين احتياجات انرژى متابوليك غذا مصرف خواهند رد نياز انرژى مشتمل بر انرژى براى نگهدارى ، رويش و يا اين كه توليد مى باشد احتياجات نگهدارى تن كه عمده از نيازهاى توليد مى باشد به وسيله وضعيت سلامتى پرنده ، رتبه تحرك پرنده ، فعاليت فيزيكى و تداخل هاى اجتماعى مى باشد ذيل تاثير قرار مى گيرد و از دست دادن گرماى بدن كه پايين تاثير حرارت محيط گوشه و كنار ، رطوبت و جريان هواى محيط مى باشد تغيير و تحول مى نمايد . بنابراين در‌صورتي‌كه محتواى انرژى جيره كاهش يابد اندازه مصرف خوراك را ارتقاء خواهد يافت تا وقتى كه بوسيله پرشدن روده و يا ساير محدوديتهاى فيزيولوژيكى محدود شود زيرا ضريب تبديل طعام از لحاظ اقتصادى در مرغهاى تيپ گوشتى اساسي ميباشد تحريك افزايش ميزان مصرف طعام بوسيله كاهش تراكم كالرى آن عملى نمى باشد چون فاكتورهاى ديگرى علاوه بر محتوى انرژى جيره همبستگى دارااست . 

پروتئين 

و اسيدهاى آميه جيره 

محتواى پروتئين و اسيدهاى آمينه جيره تاثير غير بي واسطه روى مقدار مصرف خوراك داراست در حالتي كه محتواى اسيدهاى آمينه جيره به سطحى زير احتياجات رويش كاهش يابد ارتقاء وزن تن ناچيز خواهد شد در حالى كه وزن بدن قليل مى شود احتياجات كالريك پرنده نيز كاهش خواهد يافت و متعاقبا اندازه مصرف خوراك به عامل كاهش انرژى ناچيز مى شود عدم توازن اسيدهاى آمينه جيره يا اين كه بدليل جيره بندى بد و يا اين كه ناشى از اجزا غذايى با كيفيت پايين مى باشد كه موجب كاهش مقدار مصرف طعام و كاهش راندمان ضريب تبديل غذايى مى شود بر عكس انرژى جيره طيوران گوشتى اندازه مصرف غذاى خويش را جهت تامين اندازه اسيدهاى امينه قضيه نياز تغيير‌و تحول نخواهند بخشيد مگر يك فقدان جزيى در اولين اسيد آمينه محدود كننده باشد در چنين صورتى ارتقاء ميزان مصرف خوراك با كاهش راندمان ضريب تبديل ياور خواهد بود . 

ميزان 

وتيامينها و مواد معدنى جيره ويتامينها و مواد معدنى در درجه نخستين در متابوليسم به عنوان يك كوفاكتور عمل مي‌كنند در حاليكه ماكرومينرالهايى مثل كلسيم ، فسفر و منيزيوم به تيتر اجزا ساختمانى تن نقش ايفا مى نمايند ويتامين ها ومواد معدنى ، ميزان مصرف طعام را فقط وقتى كه سطحشان درجيره بسيار ناچيز و يا اين كه چند برابر بيش از نياز حيوان باشد زير تاثير قرار مى دهد نبود اين مواد درجيره سبب ناراحتيهاى متابوليكى مى شود كه به طور غير بدون واسطه روى اندازه مصرف غذا تاثير دارد احتمال دارد فقدان موادمعدنى ميزان مصرف غذا را جهت تامين نياز تحريك مى نمايد در حالى كه اندازه بيش از حد ويتامين هاى جيره و مواد معدنى موجب كاهش مقدار مصرف غذامى گردد ارتقاء اندازه مواد معدنى به طور معنى دارى با افزايش اندازه مصرف آب هم پا مي باشد افزايش نمك جيره مقدار مصرف طعام را كاهش و مصرف آب را تحريك خواهد كرد افزايش كلسيم جيره هم مقدار مصرف خوراك را در مرغهاى گوشتى در هم اكنون پرورش كاهش خواهد بخشيد . 

فاكتورهاى 

ضد تغذيه اى طبيعت ماهب زيادى را در اختيار گياهان قرارداده مي‌باشد توانائى سنتز مواد شيميايى مخصوص به فرد كه به تيتر تركيبات ذخيره مواد غذايى و يا اين كه مكانيسمهاى دفاعى كار مى نمايند از اين جمله مى باشد بسيارى از اين تركيبات مى توانند رويش حيوان را محدود كرده و يا موجب مرگ شوند تركيباتى نظير ممانعت كننده پروتئاز ، گواتروژنها ، آلكالوئيد ها ، اگزالاتها و فيتات تركيبات طبيعى هستند كه مى توانند در دسترس بودن مواد غذايى را براى پرنده محدود كرده مصرف ماده غذايى را كاهش داده و رشد را در حيواناتى كه آن را مصرف مى نمايند كاهش دهند . دست اندركاران ضد تغذيه اى ديگرى در خوراك در فيض قارچ ، متابوليسم ميكروبى و يا خود گياهان به تيتر يك مكانيسم دفاعى در مقابل زخمها و يا اين كه عفونت توليد مى شوند خوشبختانه حضور يك عامل سمى در مصرف مواد مانعى ايجاد نمى نمايد روشهاى فرايندى زيادى براى خنثى كردن و سم زدايى تركيبات ضرروزيان آور ضايعات و مواد زايد در دسترس مى باشد مواد غير سمى در هيچ سطحى از مصرف ، محدود كننده نمى باشند ولي مصرف در سطح زير حتى براى تركيبات سمى هم مى تواند سواي هر مدل اثر خسارت آور تحمل شود . 

مصرف 

آب آب مهم ترين ماده غذايى در جيره طيوران مي باشد در حالتي كه چه اندازه مورد نياز نمى تواند در مقايسه با ديگر مواد غذايى به سادگى مقدار گيرى شود اندازه آب مورد نياز طيوران گوشتى بستگى به حرارت محيط ، رطوبت نسبى اجزا جيره ، سرعت رويش و راندمان گشوده جذب آب به وسيله تمامي داراست آب در تن به تيتر يك حلال عمل مى نمايد كه مواد غذايى را در تن حل و مواد زايد رادفع مى نمايد در باطن بدن بسيارى از واكنشهاى شيميايى توسط آنزيمها ، در محفظه محلول انجام شده و هيدروليز مى گردند بدليل گرماى بالاى آب ، تغييرات خيلى كوچكى در حرارت بدن مى شود حرارت نهان تبخير آب نيز مضاعف بالا ست وتبخير آن از پرنده قسمتى اصلي از تهيه و تنظيم حرارتى بدن پرنده را به عهده دارااست همچنين مصرف ميزان غذاى مصرفى آب مى نوشند اما مقدار واقعى مصرف آب ، بستگى به جور غذا ، حرارت محفظه و دست اندركاران رئيس يتى دارد افزايش پروتئين خام جيره ميزان مصرف آب و نسبت آب به طعام را ارتقاء ميدهد غذاهاى كرامبل و يا پلت گرديده نسبت به غذاهاى مش هم آب و هم اندازه مصرف طعام را ارتقاء مى دهند ولي نسبت آب به طعام نسبتاً ثابت باقى مى ماند افزايش نمك جيره و ديگر مواد معدنى اسموليتيكى ميزان مصرف آب را جهت تنظيم ارتقاء مواد معدنى و دفع آنها از نحوه همگي ارتقا مى دهد مصرف آب مهم ترين تاثير را روى ميزان مصرف خوراك وقتى دارااست كه مصرف محدود شود و آب بدن راتحت تاثير قرار دهد در دسترس تن آب بستگى به تراكم گله و فضاى آبخوريها دارااست هرچند آبخوريهاى قطره اى كاراتر و بهداشتى بوده ولى اين آبخوريها ميزان جريان آب كافى براى بوقلمونها آنگاه از سن 6 هفتگى آماده نمى كنند ومتعاقبا مقدار مصرف طعام ذيل تاثير قرار مي گيرد . 

فاكتورهاى مديريتى كه مقدار مصرف غذا را زير تاثير قرار مى دهند . 

ميزان مصرف غذا به طور معنى دارى در در بين گله ها يا اين كه فارمهايى با امكانات مشابه حتى در حالتي كه غذاى يكسانى را مصرف نمايند و امرها مديريتى مشابهى را تعقيب كنند مى تواند اختلافهايى درنحوه مديريت و بيمارى مى باشد سه برهان مديريتى كه مى تواند روى مقدار مصرف غذاى پرنده ها گوشتى موءثر باشد عبارتنداز : 1 دسترسى به آب و غذا 2 تنشهاى محيطى 3 بيمارى . تاثير نسبى هر يك از اين فاكتورها روى مقدار مصرف طعام بستگى به تراكم گله داراست هر چقدر تراكم گله افزايش يابد تقاضا و رقابت براى نيازهاى اساسى ، نظير آب ، غذا ، بستر و هوا ارتقاء مى يابد . توجه به هر يك از اين عوامل عمومى براى پرنده ها جهت مصرف غذا در حد پتانسيل ژنتيكيشان حياتى مى باشد در ذيل به طور خلاصه به هر يك از عامل ها مديريتى كه روى ميزان مصرف غذا تاثير دارا هستند اشاره مى شود . 

دسترسى 

به خوراك و آب طيور گوشتى مي بايست آزادانه و سواي هر مدل محدوديتى به غذا و آب از روز جايگزينى در تالار تا روزى كه به بازار فرستاده مى شوند دسترسى داشته باشد دانخورى و آبخورى بايد به تعداد كافى در دسترس باشد در اين صورت رقابت كمى در طول تغذيه پرنده ها به وجود مى آيد دانخوريها و آبخوريها نبايد درتمام ارتفاع روز اشغال باشندزيرا پرنده ها ضعيف باطن گله حاذق به مصرف اندازه غذاى قضيه نياز خود به طور آزادانه نخواهند بود درصورتي كه تفاوت زيادى در وزن بدن گله مشاهده شود در راستي فضاى دانخورى كافى براى هر پرنده وجود ندارد حتى در‌صورتي‌كه دانخورى كافى هر پرنده وجود ندارد حتى در صورتيكه دانخورى كافى برا هر پرنده وجود داشته باشد رديف دانخوريها مي بايست طورى باشد كه كليه طيوران به راحتى فارغ از فشار بيش از حد به طعام دسترسى داشته باشند تا يكسانى گله محافظت شود بايد دقت كرد كه تراز بستر پايين دانخوريها بيش از ميزان مرتفع و يا ناچيز عمق نباشد تا تفاوت طول في مابين دانخوريها ارتقا نيابد طرح مناسب دانخوريها و تهيه و تنظيم جريان غذا در آنها براى هر پن هم حياتي مى باشد طرح دانخوريها بايستي مطلوب اندازه پرنده ها باشد مسافت سيمهاى گريل ، جريان طعام و عمق آن در هر پن و برهه زماني مجدد پرشدن آن هم اصلي مى باشد بسيارى از وقت ها چندين دانخورى در سطر دانخوريها بدليل تهيه بد جريان طعام و ياعدم كاركرد مناسب اپراتور از غذا خالى مى ماند . بالاخره پرنده ها گوشتى نبايد هيچ وقت فارغ از طعام باشند چون اين پرندگان توانا به جبران كمبود خوراك توسط افزايش ميزان مصرف غذايشان در برهه زماني بعدى نخواهند بود هر پرنده مطابق برنامه غذايى رايج خويش در طول روز غذا مصرف مى كند و هرگونه توقف خوراك ميل كردن برنامه غذايى بعدى را مختل خواهد كرد و رقابت بين گله را ارتقا مى دهد توقف غذايى كه اكثر از 4 ساعت ادامه يابد حساسيت به بيمارى آنتريت را ارتقاء خواهد اعطا كرد كه شديدا اشتها و اندازه مصرف خوراك را كاهش خواهد اعطا كرد طيوران جوان به توقف مصرف طعام حساستر مي باشند . 

تنشهاى 

محيطى : تنش 

تاثير بدى روى ميزان مصرف غذا در طيور كوشتى دارد بالا رفتن مرحله بعضى از هورمونها به هنگام استرس سبب ساز انتقال سوخت بدن جهت واكنش جنگندگى و يا اين كه پرواز مى گرددجذب مواد غذايى و حركات دستگاه گوارش اصولا در طول واكنشهاى استرس كاهش مى يابد استرس شديد گذرا احتمالا منجر يك كاهش آنى در مقدار مصرف طعام و يا همت مى شود استرس حاد و بحرانى يك تاثير قابل توجه و مدام روى مقدار مصرف غذا خواهد داشت در كل تنش خراب وبحرانى توسط سه عامل تنش زاى محيطى مى تواند ساخت شود : 1- تنش گرمايى 2- وضعيت بد هوا 3- حالت غير مناسب بستر بيمارى 

و تنشهاى ايمنولوژيكى تنش ايمنولوژيكى ساخت گرديده بوسيله بيمارى تاثير حساس و معنى دارى روى مقدار مصرف طعام دارااست در‌صورتي‌كه چه بيمارى آنتريت تاثير قابل مشاهده اى روى كاهش اندازه مصرف غذا دارد هر آنتى ژنى هم كه عكس العمل ايمنى را بالا پيروز شود موجب كاهش اشتها مى شود برخورد سيستم ايمنى ذاتى فراوان به مواد مغذى تهيدست ميباشد ومقدار ماده غذاييبا اكثر از سيستم ايمنى اكتسابى كاهش مي‌دهد تحريك نخستين آبشار سيتوكينها يار با عكس العمل ايمنى ذاتى مستقيما اخلاق پرنده را تغيير تحول مى دهد بى حالى كاهش عمل جمعى و بى اشتهايى در نتيجه تاثير اينترلوكئين روى مغر و تغيير در سرعت متابوليسم اساس و وجود تب مى باشد .اين تغيير رفتارها موجب كاهش اندازه مصرف غذا و وزن مى گردند علاوه بر كاهش مقدار مصرف طعام وضعيت تغذيه اى پرنده كه سيستم ايمنى آن تحريك گرديده توسط كاهش جذب بعضى از مواد غذايى اندك مى شود . 

دست اندركاران 
موثر بر مقدار تغذيه در جوجه هاى گوشتى ميزان مصرف خوراك در جوجه هاى گوشتى همبستگى بسيار نزديكى باشدت پرورش بدن دارد امروزه جوجه هاى گوشتى پتانسيل ژنتيكى خود را زمانى مشخص مى نمايند كه تمام مواد غذايى زمينه احتياج را به طور بدون نقص و مرتب اخذ نمايند علاوه بر فرمولاسيون درست مواد غذايى ميزان مصرف غذا فقط و مهم‌ترين عاملى ميباشد كه سرعت رشد و بازده مصرف مواد غذايى را انتخاب مى نمايد گله هايى كه ميانگين افزايش وزن بالايى را در روز نشان مى دهند معمولا بالاترين مصرف ماده غذايى و شايسته ترين ضريب تبديل وتوانائى زنده ماندن را هم دارا مى باشند براين اساس مزارع برنده رشد دهنده مي بايست از عامل ها تاثير گذار بر روى ميزان مصرف ماده غذايى دستگاه جوجه كشي، ماشين جوجه كشي، خريد دستگاه جوجه كشي، خريد ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۶ دى ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۰۷:۳۴ توسط:علي پور موضوع:

آنفلانزاي فوق حاد طيور

اين بيماري يك عدد از مهمترين خطرناكترين و واگير‌دار ترين بيماريهاي ويروسي مي باشد .ويروس آنفلانزا در طيور توليد بيماري مينمايد و زير تيپ هاي مختلفي دارااست كه مدل H5 و H7 فرم مضاعف شديد بيماري را ايجاد مي نمايد . مخازن بيماري طيوران ابزي و وحشي بدون ابتلا به بيماري مي توانند ويروس را تا فاصله طولاني نشر دهند خوك هم بعنوان يك مخزن مي تواند ماده ژنتيكي ويروسهاي انساني و مرغي را تركيب نموده و در نهايت تحت تيپ هاي جديدي ايجاد نمايد و از لحاظ بيماري زايي براي انسان و طيور خطرناك باشد . 

گروه طيوران صنعت فاخته

ميزبان ها طيوران زينتي ، مرغ ، خروس ، بوقلمون ، شتر مرغ و مرغ شاخدار به بيماري داراي اهميت مي باشند . علامت ها بيماري 1- تكثير پر سرعت بيماري در گله 2- كاهش شديد و روبه رويش تلفات 3- كاهش شديد مصرف دان 4- افت شديد توليد در مرغ تخمگذار 5- علامت ها تنفسي حاد 6- سيانوزه شدن تاج و ريش و خونريزي در ساق پا پيشگيري و در اختيار گرفتن بيماري با دقت به اينكه واكسيناسيون به تنهايي نمي توانند ايمني صددرصد توليد نمايد براين اساس رعايت نكات بهداشتي و قرنطينه اي هم اهميت بسزايي دارد . 1- قبل از جوجه ريزي نسبت به پاكسازي و ضدعفوني كامل فارم با توجه كامل مبادرت نمائيد . 2- بامشورت با كانال دامپزشكي منطقه نسبت به جوجه ريزي اقدام كنيد . 3- چه بسا المقدور قبل از ورود جوجه دان قضيه نياز را تامين نموده و از تنظيم دان از منابع آلوده اينجانب گزاره ساير مرغداريها اكيدا جلوگيري نماييد 4- جوجه مورد نياز را از منابع مطمئن تهيه واز بدو ورود جوجه هاي وارده را ازگله حذف نمائيد جوجه ها در روزهاي اوليه و هفته اوليه نياز به محافظت بيشتري دارا هستند . 5- موقعيت محيطي مناسب را جهت پرورش جوجه ها مهيا آوريد تهويه ، حرارت و رطوبت غير مناسب مسئله ساز رويش اجرام بيماريزا مي‌باشد . 6- همگي سطح ها سالن رشد ونيز انبار دان اعم ازكف ، سقف ، ديوارهاي داخلي وخارجي بايد صيقلي و قابل شستشو و ضد عفوني باشند . 7- از ورود طيوران و جوندگان به باطن سالن ها وانبار با ايجاد تمهيداتي از قبيل نصب توري جلوگيري نماييد 8- از ورود افراد متفرقه به فارم خودداري فرماييد . 9- واحدهاي رشد مرغ مادر نسبت به تصحيح سيستم دوش و يكطرفه نمودن مسيرهاي محل ورود به فارم مبادرت نمايند . 10-در واحدهاي تخمگذاري و گوشتي در چهره امكان نسبت به برقراري سيستم قرنطينه و دوش براي پرسنل مبادرت فرماييد در چهره عدم قابليت و امكان به كار گيري از دوش ، تعويض بدون نقص لباس و كفش واستفاده از كلاه وماسك الزامي گردد . اين زمينه در خصوص دامپزشكان و گروههاي واكسيناسيون با اعتنا وشدت بيشتري اعمال گردد . 11-در فيس عدم برقراري سيستم دوش از همگي كارگران مشغول به كار در واحد مراد شود در نقطه نهايي روز ويا قبلي از شروع عمل در منزل دوش بگيرند . 12-از همه كاركنان شاغل تعهدي مبني بر عدم نگهداري مرغ ساكن زينتي و يا هر مدل پرنده ديگر در منزل اخذ شود و هم در فيس قابليت از محل سكونت انان بازديد به فعاليت ايد . 13-براي هر تالار كارگر غير وابسته درنظر گرفته شود و از تردد افراد بين سالنها بويژه در دوران وقوع تلفات جدا جلوگيري شود 14-درورودي فارم و نيز هر تالار حوضچه ضد عفوني چكمه ها و هم ظرف مخصوص جهت ضدعفوني دست ها تعبيه گردد . 15-ورود همه كاميونها پس از عبور از حوضچه ضد عفوني شود و در ميان ديوارهاي بيروني كاميون هم ضد عفوني شود . 16-حتي المقدور ازنگهداري گله در يك‌سري سن خودداري نماييد و فاصله مناسب در ميان دو جوجه ريزي در نظر گرفته شود . 17-دراولين زمان نسبت به ازمايش ميكروبي اب مصرفي مبادرت و بعد از آن هر 6 ماه يكبار تكرار نموده و از تندرست آب مطمئن شويد ورود باكتري ها از طرز اب يا اين كه هرعامل ديگر زمينه انتشار ويروسها را آماده مي كند در فيس الوده بودن آب با مشورت كارشناسان مربوطه رفع نقص نمائيد . 18-كليه ورود و خروج ها ليست شود تا امكان رديابي برهان انتقال دهنده ميسر گردد . 19- تمامي اقدامات اينجانب جمله واكسيناسيون مدل واكسن شماره بچ واكسن و اسم افراد واكسيناتور دردفتر ويژه اي يادداشت شود . 20-در ارتفاع زمان پرورش از ورود طيوران جديد به گله خودداري نموده و در فيس نياز و در شرايط اضطراري پرندگان جديد وارده قرنطينه شوند و پس از طي دوره قرنطينه به سالنها وارد شوند . 21-نسبت به پايش گله از لحاظ تيترهاي ساخت گرديده و هم احتمال دارد ورود اجرام بيماريزاي جديد مبادرت نمائيد اين كار با تاكيد بخش اعظم درگله هاي تخمگذار مي بايست فيس پذيرد . 22-از وارد آوردن استرسهاي بي قضيه به گله از قبيل ورود اشخاص به شكل ناگهاني ايجاد سرو صداي ناهنجار ، كاهش يا اين كه افزايش غير نرمال دماي سالن ، كاهش رطوبت شديد ، انقطاع ناگهاني دان يا آب انقطاع ناگهاني تهويه جلوگيري كنيد . 23-از سيستم داكت منتهي به حوضچه ضدعفوني درپشت هواكش ها استعمال نماييد دراين خصوص با اداره طيور استان تماس حاصل كنيد . 24-هر جور كاهش مصرف دان ، كاهش ساخت يا اين كه افزايش تلفات در اسرع وقت به اطلاع نزديك ترين شبكه دامپزشكي رسانده شود . بيماري آنفلانزاي فوق وخيم طيور بخش اعظم ترين خطر صنعت طيور تاكنون باتيپ هاي H5 و H7 به عنوان دليل آنفلانزاي فوق حاد طيور شناخته گرديده اند . اقدامات لازم جهت پيشگيري از بيماري آنفلانزاي طيور : 1- تهيه جوجه يكروزه ازكارخانجات جوجه كشي داراي پروانه بهداشتي استفاده برداري داراي اعتبار از سازمان دامپزشكي 2- اخذ مدرك بهداشتي داراي اعتبار وتكميل شده از واحد جوجه كشي 3- جوجه ريزي هم زمان و يك سن و كاهش تراكم پرورش در واحد مترمربع در مزرعه 4- رعايت ظريف اصول بهداشتي قرنطينه اي در باطن و خارج مرغداري و تشديد آن‌ها در مرغداري هاي واقع در مناطق پرخطر 5- پرهيز از ورود پرنده ها وحشي به مرغداري از روش نصب توري و ترميم خرابيهاي ان پيشين از جوجه ريزي 6- تهيه دان ازمنابع مطمئن و اجتناب از مصرف دان باقي باقي‌مانده عصر قبلي وعدم تنظيم ان از مرغداريهاي ديگر 7- در دست گرفتن بهداشتي اب 8- اعلام پرسرعت نشانه ها مشكوك بيماري به شبكه دامپزشكي حوزه‌ از قبيل : الف – استارت ناگهاني بمياري ب – تلفات فراينده ج – علامتها تنفسي حاد د- افت ناگهاني توليد و – سياه شدن و خون ريزي تاج ريش وساق پا 9- در دست گرفتن بهداشتي رفت و آمد كارمندان و كارگران شاغل در مرغداري و كاهش ترددهاي غير ضروري 10 – ممانعت از حفظ انواع طيور ، سگ و گربه در مرغداري و منزل ها ي كارگري 11- ممانعت ازورود حيوان ها ولگرد به تيتر ناقلين مكانيكي به درون مرغداري 12- امحا بهداشتي لاشه ها در داخل مرغداري 13- اخذ مجوز كشتار در نقطه پايان دوره رويش از شبكه دامپزشكي 14- تطهير و ضدعفوني بي نقص تالار وكليه اسباب و اثاث و امكانات پس ازتخليه 15- ممنوعيت فروش مرغ نقطه پايان عصر به رخ زنده در بازارهاي محلي 16- ذخيره بهداشتي كود در مرغداري يا انبارهاي مطمئن وحمل بهداشتي آن پس از فعاليت نوري 17- عدم به كار گيري از كتف تخم مرغ وكارتن هاي مصرف گرديده و ممانعت نصيحت مي كرد زورود تمامي لوازم استفاده شده به مرغداري 18- دريافت مجوز جوجه ريزي ازشبكه دامپزشكي با در حيث دريافت كردن موقعيت بيماريهاي منطقه 19 – ممانعت ازورود وسايل نقليه به درون مرغداري و در صورت اضطرار ضدعفوني نمودن كليه وسايل نقليه قبلي ازورود به مرغداري 20 -اجتناب از مصرف پودر گوشت و استخوان به خصوص بامنشا طيور 21- اطلاع رساني به مرغداران وكليه صنايع جانبي مربوط به صنعت طيور


برچسب: دستگاه جوجه كشي، ماشين جوجه كشي، خريد دستگاه جوجه كشي، خريد ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ دى ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۴۰:۳۳ توسط:علي پور موضوع:

هضم نشاسته با سرعت كند در تغذيه جوجه هاي گوشتي

 مهندس محمد رضا اسدپور-مهندس آرش جوانمرد احتمال دارد متخصص ها تغذيه طيور، در جيره نويسي براي جوجه هاي گوشتي ، تهي دست باز‌نگري مجددي در ارتباط با شيوه و چگونگي آناليز منابع با اهميت تامين كننده انرژي جيره هاي غذايي باشند . هر تعدادي متخصصين تغذيه طيور براي دستيابي به منافع اقتصادي زمينه توقع ، به كارگيري از مواد مغذي با قابليت هضم سرعت بالا را همواره توصيه مي كنند واين مقاله به رخ يك عقيده متدوال براي بسياري از مرغداران پذيرفته گرديده ميباشد .اما آزمايشات انجام شده در هلند پيشنهاد كرده مي‌باشد كه ممكن است در ميان سرعت تجزيه پذيري پايين نشاسته در دستگاه گوارش و بهبود كارايي جوجه هاي گوشتي ارتباط نزديكي وجود دارااست .

گروه طيوران صنعت فاخته

 براي او‌لين توشه نتايج بدست آمده در اين سر وصدا زمايشات در سال 2003 به وسيله دكتر معالج Piet Vander Aarرئيس انستيتو تغذيه حيواني DeSchothorst هلند در كنفرانس علوم تغذيه كالج ناتينگهام انگلستان ارائه شد . او سخنراني خود را با ياد‌آوري اين كه نشاسته ، به طور معمول تامين كننده 50 الي 70 درصد جيره هاي غذايي طيور گوشتي مي باشد، ابتدا نمود و آن گاه بيان نمود كه بخش اعظم متخصص ها تغذيه فرض مي نمايند ،نشاسته موجود در مواد غذايي در تغذيه جوجه هاي گوشتي بطورتقريبا بي نقص يا اين كه بدون نقص در باطن روده كوچك هضم مي شود .اما او اظهار داشت اين فرض هميشه درست نمي باشد و هضم نشاسته بويژه در طيور جوان،اغلب كمتر از 100 درصد رخداد مي افتد . يكي از عارضه ها اين پيامد را مي توانايي به‌وجود تفاوتهاي بيشتر در بين مواد ناپخته دربردارنده اشكال مختلفي از نشاسته داراي ربط دانست . بهر اكنون بنظر مي برسد يكي از فاكتورهاي توليد كننده تفاوت در عملكرد رشدطيور منابع گوناگون تامين كننده نشاسته و همجنين اختلافات مو جود در پروسه هضم اين ماده مغذي باشد .پس به اين عامل در هنگام فرمولاسيون جيره بايستي اندازه انرژي تامين گرديده به وسيله تك تك اجزاء تشكيل دهنده مواد غذايي ، مدنظر قرار گرفته شود . تنوع نشاسته در منابع حاوي نشاسته: بطور كلي تفاوتهاي مشاهده شده در انواع نشاسته به مقدار دانه هاي آنها مربوط مي‌شود بعنوان مثال گونه هاي نشاسته ممكن ميباشد از لحاظ جور آميلوز و همچنين ارتفاع زنجيره آميلوپكتين متفاوت باشند . دكتر Vander Aar در ادامه افزود مدارك مبتني برمقالات منتشر گرديده در قريه سال اخير ثابت كرده ميباشد كه از عوامل ديگري كه برروي كارايي رويش طيور و همچنين بر هضم نشاسته اثرگذار مي باشد، مدت زماني توقف متعدد نشاسته براي طي روند هضم در محل روده كوچك ، مي باشد . چرا كه بيشترين مقدار هضم نشاسته در اين محل رخ مي پذيرد . بيشترين اطلاعات علمي مو جود در ارتباط با محل اساسي هضم نشاسته در جوجه هاي گوشتي از تحقيق انجام گرديده در انستيتو تغذيه حيواني De Schahrost بدست آمده مي باشد .در اين پروژه 12 ماده نپخته در يك دوره طولاني بازه زماني برروي جوجه هاي گوشتي 28 روزه بر مبنا تفاوتهاي عمده در قابليت هضم در ايلئوم(I leal) يا امكان هضم مدفوع با يكديگر مقايسه گرديده اند . در ارتفاع آبادي سال اول انجام اين پروژه امكان هضم در روده كوچك يا قابليت و امكان هضم مدفوع در جوجه هاي گوشتي 28 روزه هيچ تفاوت معني داري را نشان نداد . با وجود تنوع منابع تامين كننده نشاسته ، نشاسته هاي تامين شده از مواد غذايي مانند كاساوا ،ريشه كاساوا ،مقدار جزئي گندم و ذرت و يا اين كه ذرت زردرنگ كليه در قسمت مياني روده كوچك هضم شدند در حالي كه بطور قابل توجهي هضم نشاسته تامين شده از لگومهايي مانند نخود و لوبياها در نصفه دوم دستگاه گوارش(روده باريك) مشاهده گرديد . چه پيچيدگيهايي در سود اين پيامد ،در سعي رشدي حاصل ازجوجه هاي گوشتي قابل توقع است؟ پس از طراحي يك تست با فرمولاسيون و پباده سازي دو جيره غذايي با محتواي امكان هضم يكسان البته با سرعتهاي هضم متفاوت(سريع،كند) نشاسته ، برروي جوجه هاي گوشتي 38 روزه جواب سوال فوق ارائه داده شد . در اين تست جيره اي كه منابع نشاسته آن از كاساوا و ذرت تامين گرديده بود و دارنده نشاسته باسرعت هضم پر سرعت بودند بامنابع حاوي نشاسته مانند سورگوم و نخود كه سرعت هضم پاييني داشتند مقايسه شده بود .تنها در 14 روز اوليه آغاز ازمايبش تيم دربردارنده جيره غذائي با نشاسته با سرعت هضم كند،25 گرم وزن بيشتري را از مجموعه دربردارنده جيره غذايي با نشاسته پرسرعت الهضم داشتند همينطور در تيمارهاي نشاسته با قابليت و امكان هضم نمايد ضريب تبديل خوراكي مصرفي بهتري از تيمار بعدي بود .در نهايت در نقطه پايان 38 روزه تست تفاوت در وزن زنده در ميان دو مجموعه آزمايشي، بطور معنا داري مشاهده شويد . سرعت هضم نمايد نشاسته خوبتر است: ما فيض گرفتيم كه نشاسته با قابليت و امكان هضم آهسته خوب تر است دكتر معالج Vandar Aar گفت: بنظر مي برسد هضم نشاسته در نيمه دوم روده كوچك تاثيرات مثبتي را داشته باشد .ارزيابي نتايج تست سعي جوجه هاي گوشتي به سطح ها مختلف نشاسته در سرعتهاي هضم گوناگون نشان مي دهد كه ضريب تبديل غذايي از يك منحني سيگموئيدي تبعيت مي نمايد .علاوه بر سطح هاي معين نشاسته، مقدار سرعت تحت نشاسته در پيدايش اثرات مثبت مسئله انتظار هم دخالت دارااست .اما تحت بودن سرعت هضم نشاسته از يك حد آستانه اي ،نه صرفا در هضم نشاسته بهبودي حاصل نمي گردد بلكه باعث پيچيدگيهاي در هضم نشاسته در ايلئوم مي‌شود . تاثير روند كردن غذا برروي سرعت هضم نشاسته: از پروژه اي كه در انستيتو De Schothrest انجام گرديده مي بضاعت نتيجه گرفت منابع نشاسته اي پلت شده بيشترين تغييرات را برروي سرعت هضم نشاسته دارا‌هستند و به دنبال آن تلاش رشدي را در رخ به كارگيري از فرمولاسيون ويژه تغيير تحول مي دهند .در اين تست پلتهايي از نخود و ذرت يا كاساوا و گندم كه تامين كننده نشاسته جيره هاي غذايي بودند .تهيه و تنظيم گرديد .برخي از پلتها تحت بخار آب قرا گرفتند و منبسط شدند پلتهاي ذيل بخار در مقايسه با پلتهاي حرارت داده نشده داراي بيشترين سرعت هضم نشاسته بودندبالاترين سرعت نشاسته مربوط به تيمار با اعمال حرارت بالا در كوتاهترين زمان بود .در مقايسه ديگري كه ميان تيمارهاي حرارت نديده رخ گرفت،جيره هايي كه نشاسته آن ها از ذرت و كاساوا تامين گرديده بود نسبت به گروههاي ديگر تعيير جزئي در هضم غذا و همت رشدي جوجه هاي گوشتي توليد كرده بودند . پزشك vander Aar فيض گرفت در صورتيكه چه سرعت پايين تجزيه شدن نشاسته سبب ساز بهبود در سعي و رويش جوجه هاي گوشتي مي شود ولي اين بهبودي احتمالا سود عدم توجه به طرز روند كردن اقلام خوراكي از دست برود بطورئيكه سرعت پايين هضم نشاسته فيض مورد توقع را ندهد .بعنوان يك ضابطه كلي .روشهاي فرايندهاي كر دن صرفا باعث افزايش تجريه پذيري نشاسته مي شود اما قادر به كاهش سرعت هضم نشاسته نمي باشد . پيش بيني نتايج حاصل از فرايندهاي كردن: در راستي هم اكنون قابليت و امكان داراست پيش بيني كرد كه آسياب و پلت كردن با فشار بخار در سرعت هضم نشاسته جانور در منابع تامين كننده نشاسته جيره ها تاثير داراست .در پروژه اي كه در آزمايشگاه انستيتو De Schothrost بر روي قابليت و امكان تجزيه پذيري نشاسته انجام شد و در كنفرانس ناتينگهام ارائه شويد گزارش شويد كه نشاسته تامين گرديده از منابع مختلف در دو ساعت اول تغذيه شده اكثرا مورد تجزيه قرار مي گيرد اما در مواقعي كه جيره مخلوطي از منابع تامين كننده نشاسته اي همانند سورگوم و گندم باشد،سرعت تجزيه پذيري آن آهسته مي باشد و به ويژه در سنين 9 ال 30 روزگي بيشترين تاثير را بر راندمان ضريب تبديل غذايي خواهد داشت . انسولين و سوالات پروتئين: نهايتا علت اينكه سرعت تجزيه شدن چه‌طور برروي رويش جوجه هاي گوشتي تاثيرگذار مي بشد به عنوان يك رويدا قابل پيش بيني مي باشد بهر حالا محققان هلندي سفارش كردند كه وقتي كليه نشاسته در نيمه ابتدائي روده كوچك جوجه هاي گوشتي هضم شود، پاسخ به هورمون انسولين كوتاهتر خواهد بود در حالي كه استفاده از جيره اي حاوي نشاسته با هضم انتهايي روده اي سبب دسترسي كامل جوجه به مواد مغذي هضم شده مي شود و مقدار جذب بيشتري رخ خواهد گرفت . پزشك Vander Aar خاطر نشان كرد كه سرعت زير در تجزيه پذيري نشاسته مي تواند يك مزيت قابل اعتنا بواسطه صرفه جويي در مصرف پروتئين داشته باشد . در يك نظريه ارائه شده مكانيزم احتمالي هضم در انتهاي روده كوچك براين مبناست كه در اين قسمت سلولهاي ديواره روده كوچك توانمند به ساختن اندازه بيشتري گلوگز مي باشند در سود اين كار ديگر نيازي به اكسيداسيون اسيد آمينه براي تامين انرژي عمده نمي باشد . در مطالعه مقاله‌ها به لحاظ مي رسد كه اضافه كردن اسيد امينه به جيره تنها در زماني منجر بهبود در بازده مصرف طعام خواهد شويد كه نشاسته مو جود در جيره سريعا قابل هضم باشد . بنابراين به خير و خوبي مي توانايي به اين سود كلي برسد كه بازده مناسب در جذب پروتئين به طور قابل ملاحضه اي به وجود به طور همزمان منابع نشاسته با سرعت هضم زير بستگي دارد و اين پيامد به ويژه هنگام به كارگيري از جيره هايي با سطح هاي تحت اسيد آمينه به طور قابل ملاحضه اي ديده مي شود . احتياجات اسيد امينه اي تحت تر نتايج آزمايشات مختلف نشان مي دهد كه در جيره هاي حاوي نشاسته باسرعت هضم پليين ،نيازمنديهاي اسيدامينهاي جيره اي به ميزان 5 ال 7 درصد كاهش مي يابد . 


برچسب: دستگاه جوجه كشي، ماشين جوجه كشي، خريد دستگاه جوجه كشي، خريد ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ دى ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۲۵:۲۴ توسط:علي پور موضوع:

كلسيم مورد نياز مرغهاي تخمگذار

 براساس تحقيقات به فعاليت آمده كلسيم قضيه نياز گله هاي تخمگذار طي هشتاد و پنج سال اخيرمرتبا تغيير تحول يافته مي‌باشد در صورت تغذيه گله هاي تخمگذار با دان حاوي كلسيم ناكافي بيشاز 150 مدل علايم كمبود كلسيم پيدايش مي‌نمايد كه مي توانند موجب كاهش ساخت شوند .

گروه طيوران صنعت فاخته

مهم ترين بازدارنده در قضيه گزينش مقدار كلسيم تغييرمقدار قضيه نياز كلسيم ميباشد كه به نظرمي رسد مرتبا تغيير‌و تحول مي يابد به طوري كه بر پايه تحقيقات به فعاليت آمده از سال 1944 تاسال 1984 اندازه كلسيم 65 درصد ارتقاء يافته و از روزانه 27/2 به 75/3 گرم براي هرمرغ رسيده است طبق گزارش هاي جان دار متوسط كلسيم مسئله نياز روزانه در دهه ساليان 1940 ، 1960 ، 1970 ، 1980 به ترتيب 44/3 ، 14/4 ، 44/4 و 07/5 گرم براي هر مرغبوده است . اين تغييرات نشانگر خلل ها و اهميت تامين ميزان كلسيم موضوع نياز گله هايتخمگذار مي باشد در راستي با توجه به داده ها فوق اين سوال پيش مي ايد كه آيااحتياجات دام مرغ براي كلسيم تغيير‌و تحول نموده يا اين‌كه عقايد متخصصين تغذيه تغيير تحول پيداكرده است زيرا چه بسا در طول ساليان 1960- 1940 تعداد متعددي از متخصصان روزمره بيش ازچهار گرم كلسيم را براي هرمرغ پيشنهاد مي نمودند در اينجا متذكر مي گردد كه مقاديرتوصيه گرديده براي كلسيم در اين مطلب براساس تعبير و تفسير تاليف كننده از تحقيقات گذشته تجربياتعملي و تحقيقي كه به تازگي در دانش گاه فيس گرفته پايدار مي باشند . تغيير تحول فرمول دان نيمچه هاي پولت به دان مرغ تخمگذار هر گاه تغيير فرمول دان نيمچه ها يا اين كه دان پيش تخمگذاري كه دارنده 1 تا 2 درصد كلسيم مي باشدبه دان مرغ تخمگذار كه بايستي داراي 75/3 درصد كلسيم باشد زمان 7 روز آنگاه از ساخت او‌لين تخم مرغ تاخير بيفتد مقداردان مصرفي و چربي تن و چربي كبد مرغ به طور مضمون‌ داري ارتقا يافته ، كيفيت پوسته در تخم مرغ پولتهايي كه زودتر رسيده اند كاهش مي يابد . همينطور آزمايشهاي بخش اعظم نشان داده اند كه وزن استخوان و قدرت شكنندگي آنهاتا 40 درصد كاهش مي يابد با دقت به اين‌كه جبران نبود كلسيم در تراز پيك توليدبراي پولت هايي كه در چنين وضعيتي به سطح ساخت تخم مرغ مي رسند حتي پس از اخذ مقادير كافي كلسيم اختلال مي‌باشد براين اساس تاخير در تغيير فرمول دان پولت ها به دان مرغتخمگذار حتي براي يك سري روز ميتواند علل وقوع برخي از اختلالات استخواني وتلفات غير نرمال را كه گاهي صحيح قبل از ايجاد تخم مرغ و در مرحله توليد حداكثر تخم مرغ مشاهده مي شوند توجيه نمايد . برهه زماني تغيير و تحول جيره پولت به جيره تخمگذار به مراد آنكه پولت ها قوي به ذخيره مقادير كافي ازكلسيم درمغزاستخوانهاي خودباشند نسبتاً 14-7 روز گذشته از گذاشتن اولي تخم مرغ به مقادير بالاي كلسيم نياز دارا‌هستند بلوغ جنسي مرغ معمولا در 18 هفتگي ظاهرمي شود به هر درحال حاضر با توجه به ادامه رغبت صاحبان گله هاي مرغ تخمگذار براي ايجاد بلوغ زود رس توليد كنندگانبايد به منظور حصول اطمينان ازتغيير جيره پولتها به جيره تخمگذاري قبلي از شروع تخمگذاري گله را به طور مستمر قضيه بازديد قرار دهند كمپاني هاي لاين سفارش مي كنداستفاده از جيره پيش تخمگذاري دربردارنده 2% كلسيم از سن 17-16 هفتگي و جيره تخمگذار ازسن 18 هفتگي آغازشود . اندازه كلسيم دان مرغ از آغاز انتقال به سالنهاي تخمگذار تامرحله توليد حداكثر تخم مرغ با آغاز تخمگذاري اندازه مصرف طعام سريعا تغيير مي يابد البته تغيير و تحول فرمول دان براساس ميانگين دان مصرفي معمولا تامرحله حداكثر ساخت حتمي نمي باشد به تيتر مثال وقتي كه پولتهاي دارنده تخم مرغ سفيد به تراز ساخت مي رسند ميزان دان مصرفي ممكن است روزمره صرفا 80 گرم باشد كهدر اين صورت اندازه كلسيم جيره قاعدتا بايد به 69/4 درصدافزايش يابد تا روزمره به طور ميانگين 75/3 گرم كلسيم به هرمرغ برسد با اين حالا افزايش ميزان كلسيم جيره به 69/4 درصد لازم نمي باشد چون در اين مرحله بخش اعظمي از مرغهاي گله هنوز توليدينداشته و مرغهايي هم كه آغاز به ايجاد كرده اند دان بيشتري نسبت به بقيه مرغهامصرف خواهند نمود . بدين ترتيب چه بسا درصورتي كه ميانگين مصرف روزانه كلسيم كمتر از 75/3 گرمبراي هر مرغ باشد مرغهاي جوان در هم اكنون توليد هنوز مي توانند احتياجات خود را تامين كنند ميزان ذخيره كلسيم پوسته تخم مرغ پيش از رسيدن به مرحله حداكثر ساخت نسبتاً 5درصد كمتر از ميزان آن در آن گاه از سطح حداكثر ساخت مي باشد در بخش اعظم موارد جيره دربردارنده 75/3 درصد كلسيم براي گله هاي تخمگذار گذشته از رسيدن به تراز پيك توليد كافياست . اندازه كلسيم موضوع نياز مرغ از تراز حداكثر توليد تا پايان زمان تخمگذاري براي حصول اطمينان از داشتن تخم مرغهايي با بهترين كيفيت پوسته توصيه مي شود كه پس از رسيدن به تراز پيك ايجاد مرغهاي تخمگذار تا سن 36هفتگي روزانه دستكم 75/3 گرم از 52-37 هفتگي روزانه 4 گرم و از 53 هفتگي 25/4 گرم كلسيم مصرف كنند درمرغهاي مسن تر يا اين كه مرغهايي كه پوسته تخم مرغهاي آن‌ها در گير نقص هست ميتوان بر حسب سن مرغ و شدت ونوع نقص پوسته ، اندازه دريافت كلسيم را روزمره تايك گرم بيش ازمقادير سفارش شده افزايش داد . وقتي كه درصد ساخت در فواصل ماهيانه را در مقدار كلسيم جان دار در پوسته تخم مرغ ضرب كنيم ميتوان رويت كرد كه متوسط مقداركلسيم ذخيره گرديده روزانه در پوسته تخم مرغ درمرحله حداكثر توليد اكثر از بقيه مراحلاست متوسط مقدار كلسيم ذخيره شده روزانه در پوسته تخم مرغ برحسب سن مرغ كاهش مي يابد بنابراين به فيس منطقي ميزان كلسيم زمينه نياز گله مرغ تخمگذار و هر مرغ به طور انفرادي در مرحله پيك ساخت تخم مرغ در بيشينه و كمينه دما مرحله بوده وسپس به تدريج كاهشمي يابد با اين هم اكنون در راستي كلسيم موضوع نياز هر مرغ براي هر تخم مرغ معين عملاباافزايش سن مرغ كاهش نمي يابد بضاعت مرغ جهت ذخيره سازي كلسيم براي تشكيل پوسته تخم مرغ محدود مي باشد همينطور مقداركلسيم ذخيره گرديده در پوسته تخم مرغ به تدريج بابالا رفتن سن مرغ تا حدكمي افزايش يافته و ممكن مي باشد تلاش و جذب و بكارگيري كلسيم در تن مرغ كاهش يابد بدين ترتيب بابالا رفتن سن مرغ ميزان كلسيم موضوع نياز مرغهاعملا افزايش مي يابد در فيض مي بضاعت و توان بر اين نكته تاكيد كرد كه چه بسا با وجود اينكه كلسيم يكي از ارزانترين مواد تشكيل دهنده جيره مرغهاي تخمگذار مي باشد در صورت به كار گيري نامطلوب از آن مي تواند پرهزينه ترين مواد محسوب گردد تغذيه مرغهابا كلسيم ناكافي مي تواند هزنيه دان ، اندازه دريافت طعام ، وزن بدن مرغ ، مقدار وزن و چربيكبد و چربي بدن ، نقايص پوسته تخم مرغ و اختلالات استخوان بندي را افزايش دهد تماماين موارد مي توانند تاثيرنامطلوبي درتوليد تخم مرغ ومقدار نتيجه ساخت كننده داشته باشند . 


برچسب: دستگاه جوجه كشي، ماشين جوجه كشي، خريد دستگاه جوجه كشي، خريد ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ دى ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۰۸:۴۲ توسط:علي پور موضوع:

بافت دان و رابطه آن با كارايي طيور گوشتي


در سال هاي اخير به علّت استقبال مردمان از گوشت مرغ، توجّه خاصي به پرورش و توليد طيور گوشتي مبذول گرديده مي باشد . رشد و گسترش روز افزون رويش طيور به رويه متراكم و صنعت خوراك، سهم مهمي را در صحنه تجارت در اختيار اين بخش قرار داده است .

گروه طيوران صنعت فاخته

حدود 75 تا 80 درصد هزينه ساخت گوشت طيور را تغذيه به خود اختصاص مي دهد، به اين ترتيب با دقت به اهميت و ضرورت آن اضطراري مي‌باشد كه مديريت تغذيه و كاربرد رويكرد هاي تازه مديريتي به عنوان يك مسائل حساس وجدي مدنظر رشد دهندگان قرار گيرد پژوهش ها و گزارشهاي گوناگون منتشره حاكي از آن هست كه بافت دان تاثير بسزايي درعملكرد مرغ گوشتي دارد وبه ويژه دان پلت ، سرعت رشد را بهبود بخشيده سعي دان را ارتقاء مي دهد در اين مطلب تاثير بافت و صورت دان بر صفات توليدي مرغ گوشتي مسئله بررسي قرار مي گيرد . انواع دان: جيره هاي غذايي طيور به سه صورت آردي ، كرامبل و پلت توليد مي گردند در فرم آردي ، مواد اوليه غذايي جيره به صورت آسياب شده مي‌باشند . در ساخت پلت ، جيره آسياب گرديده با امداد بخار آب، داغ و مرطوب شده ، آن گاه با فشار از دستگاه پلت زن عبور كرده مجدداً سرد مي شود و در غايت به رخ استوانه اي كوچك در اندازه هاي متفاوت شكل مي گيرد، در شراي پلت هاي درشت به وسيله غلتك هاي مخصوص خرد گردند محصولي ميان دان آردي و پلت حاصل مي گردد كه به آن كرامبل گفته مي شود . تاثير بافت غذا بر بضاعت توليدي پرنده : در پرنده ها حواس پنج گانه به ويژه احساس چشايي و بويايي به طور ناچيزي بسط يافته ميباشد و اين محدوديت به وسيله گيرنده هاي مكانيكي جان دار در منقار جبران شده ميباشد جوجه ها با ياري اين گيرنده هاي مكانيكي ، ذرات درشت خيس را تشخيص و ترجيح مي دهند با ارتقا سن پرنده و بزرگتر شدن منقار ، مصرف ذرات بزرگتر توسط پرنده ارتقا يافته و اين توانايي درسن 4 روزگي كاملاً آشكار مي گردد تحريك اين گيرنده هاي مكانيكي ، بر اشتها تأثير بدون واسطه داشته درنهايت نقش مهّمي را در بضاعت توليدي پرنده ايفا مي كند . تحقيقات متفاوت نشان داده ميباشد كه بافت خوراك يكي از حساس ترين عامل ها اثرگذار بر توان توليدي پرنده مي باشد تغذيه پرنده با جيره كرامبل يا پلت توان گزينش را از پرنده سلب كرده و پرندگاني كه طعام را به اين شكل اخذ مي كنند مجبورند كه تمامي محتويات طعام را به مصرف برسانند به اين ترتيب از تعيين قطعات درشت وعدم مصرف ذرات ريز كه عمدتا ويتامين ها ، مواد معدني و اسيدهاي آمينه حتمي مي باشند خودداري مي شود با توجه به اهميت اين تركيبات درچند روز اول معاش به كار گيري از جيره هاي كرامبل به اندازه زيادي ازعوارض سو ناشي از اين كمبودها كاسته وكاربرد آن به طور مشخص در سنين ابتدايي رويش گله هاي مامان ، تحريك اشتها و مراقبت يكنواختي رابه دنبال خواهد داشت . بر شالوده دلايل ذكر شده در مقطع تغذيه با پلت پرورش بهتر شده و ضريب تبديل غذايي بهبود قابل مراعات اي خواهد يافت . در سالن هاي مرغداري چشم گرديده است كه پرنده ها سنگين خيس در بازه پخش دان قطعات والا تر را كه معمولاً ذرت و ساير غلات مي باشند را به طور انتخابي مصرف كرده در نتيجه به برهان عدم توزيع مناسب دان عدم يكنواختي در پرورش به چشم مي خورد . بافت طعام از روش تاثير بر نصيب هاي متعدد دستگاه گوارش و سرعت عبور طعام بر توانايي توليدي پرنده تأثير مي گذارد، هر چه ذرات غذايي درشت خيس باشد سرعت عبور خوراك از دستگاه گوارش كندتر شده در فيض مقدار جذب ارتقاء مي يابد . با ارتقاء جذب سرعت رويش و ضريب تبديل هم بهبود مي يابد . بعد از آن تغذيه طيور با دان به صورت كرامبل و يا پلت، غذا بلافاصله در چينه دان حل گرديده و ابتدا سريع هضم ميزان جذب را ارتقا مي دهد . اثبات گرديده مي باشد كه تغذيه با پلت حركات دودي دستگاه گوارش را بالا برده و راندمان خوراك بهتر مي شود . علاوه بر اين اگر پرنده در مقدمه دان را به شكل كرامبل وسپس به شكل پلت اخذ كند دستگاه گوارش سازش بيشتري نسبت به اندازه ذرات پيدا مي نمايد و لذا اين پرنده پرورش بيشتر و ضريب تبديل مناسبتري نسبت به پرنده هايي خواهد داشت كه از آغاز جيره آردي دريافت كرده باشد . تغييرات شيميايي درحين تهيه پلت هم بر هضم و جذب خوراك تأثير دارد . بخار آب ، حرارت و فشار اعمال شده درجريان توليد پلت منجر ايجاد تغييراتي در دان مي شود كه سبب ساز توليد تغييراتي در دان شده، هضم سريعتر طعام و بهبود بازده را به دنبال داراست . حرارت طي پروسه پلت منجر از دربين رفتن بعضي از ممانعت كننده هاي رشد مو جود در مواد خوراكي نيز مي شود . انرژي قابل متابوليسم هم ارتقا مي يابد، به عنوان مثال كنجاله تخم كتان ، هنگامي كه به صورت كرامبل يا پلت درمي آيد ارزش انرژي زايي آن به طور معني داري بخش اعظم مي شود زيرا فشار و حرارت حاصله در طي عمليات ساخت پلت، سلول هاي ذخيره كننده چربي در دانه هاي روغني راشكسته و همين دليل، مصرف چربي را بهبود مي بخشد . انرژي قابل متابوليسم كنجاله سويا نيز در اثر پلت كردن ارتقا يافته كه جذب چربي از 73 درصد در شرايط آردي به 91 درصددرحالت پلت مي رسد . همچنين در هواي گرم مي توانايي مصرف طعام در طيور را با به كارگيري ازخوراك پلت تحريك كرده و افزايش اعطا كرد . تاأثير بافت خوراك در نگهداري كيفيت مواد مغذي و بهداشت دان : بافت طعام يكي از عوامل مؤثر در حفظ كيفيت مواد مغذي مي باشد . پلت كردن دان به حفظ كيفيت مواد خوراكي ياري مي كند و به عامل فشرده شدن اجزاي مواد غذايي به يكديگر تراز تماس اجزاي تشكيل دهنده غذا با هوا كمتر گرديده لذا دان پلت شده را مي توانايي در زمان مدت بيشتري محافظت نمود . اين فرمان به ويژه در بيشتر كردن چربي به غذا مي تواند فراوان داراي فايده باشد به طوري كه چربي جان دار در پلت به علت تماس كمتر با هوا ديرتر اكسيده مي شود ومشكلات ناشي از خرابي آن كاهش مي يابد . حرارت و فشار در طي پروسه پلت سبب ساز كاهش ميكروارگانيسم هايي مثل قارچ ها و باكتري ها ازجمله سالمونلا درغذا مي شود و طيور خوراك سالم تري را اخذ مي نمايند . همينطور جمعيت ميكروارگانيسم هاي اثر گذار روده كه خود عامل مؤثري درهضم وجذب مواد غذايي مي باشند هم ارتقا مي يابند . سهولت در ايجاد دان : امكان ايجاد بخش اعظمي از فرمول هاي مطلوب غذايي با پلت قابليت پذير ميباشد . به عنوان مثال اضافه نمودن تكميل كننده هاي پودر چربي يا آنزيم ها و . . . در توليد پلت بهتر فيس مي گيرد . به كار گيري از ويتامين ها و داروهاي پوشش دار و مقاوم در برابر گرما اثرات سوحرارت را از بين مي موفقيت . به طور كلي به وسيله اين راه فرمول موضوع لحاظ به طور مطلوب يكنواخت ، با سهولت اكثر و هزينه كمتري توليد مي گردد . صرفه جويي در فضاي اشغالي حين حمل و انبار: با توليد پلت وزن حجمي توده غذا 40 تا 100 درصد افزايش يافته در فيض فضاي كمتري براي نگهداري و انبار دان قضيه نياز ميباشد . ساخت پلت منجر دو برابر شدن بضاعت و توان حمل دان بدون اثر سو بر آن شده، به اين ترتيب هزينه حمل ونقل ضمن نگهداري كيفيت خوراك به نصف تقليل خواهد يافت . بايد متذكر شد كه طعام پلت نشده در مقطع حمل و نقل و يا در هنگام بارگيري و تخليه در صدي از مواد غذايي با ارزش خويش را به رخ ساخت غبار از دست خواهد بخشيد كه اين مواد جز تركيبات گران بها و با اهميت درجيره غذايي بوده و دربرگيرنده گونه هاي پيش تركيب مثل ويتامين ها، املاح ، اسيدهاي آمينه و داروها مي باشند اين مواد به راحتي از غذا انقطاع گرديده و از كيفيت دان كاسته خواهد شد . همچنين در رويكرد پلت طي حمل و نقل ، ذرات بزرگتر از كوچكتر جدا نشده كيفيت مطلوب طعام نگهداري خواهد گرديد . تأثير بافت خوراك بر سيستم ايمني و بيماري ها : طي آزمايش هاي متعدد ثابت شده مي باشد كه تغذيه جوجه ها در يك‌سري روز نخستين معاش با جيره هايي كه دارنده ذرات درشت بوده مي‌باشد از آلودگي زرده پرهيز كرده به جذب زرده كمك مؤثري مي نمايد . همينطور به دليل اخذ كامل مواد مغذي توسط پرنده سيستم ايمني توسعه و گسترش مناسبي مي يابد و مقاومت نسبت به بيماري ها وساير عامل ها منفي محيطي بالا مي رود . بعلاوه، مصرف غذاي آردي به علت ايجاد گرد و غبار درهنگام تغذيه جوجه ها به دستگاه تنفسي آنان آسيب رسانده و آن‌ها را مستعد ابتلا به بيماري هايي مانند CRD مي نمايد كه با مصرف پلت اين كارداران منفي به ميزان زيادي كاهش مي يابد . با مخلوط كردن دان كرامبل و پلت و استعمال از پلت هاي كوچك تر و رعايت بعضي مسايل مديريتي ، سندرم آسيت ، مرگ ناگهاني ( SDS ) و كاني باليسم كه مصرف پلت گهگاه به تيتر دليل مستعد كننده در بروز آن‌ها ذكر مي شود قابل در دست گرفتن مي باشند . همچنين مصرف پلت سبب ساز ارتقاء رطوبت بستر نمي گردد چون علي رغم بالا رفتن آب مصرفي به عامل وجود مواد پيوند دهنده در پلت ازجمله بنتونيت سديم كه خواص جذب آب را دارد، آب اضافي جذب شده و مشكل رطوبت بستر از در ميان مي رود . تأثير بافت خوراك بر دستگاه گوارش : همان طور كه قبلاً ذكر شد اندازه ذرات خوراك بر توان توليدي پرنده مؤثر بوده و اين تاثير بر روي قسمت هاي مختلف دستگاه گوارش اعمال مي گردد . درتحقيقات متعدد معلوم شده ميباشد كه پلت ، وزن سنگدان و حجم آن را كاهش داده ولي تاثيري بر pH دستگاه گوارش ندارد . در جوجه هاي تغذيه گرديده با جيره آردي، سنگدان وزن بيشتري داشته و دوازدهه سبك خيس مي شود همينطور pH محتواي روده كاهش يافته و جمعيت ميكروبي سكوم درجوجه هاي تغذيه شده با جيره آردي نسبت به جيره پلت كمتر مي باشد . كاهش وزن لوزالمعده و به تبع آن قليل شدن كار تريپسين و آميلاز روده در جوجه هاي تغذيه گرديده با جيره آردي ديده مي شود . نتيجه گيري: ميزان خوراك تأثير اكثر اي در كارايي طيور، سلامت روده، فرايند هضم و باقي ماندن بيش ازحد دردستگاه دارد . اين اثرات مي توانند ازطريق كاستن بضاعت هاي حيطه هضمي، تغييردرHP و باقي ماندن بيش از حد در قسمت هاي بالاي دستگاه گوارش تأثيرات خود را داشته باشند . اثبات شده هست كه مصرف طعام با جيره هاي پلت گرديده در مقايسه با جيره هاي آردي بهبود مي يابد . اكثر زمان ها اين ارتقا در مصرف غذا در جوجه هاي گوشتي تا 25 درصد نيز ديده شده هست . 

 مهدي ملكيان - كارشناس ارشد طعام و تغذيه دام و طيور 


برچسب: دستگاه جوجه كشي، ماشين جوجه كشي، خريد دستگاه جوجه كشي، خريد ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ دى ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۴۷:۰۰ توسط:علي پور موضوع:

مرغداري وتاسيسات آن

مقدمه 

ساختمانهاي مرغداري بايد به طريقي ساخته شوند كه در زمستان گرم ودر تابستان خنك باشد . رعايت اصول صحيح ساختمان وعايق بندي سقف وديوارها ووجود دستگاههاي تهويه مطلوب از تراكم رطوبت دوري مي نمايد و بازدارنده مرطوب شدن بستر شده به ترتيب از شيوع بيماريهاي انگلي ازجمله كوكسيدوز خودداري به كار مي آورد . در ارتباط با ساختمان مرغداري اعتنا به پنج فاكتور اساسي مي‌باشد :

گروه طيوران صنعت فاخته

1 - هميشگي يا موقتي بودن لانه 2 - ميزان ساختمان الف:انفرادي ب:رديفي پ:چند رديفي 3 - ساختمان از نظر پرورش 4 - شكل از نظر پرورش 5 - مصالح ساختماني ساختمان مرغداري را نبايد براي استعمال طولاني در نظر گرفت بلكه بايستي طوري ايجاد كه حداكثر پس از 10 تا 15 سال بتوان تغييراتي همپا با پيشرفتهاي روزمره درامورساختماني درآن به فعاليت آورد . در هلند عقيده بر اين مي‌باشد آشيانه را براي مدتي حدود 10 سال ساخت تا پس از اين برهه زماني سواي اين كه زيان زيادي بر مرغداري وارد آيد بتوان آن حاد كرد وبا مصا لح باقي‌مانده آشيانه جديدي طبق اصول وقواعد روز سازه نمود ساختمان مرغداري از لحاظ رشد مشتمل بر : 1- ساختمان مرغ مامان (چه مرغ مامان گوشتي چه تخمي) 2- ساختمان انكو باسيون 3- ساختمان پرورشي جهت جوجهاي گوشتي ساختمانهاي مرغداري از حيث طراحي شامل : 1- مرغداري گوشتي : الف: سيستم باز ب:سيستم بسته 2- مرغ مادر: الف : سيستم باز ب : سيستم بسته سيستم بسته : الف: سيستم قفس مرغداري ب : سيستم بستر 3-ساختمان انكوباسيون قطع از مدل رويش ونوع ساختمان كه تقسيم بندي شدبسته به گونه حيطه وشرايط آب وهوايي پباده سازي ساختما ن مختلف هست يعني اين‌كه جور مصالح مسئله به كارگيري مختلف است بسته به اندازه سرمايه گزاري هم در تعيين گونه مصالح دخيل ميباشد چنانچه در بخشها شمال مرزوبوم وبسياري از كشورهااز چوب بخش اعظم استفاده مي شود جدايي از تفكيك موردها بالا جهت تنظيم ساختمان مرغداري از هر دسته كه باشد پباده سازي آن در مناطق كشور‌ايران به شرح ذيل هست : شكل ساختما ن : ساختمان را ممكن به اشكال ، معمولي ودوسقفي توليد . در مدل بي آلايش كه عمده در مرغداري هاي كوچك فعاليت مي شود ازيك سقف مسطح ويا شيبدار استعمال مي شود شيب از جلو به عقب مي‌باشد واينكار هم سبب ساز تصاحب كردن فروغ و روشنايي بيشتري مي گردد وهم آب باران در جلوي ساختمان توده نمي شود . در ساختمان دو سقفي ، تهويه بخوبي صورت گرفته سقف حساس شيب دار هست وفضاي بين سقف اوليه ودوم بعنوان انبار مي تواند مورد به كار گيري قرار گيرد . مصا لح ساختماني : شامل چوب وآجروسيمان وبلوك وهمچنين ورقهاي فلزي وآ لومنيوم و يا ايرانيت ، ولي استعمال ازهركدام از اين مصالح دارنده معايب ومزايايي هست . ساختمانهاي اداري ومسكوني بايستي در مدخل فارم احداث شوند . اولين قدم در احداث واحد مرغداري محل مزرعه هست و بايد به نحوي تعيين شود كه با بقيه مركز ها پرورش مسافت داشته باشد اما با توجه به اين كه بيماريهاي مانند نيوكاسل و برونشيت از مسافتهاي بسياردور و از طرز مواد به راحتي منتقل مي شودوبعضي ازعوامل بيماري زا مانند MG از روش تماس بدون واسطه و توسط انسان ويا مواد متفاوت منتقل مي شود . درمناطقي نظير شمال مرزو بوم كه رطوبت نسبي فراوان هست وامكان به كارگيري از سيستم خنك كننده تبخيري جان دار نيست سيستم آشيانه هاي باز پيشنهاد مي گردد . عمليات ساختماني : پي ساختمان در رخ هميشگي بودن ساختمان بايستي به پي آن دقت متعددي نمود . تا بدين وسيله رطوبت آشيانه را به دست‌كم رساند . و ضد عفوني در آن به خير چهره گيرد . در كشورهاي اروپايي و آمريكايي در آشيانه هاي هميشگي براي پي از كانگريت يا اين كه سمنت به كار گيري مي گردد .در كشور ايران براي پي و شالوده هاي ساختمان از شفته (مخلوط آهك،خاك، سنگ . آب) به كارگيري مي نمايند . عمق پي 15 تا 60 سانتيمتر، و عرض آن دست كم دو برابر عرض ديوار بايد باشد . پي حداقل 40 سانتيمتر از تراز خاك فراتر باشد تا رطوبت نتواند به آساني در آشيانه نفوذ كند .كف بايد طوري باشد كه به هر شيوه از نفوذ رطوبت زيرين خودداري نمايد كف مي بايست قابل شستشو باشد وبتوان آن را ضد عفوني كرد . از زمين طبيعي به تيتر كف رده نمي توانايي استفاده كرد .كف جايگاه مي بايست دست كم 25 الي 30 سانتيمتر از كف زمين بلندتر باشد تا از خشك بودن لانه اطمينان حاصل كنيم . كف ها امروزه به دو چهره ساخته مي شوند : 1- كف توري : كف توري در كشور‌ايران فراوان معمول نمي باشد . در اسرائيل و ايالات متحده و كشورهاي اروپايي مسئله استفاده قرار مي گيرد . حدود يك متربلندتراز كف اساسي تور سيمي يا اين كه پرده هاي چوبي نصب مي شود . از محاسن اين راه مرغ ها برروي فضولات خويش قرار نمي گيرند . از لحاظ بهداشتي دوچندان مطلوب اماگرانقيمت ميباشد . 2-كف عادي : اين كف ها رامي بضاعت و توان فارغ از به كارگيري از مصالح ساختماني يا با به كارگيري از مصالح ساختماني سازه نمود . سواي استفاده از مصالح ساختماني فقط در لانه هاي موقتي به عمل مي رود . در ساختن كف مي توانايي از مصالحي زيرا كف سيمان، كف چوب، كف آجر استفاده نمود . رايجترين كف در كشور‌ايران به شرح ذيل مي باشد : 20 سانتيمتر از تراز زمين را شن ريزي مي كنند . و آن را مي بايست عالي كو بيد و طبقه اي وعظ ميكرد ز بتون به ضخامت 8 تا 10 سانتيمتر كشيد آن‌گاه عايق بندي يا قيروگوني كرددر آخر لابه لا يه اي به ضخامت 4 تا5 سانتيمترسيمان بر روي قير گوني كشيد . ديوار ساختمان: بسته به مدل وشكل ساختمان ديوارها فرق مي كند . معمولاً ديوار ساختمانهاي انفرادي ساده وكوتاه وارتفاع در ساختمانهاي يك‌سري رديفي وآنهايي كه دارنده سقف دوگانه مي‌باشند بلندتر هست طول در ضلع جنوبي بلندتر از شمالي مي‌باشد در داخل آشيانه نيز از يك محرمانه ديوارهاي كوتاه به خواسته قطع سازي قسمتهاي گوناگون به كار گيري مي نمايند ، اين ديوارها به طور معمول از تورهاي سيمي ساخته مي شود . دو دسته از ديوارهاي مناسب در مرغداري : 1-استفاده از بلوكهاي سيماني توخالي 24 سانتيمتر طرف داخل بلوكها را توسط ورقهاي پرس شده واز كاه به ضخامت 5 سانتيمتر پوشانده به وسيله ميخ به ديوار چسبانده از سطح زمين تاارتفاع يك متري سيمان كاري نموده وبقيه را گچ كاري مي نمايند طرف خارجي را براي خودداري از نفوذ باران سيمانكاري مي نمايند . 2- استفاده از خشت معمولي وعايق كاري نمودن همچنين به كار گيري از ورقهاي آلومنيوم يا اين كه نئوپان رنگ گرديده استعمال نمايند وطرف خارج را سيمان كاري كنند . سقف: با دقت به قابليت و امكان تبادل سريع حرارتي در سقف لانه هاي مرغداري مي بايست كارايي در عايق كاري اين نصيب از ساختمان نمود . سقف دارنده انواع پايين مي باشد : سقف بي آلايش ، سقف شيبدار ، سقف شيبدار با زاويه متساوي ، سقف شيبدار با زاويه نا متساوي . دروپنجره: درها از نظر ميزان بايد والا نباشند . دستكم يك متر عرض ودو متر بلندي داشته باشند . تعداد پنجره ها را بايستي دست كم گرفت ، در بخشها سردسير بايستي از چوب به كارگيري كرد و درمناطق خيلي سرد خوبتر است پنجره ها دوبل باشند . مساحت پنجره تابعي از تراز آشيانه هست به متوسط20/1 تا 25/1 سطح لانه به پنجره اختصاص مي يابد . پنجره هرچه به كف نزديك خيس باشد آفتاب بيشتري به كف خواهد تابيد در بخشها سردسير براي حداكثر به كار گيري از فروغ وگرما پنجره ها را مي بايست حتي المكان به كف نزديك كرد . ولي توصيه مي شود كه با اعتنا به هزينه ها و مسائلي چون ، تهيه و تنظيم نور سالن ، دوري از ورود آلودگي به داخل تالار و . . . از سيتم ويندولس (بدون پنجره ) به كار گيري شود . ارتفاع تالار در بخش ها سردسير 4/2 متر و در مناطق گرمسير 3 متر مي بايست باشد . 


برچسب: دستگاه جوجه كشي، ماشين جوجه كشي، خريد دستگاه جوجه كشي، خريد ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ دى ۱۳۹۷ساعت: ۰۸:۵۵:۵۲ توسط:علي پور موضوع:

مديريت پرورش در طيور

 مرحله brooding در رشد طيور به زمان اي اتلاق مي شود كه با جوجه ريزي مقدمه و تا 14 روزگي ادامه مي يابد . اين زمان يكي از مهم ترين زمانها درطول دوران زندگي جوجه هاست . زنده ماندن پرنده هايي كه نو از تخم بيرون گرديده اند به مقدار متعددي به چگونگي و سرعت انتقال آنان از هچر به محفظه فارم متعلق است .

گروه طيوران صنعت فاخته

در هيچ برهه هنگامي ديگر، سعي يك رئيس فارم، اهميت و حساسيت اين زمان 14 روزه را ندارد . بروز هر گونه اشتباهي در اين دوره بحراني،‌ميتواند خسارات جبران ناپذيري برعملكرد كلي گله در طول زمان رشد و توليد وارد كند . درك صحيح از تغييرات فيزيولوژيكي كه در بازه زماني دو هفته اوليه معاش در پرنده ها فيس مي دهد، اهميت اين مرحله از عصر رشد آنها را معين خيس مي كند . اين تغييرات شامل تكامل سيستمهاي زير مي باشد . سيستم ايمني • ايمني غيرفعال، در سود انتقال آنتي بادي هاي مادري از نحوه جذب كيسه زرده در جوجه هاي جوان در حال شكل گيري است(حدوداَ 3 – 2 هفته) . • ايمني فعال نيز زمانيكه جوجه باطن تخم مي باشد و با واكسيناسيون هاي روز اول، واكسيناسيون ها در فارم و همچنين قرار به چنگ آوردن جوجه در معرض عامل ها بيماري زاي محيط پرورش، شكل گرفته و كامل مي شود . سيستم گوارش • پرورش سريع اندامهاي داخلي كه در هضم و جذب نقش دارند؛ از قبيل(كبد، ‌روده ها،‌ لوزالمعده، طحال و بورس) • ضريب تبديل غذايي(نسبت دان خورده شده به گوشت ايجاد شده)و ميزان رشد، در اين دو هفته در شايسته ترين شرايط ممكن هستند . سيستم اسكلتي • رشد سرعت بالا و كلفت شدن استخوانهاي طويل كه براي توان به دست آوردن پاها و متابوليزم مواد معدني كه بعد ها رخ ميگيرد، ضروري ميباشد . قابليت و امكان تهيه حرارت تن • جوجه ها تا 5 روزگي قادر به تهيه و تنظيم دماي تن خود نبوده و اين قابليت و امكان در جوجه ها تا سن دو هفتگي كامل نمي شود . بنابراين زنده ماندن جوجه ها در اين دو هفته مستلزم دقت رويش دهنده طيور درايجاد حالت دمايي مناسب در تالار رشد مي باشد . رشد و تكامل پرها عدم رويش درست در دو هفته اول مي تواند باعث به زنده ماني ضعيف، عدم يكنواختي گله و عمكرد كلي ضعيف درجوجه هاي گوشتي و همينطور پولتها و مرغهاي مادر در زمان ساخت و در نهايت ارتقاء هزينه ساخت به ازاي هر جوجه گردد . وزنگيري مطلوب در سن 7 روزگي، ترازو خير براي سنجش صحت سعي مديريتي در اين زمان بحراني مي باشد . از اين وزن مي بضاعت و توان به تيتر معياري براي تمايز گله هاي با رئيس درست از گله هاي با مدير ضعيف استعمال كرد . وزن هدف در 7 روزگي حدوداَ 4 برابر وزن جوجه در يكروزگي مي باشد . چنانچه جوجه در 7 روزگي به اين وزن نرسد، اضطراري ميباشد كه بر راه مديريتي خويش در طي اين عصر 7 روزه تجديد حيث نماييد . تأثير استرسهاي اوليه، زودتر از 14 روزگي در جوجه ها ظواهر نمي شود و مي تواند تا حد زيادي بر تلاش گله در زمان توليد اثر منفي بگذارد . علت با اهميت عدم وزنگيري صحيح، مصرف ناكافي دان مي باشد . اضطراري است داني كه در هفته اوليه در اختيار طيور قرار مي گيرد با كيفيت بالا و اندازه مطلوب (كوچك)باشد تا به اندازه كافي توسط جوجه ها مصرف شود . مقادير ناكافي دان و/يا فضاي ناكافي دانخوري بر ميزان مصرف دان، وزنگيري و يكنواختي گله اثر منفي خواهد داشت . مطالعات نشان داده كه(دسترسي هر چه سريعتر به دان)بروزن جوجه ها در4هفتگي،‌ يكنواختي و در غايت توليد گله موءثر هست . 6 اصل كه ضروري است در 14 روز نخستين رشد جوجه ها به منظور بهبود سعي و كاهش هزينه ها رعايت شود عبارتند از : • آماده سازي هاي گذشته از جوجه ريزي • رئيس دان • مديريت نور • مديريت آب • مدير دما • كيفيت هوا و تهويه مناسب سالن مرغداري مهيا سازي سالن قبلي از جوجه ريزي رئيس صحيح سالن گذشته از ورود جوجه ها، از نكات اساسي در يك برنامه پرورشي چيره مي باشد . امكانات اضطراري براي تالار رويش بايد تميز، عاري از ميكروبهاي بيماريزا و از لحاظ بيوسكوريتي، ايمن باشد . جزئيات چگونگي منزه كردن و ضد عفوني تالار در كتابچه رئيس مرغ مامان به تفصيل آمده مي‌باشد . اصول بيوسكوريتي مي بايست در تمام ارتفاع سال چه بسا در زمانيكه جوجه اي در سالن نيست(‌فاصله ميان دو جوجه ريزي)‌،‌ به طور كامل رعايت شود . تمام كف تالار بايد با بستري با كيفيت، و قطرcm10 – 5/7 به مراد دوري از اتلاف گرما، پوشانده شود . بستر بايد تا حد ممكن در تمام ارتفاع سالن به طور يكنواخت متفرق شود تا دماي كف در همه جا يكسان باشد؛ ‌چراكه دماي غيريكنواخت كف سالن منجر مي شود كه جوجه ها دور هم و يا اين كه پايين تجهيزات تالار توده شوند . از طرف ديگر، عدم يكنواختي بستر سبب ساز به ساخت اختلال در تحرك جوجه ها و هم محدود شدن دسترسي آنها به خطوط آبخوري و دانخوري در جاهايي كه ضخامت بستر كمتر است، ميگردد . قبلي از جوجه ريزي خطوط آبخوري بايستي به طور بدون نقص تميز، ضد عفوني و باآب با فشار بالا شستشو شود . در هر دوره جوجه ريزي فشار آب در خطوط آبخوري بايستي دوباره تهيه و تنظيم شده و براي مصرف جوجه هاي جوان مطلوب گردد . به مراد تصميم گيري در رابطه با حجم جوجه ريزي، ضروري ميباشد كه شرايط آب وهوايي و محيطي و مدل امكانات به كار رفته در تالار را مد حيث داشت . براي خروسها مي بايست فضاي بيشتري در لحاظ گرفت تا از وصال آن ها به وزن انگيزه اطمينان حاصل نمود . بهترين زمان براي رساندن دماي تالار به دمايي كه پرنده در آن شم راحتي مي كند، پيشين از جوجه ريزي است؛ دمايي در حد دماي كناره مامان تصنعي و مصنوعي تا واجب نباشد جوجه ها از در ميان دان، آب يا اين كه گرما مجبور به تعيين باشند، چگونگي نصب امكانات تالار نيز در رسيدن به اين مراد تأثير بسزايي داراست . 
مديريريت دانبه مراد دستيابي به شايسته ترين عملكرد همواره سفارش مي شود كه در بازه زماني جوجه ريزي از دانخوريهاي كمكي هم به كارگيري كنيد كه بايستي به تعداد 1 عدد به ازاي هر 100 جوجه در در ميان دانخوري ها و آبخوريهاي اساسي و با نگهداري فاصله مطلوب از مامان تصنعي و مصنوعي تعبيه شوند . اين دانخوريها بايد تا رسيدن جوجه ها به سن 10–7 روزگي در سالن باقي بمانند . هيچگاه دانخوري ها و آبخوريهاي كمكي را زير مادر تصنعي و مصنوعي قرار ندهيد زيرا گرماي بسيار ممكن مي‌باشد جوجه ها را از رفتن به سمت دان و آب گشوده دارد . اعتنا نمائيد كه دانخوريهاي كمكي هيچگاه كاملاً خالي از دان نباشند و همچنين دان باطن آن‌ها هميشه جديد بوده و وضعيت خميري و باقي‌مانده پيدا نكند . طولاني تر كردن مقادير كم دان به دانخوريهادر دفعات متفاوت در ارتفاع روز در مقايسه با اين‌كه آنهارا به دفعات كمتر اما با مقادير فراوان فراوان دان لبريز نماييد، تحريك بهتري بر مصرف عمده دان توسط جوجه ها خواهد داشت . آن گاه از گذشت 3–2 روز از جوجه ريزي،‌ دانخوريهاي اضافي را مي بايست به تدريج به سيستم دانخوري خودكار تالار نزديك نمود تا پس از 7روزگي، در يك دوره وقتي سه روزه، اين دانخوريهاي مازاد رااز سالن بيرون نماييد . به تجربه اثبات شده كه راه رفتن آرام در بين جوجه ها براي تشويق آن ها به مصرف دان و آب، 3–2 توشه در روز، تا يكسري روز پس از جوجه ريزي، نتايج مثبتي به ياور خواهد داشت . معمولأ گله هايي كه جوجه هاي آن دسترسي قابل قبولي به آب و دان ندارند، تلفات اول بيشتري خواهند داشت . چينه دان جوجه ها راروز بعداز جوجه ريزي بررسي كنيد(Chick check)تااطمينان حاصل نمائيد كه دان و آب كافي دريافت كرده اند . در اين زمان، ‌چينه دان دستكم 95 درصد جوجه ها بايستي در ملامسه نرم و قابل انعطاف باشد . چينه دان سفت نشاندهنده اين واقعيت ميباشد كه آب كافي در اختيار جوجه ها قرار نگرفته هست و بنابر اين حتمي ميباشد كه به سرعت اندازه دسترسي پرنده ها به آب در سالن محاسبه گردد . در صورتيكه چينه دان متورم و متسع ولي راحت باشد نشان دهنده اين زمينه است كه پرنده ها به اندازه كافي دان دريافت نكرده اند و در اين موقعيت ضروري مي‌باشد كه هرچه سريعتر شرايط در دسترس بودن دان را در سالنتان آناليز فرمائيد . در طي اين دوره،‌ دان آغازين را به يكي از دو چهره آردي يا ذرات ريز در اختيار جوجه ها قرار مي دهند . در مزارع پرورش مرغ مامان گوشتي جوجه مرغها و جوجه خروسها، دست كم تا نقطه پايان هفته نخستين بايستي دان را به صورت نامحدود اخذ كنند . از يك هفتگي به بعد از آن بايستي ميزان داني كه در اختيار طيور قرار مي دهيد،‌ حساب و كتاب شده باشد تا جوجه هادر 4هفتگي، ‌از وزن انگيزه سنگين خيس نشوند . بدست آوردن يك جثه يكنواخت و وزنگيري مطلوب در 4هفتگي در مرحله گله اصلي ترين معياري هست كه نشان مي دهد گله شما در 14 روز اوليه زندگي،‌ به صدق رويش داده گرديده ميباشد . واجب است كه جوجه خروسها،‌ تا انتهاي هفته چهارم،‌ به استاندارد وزن هفتگي برسند . چنانچه خروسها به وزن استاندارد 28روزگي نرسيده باشند،‌ زمان تغذيه نامحدود(آزاد)طولاني تري سفارش مي شود . پرورش مستقل مرغ و خروس دست كم تا 6هفتگي الزامي است، گرچه براي كسب شايسته ترين نتايج،‌ در تمام ارتفاع زمان رشد خوبتر مي‌باشد كه مرغها را از خروسها جدا نگهداشت(تا 147–140 روزگي) . همواره حتمي مي‌باشد كه دان كافي، با اعتنا به سن گله، در اختيار جوجه ها قرار بگيرد . در وضعيت ايده آل براي هر مرغ 5/11 و براي هر خروس 15 سانتيمتر فضاي دانخوري ‌از 4 هفتگي تازمان انتقال از سالن رشد به سالن توليد(21-8 هفتگي)لازم است . زمان دادن دان بايستي، در يك بازه اثبات از روز و به طور يكنواخت در اختيار تمام پرنده ها قرار گيرد به‌اين خواسته سرعت تكان زنجيره دانخوري بايستي به حدي باشد كه دان در كمتر از 3 دقيقه در كل سالن توزيع شود . زمان كار دانخوري را طوري تهيه نماييد كه دان را به تمام تالار و تا دورترين نقطه ممكن برساند تا بيشترين فضاي دانخوري براي جوجه ها آماده گردد . ترافها يا بشقابهاي دانخوري بايستي تا 14روزگي،‌ روي كف بستر قرار گيرند، تا تمامي جوجه ها به راحتي به دان دسترسي داشته و لازم نباشد براي تناول كردن دان از دانخوري بالا بروند . از 14روزگي به آن گاه همگام با رويش جوجه ها، دانخوريها را به تدريج بالا ببريد . بطوريكه همواره حاشيه تراف دانخوري نيز تراز با پشت پرنده باشد . افزايش دان به چهره هفتگي مي بايست با توجه به وزن انگيزه انجام پذيرد . رئيس نور تا 72–48 ساعت پس از جوجه ريزي، اضطراري ميباشد كه نوردهي مداوم در تالار برقرار باشد . به منظور دستيابي سريعتر و سهل وآسان خيس جوجه ها به دان و آب،‌ بهتر است تا 7روزگي شدت فروغ و روشنايي را در حد 60–20 لاكچري (6–2 فوت كندل)حفظ نماييد . اكيداً توصيه مي شود تمامي سالنهاي پرورشي كه از مقررات خاموشي پيروي ميكنند، كاملاً ضد فروغ باشند . 

خروسها را مي توانايي در 28–14 روزگي، در 12 ساعت نوروروشنايي نگه داشت تامطمئن شويد كه در 4هفتگي به وزن ايده آل و استاندارد برسند . 
مديريت آب به مراد مصرف دان كافي و رويش مطلوب گله، فراهم آوري حالت براي دسترسي سهل وآسان به آب سلامت و تميــز ضــــروري مي باشد . نصب آبخوريهاي كمكي در زمـــان جوجه ريزي اكيداً توصيـــه مي شود و مي بايست به ازاي هر 100 جوجه از يكروزگي تــا 7روزگي 1 آبخوري كمكي تعبيه شود . خوبتر مي باشد به جاي آبخوريهاي باز (Open trays)، ازآبخوري هاي پايين استعمال شود: • آبخوريهاي يك گالني اختصاصي جوجه(one gallon chick fonts) كه شامل يك سطل پلاستيكي است كه از آب لبريز شـــــده و روي يك بشقاب برمي گردد و آب جان دار در سطل از نحوه سوراخ راز آن به باطن پيش دستي راه پيدا ميكند . • آبخوريهاي جديد به نام Easy Fills كه از يك مخزن مخروطي و يك پيش دستي تشكيل شده و به راحتي بوسيله يك شيلنــــگ از آب پر ميگردد . اين گونه از آبخوريها براي استعمال در سالنهاي رشد با بعد ها تبارك مناسب ميباشد و به مستخدم اجازه مي دهد كه با يك شيلنگ به راحتي در دربين آبخوريها حركت كرده و آن ها را به سادگي پر كند . • آبخوريهاي كوچك(Mini Drinkers) كه مستقيماَ روي بستر قرار مي گيرند تا آب را در روزهاي اول به راحتي در اختيــــــار جوجه ها قرار دهند و به صورت خودكار به وسيله لوله آبي‌رنگ كه خطوط آبخوري را پر مي كند، مالامال مي گردد . فنجانهاي متصل به هم(Clip-on Cups) كه به سيستم آبخوري سـر پستاني متصل گرديده و به راحتي از اين نحوه از آب پــــــر ميشوند، هم در روزهاي اوليه پرورش جوجه ها به خواسته دسترسي آسانتر آنها به آب به فعاليت مي روند . آب كمكي مي بايست در محلي از سالن كه جوجه ها شم راحتي ميكنند، در بين دانخوريها و نزديك به مامان مصنوعي يا اين كه منـــبع گرمايي تالار تا 5–3روزگي قـــرار گرفته و بــــــه تدريج از اين سن به بعد حذف شوند . آب مي بايست ولرم(º7/26) باشد . قـــــراردادن كاغذهايي درزير خطوط آبخوري سبب ساز جـذب جوجه ها به سمت آبخوريهاي نيپل شده و باعث مي شــــود كه بلافاصله پس از جوجه ريزي به سمت اين آبخوريها آمده و آب بنوشند . فشار مطلوب آب در سيستم آبــــخوري نيپل تهيه شده و به جور اي مي‌باشد كه يك قطره كوچك آب در نوك نيپل باقي بگذارد كه خود سبب ساز تحريك شم فضولي جوجه هاي برنا براي نوك زدن بــه آن مي شود . آبخوريهاي نيپل مي بايست به تعداد يك نيپل به ازاي هر 12–10 پرنده نصب شوند و جوجه ها نبايد بيش از 3 متر بـراي دسترسي به آب تكان نمايند . آبخوريها بايستي از حيث طول و فشار ضروري براساس پيشنهاد هاي شركت توليد كننده نصب گردند . معمولاً ارتفاع نيپلها در 72–48 ساعت اول جوجه ريزي همســـطح با چـــشم جوجه ها باشد و پس از آن در 4روزگي، ارتفاع نيپلها را در حدي دوچندان نمائيد جوجه ها با زاويه°45 آب بنوشند . ازاين سن به بعد از آن تا 10روزگي، خطوط آبخوري را به انـدازه اي بالا مي بريد كه در 10 روزگي سر جوجه ها در بازه آب خوردن كاملاً صاف و به سمت بالا باشد . توجه كنيد كه حين آب خـــــوردن كف پاي جوجه بايد كاملاً روي زمين باشد . نظارت موقعيت بستر، ميزان مضاعف قابل قبولي براي بررسي درستي پيكربندي سيستم آبخوري مي باشد . چنانچه بستر زيــــــر خطوط آبخوري مرطوب باشد، نشاندهنده اين است كه يا آبخوري ها خيلي پايين نصب شده اند و يا اين كه فشار آب باطن لوله هــا خيلي بالاست . و از طرفي در صورتيكه بستر در زير آبخوريها به شدت كم آب باشد ،‌ ممكن ميباشد فشار آب در باطن لوله ها خيلي كم بوده و يا ارتفاع آبخوريها خيلي بالا باشد بطوريكه جوجه ها نتوانند براحتي به آن دسترسي داشته باشند . لـــوله هاي ظريف سيستم آبخوري نيپل را بايستي همواره پاك نگه داشت، فشار آب باطن آنرا مي بايست در حد بسيار جزئي در طــــــــول عصر ارتقاء داد . حساب و كتاب ميزان مصرف آب با استفاده از كنتور آب، راه و روش بسيار مناسبي براي حساب و كتاب مقدار مصرف دان بوسيله گله مي باشد . چرا كه رابطه تنگاتنگي در ميان مصرف دان و آب وجود دارااست . اندازه كنتورها بايستي هماهنگ با ذخيره آب ورودي به سالن باشــد تا از جريان مناسب آب اطمينان حاصل فرماييد مقدار مصرف آب را در زمان ثابتي در هر روز بايد مقدار بگيريد تا آسان خيس بتوانيد راجع به نكات مربوط به سعي كلي گله و همچنين سالم پرنده ها تصميم گيري كنيد . هر تغيير‌و تحول محسوس در مقدار مصرف آب را بايد مد نظر داشته باشيد چرا كه ممكن ميباشد نشان دهنده نشت آب، تغيير در شرايط سالم گله يا مشــــكل دان باشد . كاهش مصرف آب در تراز گله معمولاً اولي آرم وجود اختلال در مرحله گله ميباشد . در دماي c º1/21 در وضعيت عادي، ميزان مصرف آب در يك روز بايد حدوداً 2–6/1 برابر مقدار مصرف دان بوسيله گله باشد . اندازه مصرف با دقت به دماي محيط، كيفيت دان و موقعيت تندرست پرنده ها متغيير خواهد بود در صورت مشاهده نوسانات نامنظم در مقدار مصرف آب، پيشين از محدود كردن دسترسي به آب، ضروري ميباشد كه علت را ريشه يابي فرماييد . مديريت دما گذشته از جوجـه ريزي، مــادر مصنوعي و سايــر منابع گرمايي سالــن را با فواصل منظم چك نمائيد تا از عملـكرد صحــيح آن‌ها اطمينان حاصل كنيد . گرم كردن تالار قبل از ورود جوجه ها مي بايست با اعتنا به شرايط جوي محل احداث تالار پرورش، في مابين 24 تا 48 ساعت قبلي از جوجه ريزي مقدمه شود . اين فعاليت منجر مي شود كه از مناسب بودن دماي كف و بستر براي جوجه ريـــــزي اطمينان حاصل نماييد . بعلاوه، گرم كردن تالار پيشين از جوجه ريزي سبب گرم شدن آب و هواي مو جود در سالن و امداد به حذف آمونياك (حاصل از بستر) و گرد و غبار ناشي از بستر، از هواي سالن مي‌گردد . 


با به كار گيري از بخاريهايي كه كل هواي تالار را گرم ميكنند، دماي ايده آل كف بايد دستكم cº32 باشد . درشرايط استفـاده از مادرهاي مصنوعي نوع پن كيكي، دمــــاي ايده آل كف، دقيقاً ذيل مادر مصنوعي، cº5/40، يعني تقريباً به عبارتي دماي داخــل تن يك مرغ مامان كه روي تخم مي خوابد، باشد . دماي كف در حاشيه مامان مصنوعي، بايستي cº32 باشد . جوجه ها را زير نظر داشته و سعي فرماييد حالت تالار را به حالت آسايش آنان نزديك نماييد . در عين اين كه دقت فرمائيد گرمــــاي بيش از حد به تالار وارد نكنيد . در صورتيكه جوجه ها بيش از حد گرمازده گرديده يا سوز و سرما بخورند، ‌مي‌توانند با مشكــــلاتي از قبيل له له زدن، عدم جذب كيسه زرده، استرس و دهيدراتاسيون مواجه شوند . رسيدن به همت مطلوب نيازمند نظــارت ظريف و تنظيم درست دماي مادر تصنعي و تهويه ســــالن، به خواسته جلوگيــــري از مشكلاتي كه در بالا ذكر شد مي باشد . معيار بسيار خوبي كه مي بضاعت از آن براي سنجش دماي كف به كار گيري كرد، نظارت دماي كف پاي خويش جوجه هاست . چنانچه كف پاي جوجه سرد باشد، لازم مي باشد كه سيستم گرمايش تالار و دماي كف را دوباره در دست گرفتن فرمائيد . چنانچه جوجـــه ها در دماي مناسب و تا حدودي گرم قرار داشته باشند، در سطح گله شاهد تحرك فعال جوجه ها در دور و بر سالن خواهـــــيد بود . به كار گيري از نگهدارنده مامان تصنعي براي 7–5 روزاوليه به مراد محدود كردن تحرك جوجه ها به ناحيه اي از ســالن كه در آن از لحاظ دمايي حس راحتي ميكنند، توصيه مي شود . اين محافظها بايد ارتفاعي برابر با40–35 سانتي متر داشــــته و از تورهاي 5/2 سانتي متري ساخته گرديده باشند معمولاً حفظ كننده هاي مادرمصنوعي تمام طول سالن را مي گيــرند و حتمي مي باشد كه بعد از 7 روزگي برداشته شوند . 
كيفيت هوا و تهويه سالن علاوه بر تنظيم مطلوب دما، حتمي ميباشد كه به كيفيت هوا و تهويه سالن هم اعتنا كافي داشته باشيد . تهويه،‌ باعث پخش يكنواخت گرما در تمام تالار و حفظ كيفيت هواي سالن در حوزه‌ ايي كه پرورش دو هفته اوليه انجام مي شود، ‌ميگردد . "تهويه حداقلي" با گرم كردن سالن 48–24 ساعت قبلي از ورود جوجه ها به مراد حذف گازهاي زائد و رطوبت اضافي،‌ استارت مي شود . جوجه هاي برنا نسبت به گرد و غبار به شدت اصلي ميباشند . سرعت جريان هوا در حد 5/ . متر در ثانيه هم قادر است سبب ساز كوران هوا در تالار و سرما خوردگي جوجه هاي يكروزه شود . تهويه حداقلي اعمال شده در سالن مي بايست بتواند جلوي سرما خورن احتمالي جوجه ها را تا 14روزگي آن ها بگيرد . مرحله آمونياك هواي تالار كه در فيض آلودگيهاي بستر ساخت مي شود را بايستي به طور ظريف و منظم آناليز نمود . 

ياسر رحيميان


برچسب: دستگاه جوجه كشي، ماشين جوجه كشي، خريد دستگاه جوجه كشي، خريد ماشين جوجه كشي،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ دى ۱۳۹۷ساعت: ۰۹:۲۰:۱۶ توسط:علي پور موضوع: